[Prev][Next][Index]

TS NEWS, 30.09.96
To see this message correctly you must use Russian KOI-8 font
___________________________________________________________________________
   üÔÉ ÎÏÏÓÔÉ ÐÏÓÔÌÑÁÔÓÑ ÂÅÓÐÌÔÎÏ ÄÌÑ on-line ÐÏÌØÚÏÔÅÌÅÊ ÖÕÒÎÌ
TELE-SATELLIT. ïÎÉ ÐÒÅÄÎÚÎÞÅÎÙ ÔÏÌØËÏ ÄÌÑ ÉÎÄÉÉÄÕÌØÎÏÇÏ ÉÓÐÏÌØÚÏÎÉÑ
É ÎÅ ÍÏÇÕÔ ÏÓÐÒÏÉÚÏÄÉÔØÓÑ Ó ËÏÍÍÅÒÞÅÓËÏÊ ÃÅÌØÁ. 

TELE-satellit
åÒÏÐÅÊÓËÉÊ ÓÐÕÔÎÉËÏÙÊ ÖÕÒÎÌ.
íÅÖÄÕÎÒÏÄÎÙÅ ÎÏÏÓÔÉ ÐÏ ÓÐÕÔÎÉËÏÏÍÕ ÅÝÎÉÁ.
ÙÐÕÓË ÏÔ 30 ÓÅÎÔÑÂÒÑ 1996 Ç.
ðÏÄÇÏÔÏÌÅÎÏ Î ÏÓÎÏÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ ÎÇÌÏÑÚÙÞÎÙÈ ÌÉÓÔÏ ÒÓÓÙÌËÉ, ÓÐÏÎÓÏÒÍÉ
ËÏÔÏÒÙÈ ÑÌÑÅÔÓÑ ÖÕÒÎÌ TELE-SATELLIT É ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ ÇÚÅÔ.

(c) TELE-satellit Magazine
http://www.tele-satellit.com
===========================================================================

úÐÕÓË ÒÏÓÓÉÊÓËÏÇÏ ÓÐÕÔÎÉË "üËÓÐÒÅÓÓ" ÂÙÌ ÏÔÌÏÖÅÎ
--------------------------------------------------
  25-ÇÏ ÓÅÎÔÑÂÒÑ Ó âÊËÏÎÕÒ ÄÏÌÖÅÎ ÂÙÌ ÓÏÓÔÏÑÔÓÑ ÚÐÕÓË ÔÏÒÏÇÏ ÐÏ ÓÞÅÔÕ
ÒÏÓÓÉÊÓËÏÇÏ ÓÐÕÔÎÉË ÓÅÒÉÉ "üËÓÐÒÅÓÓ". åÇÏ, ÏÄÎËÏ, ÐÒÉÛÌÏÓØ ÏÔÌÏÖÉÔØ Î
ÓÕÔËÉ ÉÚ-Ú ÏÂÎÒÕÖÅÎÉÑ Ï ÒÅÍÑ ÐÒÅÄÓÔÒÔÏÙÈ ÔÅÓÔÏ ÔÅÈÎÉÞÅÓËÏÊ ÎÅÉÓÐÒ-
ÎÏÓÔÉ ÒËÅÔÙ "ðÒÏÔÏÎ-ë", ËÏÔÏÒÑ ÄÏÌÖÎ ÂÙÌ ÙÅÓÔÉ ÓÐÕÔÎÉË Î ÏÒÂÉÔÕ.
üÔÏÔ ÓÐÕÔÎÉË ÚÍÅÎÉÔ ÏÄÉÎ ÉÚ ÎÅÉÓÐÒÎÙÈ ÓÐÕÔÎÉËÏ ÓÅÒÉÉ "çÏÒÉÚÏÎÔ" É
ÂÕÄÅÔ ÉÓÐÏÌØÚÏÔØÓÑ ÄÌÑ ÎÕÖÄ ÔÅÌÅÉÄÅÎÉÑ É ÄÌÑ ÐÅÒÅÄÞÉ ÇÚÅÔ. ïÎ ÄÏÌÖÅÎ
ÔËÖÅ ÒÓÛÉÒÉÔØ ÏÚÍÏÖÎÏÓÔÉ ÍÅÖÄÕÎÒÏÄÎÏÊ ÓÐÕÔÎÉËÏÏÊ ËÏÍÍÕÎÉËÃÉÏÎÎÏÊ
ÓÉÓÔÅÍÙ "éÎÔÅÒÓÐÕÔÎÉË", ÕÅÌÉÞÉ ÞÉÓÌÏ ÏÂÓÌÕÖÉÅÍÙÈ ÒÅÇÉÏÎÏ É ËÏÌÉÞÅÓÔÏ
ÐÅÒÅÄÅÍÏÊ ÉÎÆÏÒÍÃÉÉ. ÒÅÍÑ ÖÉÚÎÉ ÓÐÕÔÎÉË "üËÓÐÒÅÓÓ" ÓÏÓÔÉÔ 7 ÌÅÔ,
ÞÔÏ ÂÏÌØÛÅ ÞÅÍ Õ ÓÐÕÔÎÉËÏ "çÏÒÉÚÏÎÔ". ðÅÒÙÊ ÉÚ ÓÐÕÔÎÉËÏ ÓÅÒÉÉ "üËÓÐÒÅÓÓ",
ËÏÔÏÒÙÊ ÎÚÙÁÔ ÓÅÊÞÓ É ËË "üËÓÐÒÅÓÓ 1", É ËË "üËÓÐÒÅÓÓ 2", ÎÈÏÄÉÔÓÑ
 ÐÏÚÉÃÉÉ 14.1 ÇÒ.úÐÄ.

 òÏÓÓÉÉ 4-Ê ÏÂÝÅÎÃÉÏÎÌØÎÙÊ ËÎÌ ÐÅÒÅÄÎ îô
-----------------------------------------------
  õËÚ Ï ÜÔÏÍ ÂÙÌ ÐÏÄÐÉÓÎ åÌØÃÉÎÙÍ. òÎÅÅ ÏÎ ÐÒÉÎÄÌÅÖÌ ËÎÌÕ "òÏÓÓÉÊ-
ÓËÉÅ ÕÎÉÅÒÓÉÔÅÔÙ". äÌÑ îô ÜÔÏ ÏÚÎÞÅÔ ÓÅÒØÅÚÎÙÅ ÐÅÒÅÍÅÎÙ: ÞÓÔÎÏÓÔÉ îô
ÔÅÐÅÒØ ÓËÏÒÒÅËÔÉÒÕÅÔ ÓÏÊ ÓÐÕÔÎÉËÏÙÊ ÐÒÏÅËÔ "îô+". õÖÅ ÔÏÞÎÏ ÉÚÅÓÔÎÏ, ÞÔÏ
ÉÎÆÏÒÍÃÉÏÎÎÏÇÏ ÓÐÕÔÎÉËÏÇÏ ËÎÌ ÎÅ ÂÕÄÅÔ. éÎÆÏÒÍÃÉÏÎÎÙÍ ÓÔÎÅÔ ÞÅÔÅÒÔÙÊ.
åÇÏ ÎÍÅÒÅÎÏ ÓÄÅÌÔØ É ËÒÕÇÌÏÓÕÔÏÞÎÙÍ. ÒÍËÈ ÓÐÕÔÎÉËÏÏÇÏ ÐÒÏÅËÔ "îô+"
ÒÅÛÅÎÏ ÏÓÔÉÔØ ÞÅÔÙÒÅ ËÎÌ: Ä ËÉÎÏËÎÌ, ÓÐÏÒÔÉÎÙÊ É ÄÅÔÓËÉÊ (ÍÅÓÔÏ
ÍÕÚÙËÌØÎÏÇÏ). ëÏÎÃÅÐÃÉÑ ÅÝÎÉÑ ÎÏÏÇÏ îô ÎÈÏÄÉÔÓÑ ÓÔÄÉÉ ÒÚÒÂÏÔËÉ.
  ïÞÅÉÄÎÏ, ÎÞÌÏ ÚÐÕÓË ÓÐÕÔÎÉËÏÏÇÏ ÐÒÏÅËÔ "îô+" É ÐÏÌÕÞÅÎÉÅ 4-ÇÏ Ë-
ÎÌ, ÓÏÐÛÉÅ ÐÏ ÒÅÍÅÎÉ, ÓÔÑÔ ËÏÍÐÎÉÁ ÓÌÏÖÎÕÁ ÓÉÔÕÃÉÁ. åÝÅ ÒÎØÛÅ
îô ÐÒÉÛÌÏÓØ ÏÔËÚÔØÓÑ ÏÔ ÉÄÅÉ ÄÏÍÛÎÅÇÏ ÓÐÕÔÎÉËÏÏÇÏ ËÎÌ, ÔÒÅÂÕÁÝÅÇÏ
ÍÎÏÖÅÓÔ ÄÏÒÏÇÏÓÔÏÑÝÉÈ ÐÒÏÇÒÍÍ, ÐÏÌØÚÕ ÍÕÚÙËÌØÎÏÇÏ. íÏÖÎÏ ÏÖÉÄÔØ, ÞÔÏ
ÎÅÏÂÈÏÄÉÍÏÓÔØ ÚÐÏÌÎÉÔØ ËÞÅÓÔÅÎÎÙÍ ÐÒÏÄÕËÔÏÍ ÜÆÉÒ 4-ÇÏ ËÎÌ ÐÏÔÒÅÂÕÅÔ
ÎÏÙÈ ÖÅÒÔ ÏÔ ÓÐÕÔÎÉËÏÏÇÏ ÐÒÏÅËÔ.

íÅÇÓÄÅÌË Î ÓÐÕÔÎÉËÏÏÍ ÒÙÎËÅ
-------------------------------
  ëÏÍÐÎÉÑ Hughes Electronics, ÆÉÌÉÌ General Motors, ÐÏÄÐÉÓÌ ÄÏÇÏÏÒ Ï
ÐÏËÕÐËÅ ËÏÍÐÎÉÉ PanAmSat. ÒÅÚÕÌØÔÔÅ ÜÔÏÊ ÓÄÅÌËÉ ÏÚÎÉËÎÅÔ ÔÏÒÑ ÐÏ Å-
ÌÉÞÉÎÅ (ÐÏÓÌÅ ÍÅÖÐÒÉÔÅÌØÓÔÅÎÎÏÇÏ ËÏÎÓÏÒÃÉÕÍ Intelsat) ÓÅÔØ ÓÐÕÔÎÉËÏÏÊ
ÓÑÚÉ. Hughes ÐÒÉÏÂÒÅÔÅÔ ÌÕÞÛÅÅ ÍÉÒÅ ÏÓÎÝÅÎÉÅ, ÄÏÂÉ Ë ÓÏÉÍ 10 ÔÅÌÅ-
ËÏÍÍÕÎÉËÃÉÏÎÎÙÍ ÓÐÕÔÎÉËÍ ÓÉÓÔÅÍÙ Galaxy, ÒÓÐÏÌÏÖÅÎÎÙÍ ÎÄ ÔÅÒÒÉÔÏÒÉÅÊ
ÓÅÅÒÎÏÊ áÍÅÒÉËÉ, ÞÅÔÙÒÅ ÍÅÖÄÕÎÒÏÄÎÙÈ ÓÐÕÔÎÉË PanAmSat. 14 ÓÐÕÔÎÉËÏ ÏÂß-
ÅÄÉÎÅÎÎÏÊ ËÏÍÐÎÉÉ ÓÍÏÇÕÔ ÏÓÕÝÅÓÔÌÑÔØ ÔÅÌÅÆÏÎÎÕÁ ÓÑÚØ É ÐÅÒÅÓÙÌËÕ ÓÉÇÎÌÏ
ÏÔ ËÒÕÐÎÅÊÛÉÈ ËÂÅÌØÎÙÈ ÔÅÌÅÉÚÉÏÎÎÙÈ ÓÅÔÅÊ - ÔËÉÈ, ËË CNN ÉÌÉ Home Box
Office. ë 1998 ÇÏÄÕ ÐÌÎÉÒÕÅÔÓÑ ÚÐÕÓË ÅÝÅ ÓÅÍÉ ÓÐÕÔÎÉËÏ. PanAmSat ÂÙÌ Ù-
ÓÔÌÅÎ Î ÐÒÏÄÖÕ ÐÒÅÌÅ ÎÓÌÅÄÎÉËÍÉ òÅÎÅ áÎÓÅÌØÍÏ, ÕÍÅÒÛÅÇÏ ÇÏÄ ÎÚÄ.
Hughes ÓÏÂÉÒÅÔÓÑ ÓÏÈÒÎÉÔØ ÎÚÎÉÅ PanAmSat, ÚÒÅÇÉÓÔÒÉÒÏÎÎ ÏÂßÅÄÉ-
ÎÅÎÎÑ ËÏÍÐÎÉÑ ÂÕÄÅÔ çÒÉÎÉÞÅ (ëÏÎÎÅËÔÉËÕÔ, óûá), ÇÄÅ ÎÈÏÄÉÔÓÑ ÏÆÉÓ
PanAmSat.

îÏÙÅ ÄÏÓÔÉÖÅÎÉÑ ËÏÍÐÎÉÉ VLSI
------------------------------
  áÍÅÒÉËÎÓËÑ ËÏÍÐÎÉÑ VLSI Technology ÏÂßÑÉÌ Ï ÓÏÚÄÎÉÉ ÅÁ ÒÈÉÔÅË-
ÔÕÒÙ ÐÏÄ ÎÚÎÉÅÍ VISTA (VLSI Integrated Set-Top Architecture), ËÏÔÏÒÑ
ÑÌÑÅÔÓÑ ËÏÍÂÉÎÃÉÅÊ ÃÉÆÒÏÙÈ ÉÄÅÏÕÓÔÒÏÊÓÔ, ÐÒÉËÌÄÎÏÇÏ ÐÒÏÇÒÍÍÎÏÇÏ
ÉÎÔÅÒÆÅÊÓ (API) É ÓÔÎÄÒÔÎÙÈ ÐÌÔÆÏÒÍ, ÐÏÌÎÏÓÔØÁ ÄÏÓÔÔÏÞÎÙÈ ÄÌÑ ÐÏÓÔ-
ÒÏÅÎÉÑ ÐÏÌÎÏÇÏ ÃÉÆÒÏÏÇÏ ÒÅÓÉÅÒ. óÏÇÌÓÎÏ ÚÑÌÅÎÉÑÍ ËÏÍÐÎÉÉ Î ÏÓÎÏÅ
ÜÔÏÊ ÒÈÉÔÅËÔÕÒÙ ÅÁ ÂÕÄÅÔ ÓËÏÒÅ ÓÏÚÄÎ ÅÄÉÎÙÊ ÓÅÒÈÉÎÔÅÇÒÉÒÏÎÎÙÊ ÞÉÐ,
ËÏÔÏÒÙÊ ÂÕÄÅÔ ÑÌÑÔØÓÑ ÆËÔÉÞÅÓËÉ ÃÉÆÒÏÙÍ ÒÅÓÉÅÒÏÍ. ÎÓÔÏÑÝÅÅ ÒÅÍÑ
ÜÔ ËÏÍÐÎÉÑ ÑÌÑÅÔÓÑ ÌÉÄÅÒÏÍ Î ÒÙÎËÅ ÍÓÓÏÏÇÏ ÐÒÏÉÚÏÄÓÔ ÞÉÐÏ ÄÌÑ
ÃÉÆÒÏÙÈ ÒÅÓÉÅÒÏ, ËÏÔÏÒÙÅ ÐÒÏÉÚÏÄÑÔ ÄÅÍÏÄÕÌÑÃÉÁ ÓÉÇÎÌ, ËÏÒÒÅËÃÉÁ
ÏÛÉÂÏË (FEC) É ÄÅÍÕÌØÔÉÐÌÅËÃÉÁ ÓÉÇÎÌÏ ÓÔÎÄÒÔ MPEG-2. ëÏÍÐÎÉÑ ÐÏÓ-
ÔÏÑÎÎÏ ÓÔÒÅÍÉÔÓÑ ÉÎÔÅÇÒÉÒÏÔØ ÒÎÅÅ ÒÚÒÂÏÔÎÎÙÅ ÅÁ ÞÉÐÙ ÎÏÙÅ ÂÏÌÅÅ
ËÏÍÐËÔÎÙÅ, ÏÂßÅÄÉÎÑÁÝÉÅ ÐÏ ÓÏÉÍ ÆÕÎËÃÉÑÍ ÎÅÓËÏÌØËÏ ÒÎÅÅ ÒÚÒÂÏÔÎÎÙÈ
ÞÉÐÏ.

âÏÌØÛÅ ÃÉÆÒÏÙÈ ÒÅÓÉÅÒÏ ÄÌÑ ÎÒÏÄ
------------------------------------
  ðÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑÍ Reuters, ÂÚÉÒÕÁÝÑÓÑ çÏÌÌÎÄÉÉ ÍÅÄÉ-ÇÒÕÐÐ Nethold
ÏÂßÑÉÌ Ï ÔÏÍ, ÞÔÏ ÐÌÎÉÒÕÅÔ ÏÒÇÎÉÚÏÔØ ÙÐÕÓË ÎÏÙÈ, ÏÂÝÅÅÒÏÐÅÊÓËÉÈ
ÃÉÆÒÏÙÈ ÒÅÓÉÅÒÏ-ÄÅËÏÄÅÒÏ ÄÌÑ ÒÓËÏÄÉÒÏÎÉÑ ÃÉÆÒÏÙÈ ËÎÌÏ ÐÌÔÎÏÇÏ
ÔÅÌÅÉÄÅÎÉÑ. ÓÅ ÜÔÏ ÓÔÌÏ ÏÚÍÏÖÎÙÍ ÂÌÇÏÄÒÑ ÓÏÍÅÓÔÎÙÍ ÄÅÊÓÔÉÑÍ ÐÏ
ÏÂßÅÄÉÎÅÎÉÁ ÜÔÏÊ ÇÒÕÐÐÙ Ó ÆÒÎÃÕÚÓËÏÊ ËÏÍÐÎÉÅÊ Canal+. "äÅ ÔÅÈÎÏÌÏÇÉÉ,
ËÏÔÏÒÙÅ ÉÓÐÏÌØÚÕÁÔ ÓÅÊÞÓ ÏÂÅ ÎÛÉ ËÏÍÐÎÉÉ, ÂÕÄÕÔ ÐÏË ÐÒÏÄÏÌÖÔØ ÒÂÏÔÔØ
ÐÏ ÏÔÄÅÌØÎÏÓÔÉ, ÎÏ ÂÕÄÕÔ ÐÏÓÔÅÐÅÎÎÏ ÓÂÌÉÖÔØÓÑ," - ÓËÚÌ Sergio Iasi,
ÍÅÎÅÄÖÅÒ ÐÏ ÒÚÉÔÉÁ ÇÒÕÐÐÙ Nethold. ëÏÇÄ ÅÇÏ ÓÐÒÏÓÉÌÉ Ï ÂÏÌÅÅ ËÏÎËÒÅÔ-
ÎÙÈ ÐÌÎÈ Î ÂÕÄÕÝÅÅ, ÏÎ ÄÏÂÉÌ: "íÙ ÐÌÎÉÒÕÅÍ ÙÐÕÓÔÉÔØ Î ÒÙÎÏË ÎÛ
ÓÏÍÅÓÔÎÙÊ ÃÉÆÒÏÏÊ ÒÅÓÉÅÒ-ÄÅËÏÄÅÒ, Ó ÐÏÍÏÝØÁ ËÏÔÏÒÏÇÏ ÍÏÖÎÏ ÂÕÄÅÔ
ÐÒÉÎÉÍÔØ ÐÒÏÇÒÍÍÙ ÓÅÈ ËÎÌÏ". (ÅÒÏÑÔÎÏ, ÄÏ ÜÔÏÇÏ ÒÅÍÅÎÉ, ÏÂÅ ËÏÍ-
ÐÎÉÉ ÚÈÏÔÑÔ ÒÓÐÒÏÄÔØ ÕÖÅ ÉÍÅÁÝÉÅÓÑ Õ ÎÉÈ ÒÅÓÉÅÒÙ, ËÏÔÏÒÙÅ ÇÏÄÑÔÓÑ
ÄÌÑ ÐÒÉÅÍ ÔÏÌØËÏ ÏÄÎÏÇÏ ÃÉÆÒÏÏÇÏ ÐËÅÔ ÐÏ ÏÔÄÅÌØÎÏÓÔÉ.) óÅÊÞÓ Nethold
É Canal+ ÉÓÐÏÌØÚÕÁÔ ÓÏÉÈ ÃÉÆÒÏÙÈ ÒÅÓÉÅÒÈ ÒÚÎÙÅ ÍÏÄÕÌÉ ÄÏÓÔÕÐ
(ÐÒÏÝÅ ÇÏÏÒÑ, ÒÚÎÙÅ ÓÉÓÔÅÍÙ ËÏÄÉÒÏËÉ), É ÉÚ ÚÑÌÅÎÉÑ ÎÅÐÏÎÑÔÎÏ, ËËÑ
ÉÚ ÓÉÓÔÅÍ ÓÔÎÅÔ ÏÂÝÅÊ: Irdeto ÉÌÉ SEGA. åÝÅ ÂÏÌÅÅ ÕÄÉÉÔÅÌØÎÏ ÚÑÌÅÎÉÅ,
ÞÔÏ ÎÏÙÅ ÒÅÓÉÅÒÙ ÓÔÎÕÔ ÏÂÝÅÅÒÏÐÅÊÓËÉÍÉ: ÉÌÉ ÔÏÒÙ ÚÑÌÅÎÉÑ ÎÄÅÁÔÓÑ,
ÞÔÏ Ë ÔÏÍÕ ÒÅÍÅÎÉ åÒÏÐÅ ÕÄÓÔÓÑ ÄÏÇÏÏÒÉÔØÓÑ ÏÂ ÏÂÝÉÈ ÓÔÎÄÒÔÈ Î
ÃÉÆÒÏÙÅ ÒÅÓÉÅÒÙ, ÉÌÉ ÞÔÏ ÉÈ ÓÏÍÅÓÔÎÑ ËÏÍÐÎÉÑ ÏÓÔÎÅÔÓÑ ÅÄÉÎÓÔÅÎÎÏÊ
ËÏÍÐÎÉÅÊ Î ÒÙÎËÅ ÃÉÆÒÏÏÇÏ ÓÐÕÔÎÉËÏÏÇÏ ÅÝÎÉÑ.

Cecchi Gori ÏÂßÑÌÑÅÔ Ï ÐÌÎÈ Î ÏÓÅÎØ
---------------------------------------
  î ÐÒÅÓÓ-ËÏÎÆÅÒÅÎÃÉÉ íÉÌÎÅ ÉÔÌØÑÎÓËÉÊ ÍÅÄÉ-ÍÇÎÔ Vittorio Cecchi
Gori ÏÂßÑÉÌ Ï ÐÌÎÈ ÓÏÉÈ ËÎÌÏ TMC, TMC2 É Videomusic. çÌÎÏÊ ÎÏÏÓÔØÁ
ÓÔÌÏ ÔÏ, ÞÔÏ ÅÇÏ ÍÕÚÙËÌØÎÙÊ ËÎÌ Videomusic ÓËÏÒÅ ÓÔÎÅÔ ÔÏÌØËÏ ÓÐÕÔÎÉËÏ-
ÙÍ, ÞÔÏ ÓÄÅÌÅÔ ÏÚÍÏÖÎÙÍ ÒÓÛÉÒÉÔØ ÒÅÍÑ ÅÝÎÉÑ ËÎÌ TMC2 ÄÏ 24 ÞÓÏ
 ÄÅÎØ.
  ÓÅ ÔÒÉ ËÎÌ ÎÞÎÕÔ ÓËÏÒÅ ÎÅËÏÄÉÒÏÎÎÏÅ ÃÉÆÒÏÏÅ ÅÝÎÉÅ ÒÍËÈ
ÐËÅÔ Telepiu DSTV ÓÏ ÓÐÕÔÎÉË HOT BIRD 1 (13 ÇÒ.ÏÓÔÏË). Cecchi Gori ÉÍÅÅÔ
ÍÂÉÃÉÏÚÎÙÅ ÐÌÎÙ ÓÔÔØ ÔÒÅÔØÉÍ ÓÅÒØÅÚÎÙÍ ÅÝÔÅÌÅÍ Î ÉÔÌØÑÎÓËÏÍ ÔÅÌÅÒÙÎËÅ.
âÁÄÖÅÔ ÅÇÏ ËÎÌÏ - 70 ÍÌÒÄ.ÌÉÒ.

óÐÕÔÎÉËÉ TURKSAT ÐÏÍÅÎÑÌÉ ÄÒÕÇ ÄÒÕÇ
------------------------------------
  ÐÏÚÉÃÉÉ 42 ÇÒ.ÏÓÔÏË ÐÒÅËÒÝÅÎÏ ÔÅÌÅÅÝÎÉÅ ËÎÌÏ ÓÏ ÓÐÕÔÎÉË
TURKSAT 1B. þÅÒÅÚ ÎÅÓËÏÌØËÏ ÞÓÏ ÐÏÓÌÅ ÜÔÏÇÏ ÅÝÎÉÅ Ó ÎÏÏÊ ÓÅÔËÏÊ
ÞÓÔÏÔ É ËÎÌÏ ÂÙÌÏ ÏÚÏÂÎÏÌÅÎÏ ÓÏ ÓÐÕÔÎÉË TURKSAT 1C, ÎÈÏÄÑÝÅÇÏÓÑ
 ÔÏÊ ÖÅ ÐÏÚÉÃÉÉ. åÒÏÐÅÊÓËÉÊ ÌÕÞ ÎÏÏÇÏ ÓÐÕÔÎÉË - ÓÌÂÅÅ, ÞÅÍ Õ ÐÒÅÄÙ-
ÄÕÝÅÇÏ, ÎÏ ÉÍÅÅÔ ÔÅÐÅÒØ ÂÏÌØÛÅ ËÎÌÏ, Ú ÓÞÅÔ ÔÅÈ, ËÏÔÏÒÙÅ ÒÎÅÅ ÅÝÌÉ
ÔÏÌØËÏ Î ÔÕÒÅÃËÏÍ ÌÕÞÅ TURKSAT 1B. ðÒÅÄÙÄÕÝÉÊ ÓÐÕÔÎÉË ÐÅÒÅÍÅÝÅÎ ÐÏÚÉÃÉÁ
31 ÇÒ.ÏÓÔÏË É ÂÕÄÅÔ ÉÓÐÏÌØÚÏÎ ÄÌÑ ÔÅÌÅÆÏÎÉÉ É ÃÉÆÒÏÏÇÏ ÅÝÎÉÑ.

èÒÏÎÉË
-------
-- ëÏÍÐÎÉÑ National Transcommunications Limited (NTL) ÚËÌÁÞÉÌ ËÏÎÔÒËÔ
  Î 8 ÌÅÔ Ó ËÏÍÐÎÉÅÊ Turner Broadcasting Systems Î ÔÒÎÓÌÑÃÉÁ ÅÅ ÓÉÇÎÌ
  Î ÓÐÕÔÎÉË ASTRA 1E. ëÏÎÔÒËÔ ÐÒÅÄÕÓÍÔÒÉÅÔ ÔÒÎÓÌÑÃÉÁ ÏÄÎÏÒÅÍÅÎÎÏ ÄÏ
  8 ËÎÌÏ. ðÒÅÄÐÏÌÇÅÔÓÑ, ÞÔÏ ÔËÑ ÔÒÎÓÌÑÃÉÑ ÐÏÊÄÅÔ ÞÅÒÅÚ ÏÂÝÉÊ ÍÕÌØÔÉ-
  ÐÌÅËÓÏÒ ÆÉÒÍÙ NTL, ËÏÔÏÒÙÊ ÂÕÄÅÔ ÉÓÐÏÌØÚÏÔØÓÑ ÄÌÑ ÃÉÆÒÏÏÊ ÔÒÎÓÌÑÃÉÉ É
  ËÎÌÏ ÄÒÕÇÉÈ ÅÝÔÅÌÅÊ Î ÜÔÏÔ ÓÐÕÔÎÉË.

-- ÎÇÌÉÊÓËÉÊ ÐÑÔÙÊ ÏÂÝÅÎÃÉÏÎÌØÎÙÊ ËÎÌ ÓËÏÒÅ ÂÕÄÅÔ ÒÓÐÒÏÓÔÒÎÑÔØÓÑ ÞÅÒÅÚ
  ÓÐÕÔÎÉË. ïÄÎËÏ ÓÐÕÔÎÉËÏÑ ÔÒÎÓÌÑÃÉÑ ÂÕÄÅÔ ÏÒÉÅÎÔÉÒÏÎ Î ËÂÅÌØÎÙÈ
  ÏÐÅÒÔÏÒÏ É ÐÏÊÄÅÔ ÃÉÆÒÏÏÍ ÉÄÅ MPEG-2. óÉÇÎÌ ÂÕÄÅÔ ÐÅÒÅÄÔØÓÑ ÞÅÒÅÚ
  ÓÐÕÔÎÉËÉ ORION 1 (37.5 ÇÒ.úÐÄ) É INTELSAT 705 (18 ÇÒ.úÐÄ).

-- ÉÔÌØÑÎÓËÑ ÓÅÔØ ÐÌÔÎÏÇÏ ÓÐÕÔÎÉËÏÇÏ ÔÅÌÅÉÄÅÎÉÑ Telepiu ÏÂßÑÉÌ Ï ÔÏÍ,
  ÞÔÏ ÜÔÏÊ ÏÓÅÎØÁ ÎÞÉÎÅÔ ÍÓÓÉÒÏÎÎÕÁ ÒÅËÌÍÎÕÁ ËÍÐÎÉÁ ÓÏÉÈ ÕÓÌÕÇ.
  óÔÏÉÍÏÓÔØ ÞÅÔÙÒÅÈ ÒÅËÌÍÎÙÈ ÒÏÌÉËÏ, ÐÏÄÇÏÔÏÌÅÎÎÙÈ ÄÌÑ ÒÅËÌÍÙ, ÓÏÓÔÉÌ
  ÏËÏÌÏ 22 ÍÉÌÌÉÒÄÏ ÉÔÌØÑÎÓËÉÈ ÌÉÒ. ëÍÐÎÉÑ ÂÕÄÅÔ ÓÏÓÒÅÄÏÔÏÞÅÎ ÇÌÎÙÍ
  ÏÂÒÚÏÍ Î ÒÅËÌÍÅ ÄÕÈ ËÎÌÏ: Telepiu 1 (ÆÉÌØÍÏÙÊ ËÎÌ) É Telepiu 2
  (ÓÐÏÒÔÉÎÙÊ), ËÏÔÏÒÙÅ ÔÒÎÓÌÉÒÕÅÔÓÑ ÞÅÒÅÚ ÎÚÅÍÎÏÅ É ÓÐÕÔÎÉËÏÏÅ TV 
  ÒÍËÈ ÐËÅÔ DSTV. õÓÉÌÅÎÎÏ ÒÅËÌÍÉÒÏÔØÓÑ ÂÕÄÅÔ É ËÎÌ ÄÌÑ ÆÕÔÂÏÌØÎÙÈ
  ÂÏÌÅÌØÝÉËÏ TeleÓalcio, ÏÒÇÎÉÚÏÎÎÙÊ ÐÏ ÐÒÉÎÃÉÐÕ "ÏÐÌÔÙ Ú ÐÒÏÓÍÏÔÒÅÎ-
  ÎÏÅ".

-- ÔÏ ÒÅÍÑ ËË ÎÅÍÅÃËÉÊ ÔÅÌÅÍÇÎÔ ìÅÏ ëÉÒÈ ÕÖÅ ÚËÌÁÞÉÌ ÓÄÅÌËÕ Ó çÏÌÌÉ-
  ÕÄÏÍ Î ÐÒÅÄÍÅÔ ÐÒÉÏÂÒÅÔÅÎÉÑ ÐÒ Î ÐÒÏÄÕËÃÉÁ ÅÅ ËÏÍÐÎÉÊ, ÔÏ ÖÅ ÓÍÏÅ
  ÔÏÒÏÐÑÔÓÑ ÓÄÅÌÔØ É ÆÒÎÃÕÚÓËÉÅ ËÏÍÐÎÉÉ Canal+ É TPS. ëË ÓÏÏÂÝÅÔ ÉÚÄ-
  ÎÉÅ Hollywood Reporter, ÏÂÅ ÆÉÒÍÙ ÕÖÅ ÂÌÉÚËÉ Ë ÐÏÄÐÉÓÎÉÁ ÏÓÎÏÎÏÊ ÓÄÅÌËÉ

-- ÔÏÒÏÊ ÚÐÕÓË ÒËÅÔÙ Ariane 5, ÐÅÒÏÎÞÌØÎÏ ÎÚÎÞÅÎÎÙÊ Î ÓÅÎÔÑÂÒØ,
  ÐÅÒÅÎÅÓÅÎ ÄÏ ÓÅÒÅÄÉÎÙ ÐÒÅÌÑ. ðÅÒÙÊ ÚÐÕÓË ÉÁÎÅ ÜÔÏÇÏ ÇÏÄ ÂÙÌ ÎÅÕÄ-
  ÞÅÎ, ÚËÏÎÞÉÌÓÑ ÚÒÙÏÍ É ÐÏÔÅÒÅÊ ÞÅÔÙÒÅÈ ÎÅÚÓÔÒÈÏÎÎÙÈ ÎÕÞÎÙÈ
  ÓÐÕÔÎÉËÏ, ÏÂÝÅÊ ÓÔÏÉÍÏÓÔØÁ 500 ÍÉÌÌÉÏÎÏ ÄÏÌÌÒÏ.

-- òÕÐÅÒÔ íÅÒÄÏË ÒÅÛÉÌ ÐÒÏÄÏÌÖÉÔØ ÜËÓÐÅÒÉÍÅÎÔ ÐÏ ÐÒÅÄÏÓÔÌÅÎÉÁ ÕÓÌÕÇ
  ÐÏ ÐÒÉÎÃÉÐÕ "ÏÐÌÔÙ-Ú-ÐÒÏÓÍÏÔÒÅÎÎÏÅ", ÎÞÔÙÊ ÅÓÎÏÊ ÜÔÏÇÏ ÇÏÄ,
  ËÏÇÄ ÅÇÏ ËÏÍÐÎÉÑ BSkyB ÐÏËÚÙÌ ÂÏÊ ÂÏËÓÅÒÏ ôÊÓÏÎ É âÒÕÎÏ.
  ôÏÇÄ ÐÏÄÏÂÎÙÊ ÜËÓÐÅÒÉÍÅÎÔ ÂÙÌ ÓÔÒÅÞÅÎ ÛÔÙËÉ ÐÏÄÐÉÓÞÉËÍÉ ËÎÌÏ
  Sky, ËÏÔÏÒÙÅ ÒÎÅÅ ÍÏÇÌÉ ÎÂÌÁÄÔØ ÔËÉÅ ÓÏÂÙÔÉÑ ÒÍËÈ ÏÂÙÞÎÏÊ
  ÐÏÄÐÉÓËÉ. 9 ÎÏÑÂÒÑ ÔËÉÍ ÖÅ ÏÂÒÚÏÍ ÎÇÌÉÊÓËÉÅ ÔÅÌÅÚÒÉÔÅÌÉ ÓÍÏÇÕÔ
  ÔÅÞÅÎÉÅ 10 ÞÓÏ ÎÂÌÁÄÔØ 6 ÂÏÅ Ú ÚÎÉÅ ÞÅÍÐÉÏÎÏ ÍÉÒ ÐÏ ÂÏËÓÕ.
  äÌÑ ÐÒÏÓÍÏÔÒ ÚÒÉÔÅÌÑÍ ÎÅÏÂÈÏÄÉÍÏ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏ ÚÐÌÔÉÔØ 10 ÎÇÌ.ÆÕÎÔÏ.

îÏÏÓÔÉ Internet
----------------
óÔÒÎÉÃÙ ËÎÌÏ:
 TV 3 Sverige    http://www.tv3.se/ (ÎÏÙÊ ÄÒÅÓ)
 N 3        http://www.ndrtv.de/
 VT 4        http://www.riv.be/vt4/
 Super RTL     http://www.cltmulti.com/html/frame_tv/TV/SUPER_RTL.html
 EuroNews      http://www.francetv.fr/html/euronew.html
 RTL 4       http://www.cltmulti.com/html/frame_tv/TV/RTL4.html
 RTL 5       http://www.cltmulti.com/html/frame_tv/TV/RTL5.html
 RTL 9       http://www.cltmulti.com/html/frame_tv/TV/RTL9.html
 RTL TVi      http://www.cltmulti.com/html/frame_tv/TV/RTL_TVI.html
 Monte Carlo TMC  http://www.ellipse.fr/Web/HTML/tmc_home.html
 Planete      http://www.ellipse.fr/Web/HTML/planete_home.html
 Kossuth Radio   http://www.kossuth.enet.hu/
 TV 3, Budapest   http://www.net.hu/tv3/
 îÏÒÅÖÓËÏÅ ÒÄÉÏ:
 NRK 2-Kulturkanalen
           http://www.nrk.no/p2/     
 NRK Petre     http://www.nrk.no/petre/

ÅÎÇÅÒÓËÏÅ ÒÄÉÏ ÒÅÖÉÍÅ ÒÅÌØÎÏÇÏ ÒÅÍÅÎÉ ÐÏ ÄÒÅÓÕ:
 Kossuth Radio    http://www.kossuth.enet.hu/online.html 
 Petefi Radio    http://www.petofi.enet.hu/reala.html

ôÒÎÓÐÏÎÄÅÒÎÙÅ ÎÏÏÓÔÉ
----------------------
-- î ÓÐÕÔÎÉËÅ TURKSAT 1C ÉÓÞÅÚÌÉ ËÎÌÙ ATV 2 É Euro Show. ÍÅÓÔÏ ÎÉÈ
  ÐÏÑÉÌÉÓØ ËÎÌÙ ATV É Show TV. þÅÒÅÚ ÜÔÏÔ ÓÐÕÔÎÉË ÅÒÏÐÅÊÓËÏÍ ÌÕÞÅ
  ÓÅÊÞÓ ÔÒÎÓÌÉÒÕÁÔÓÑ ÓÌÅÄÕÁÝÉÅ ÔÅÌÅËÎÌÙ:
   10,965 V: ATV
   11,008 V: Cine 5 (ËÏÄÉÒÏË Nagravision)
   11,048 V: Show TV
   11,091 V: Samanyolu TV
   11,142 V: Kanal 7
   11,185 V: Euro D
   11,475 V: TRT 1
   11,500 V: TRT 2/TRT Gap
   11,568 V: TRT 3
   11,600 V: TRT 4

  ÔÕÒÅÃËÏÍ ÌÕÞÅ:
   11,126 H: Cine 5 (ËÏÄÉÒÏË in Nagravision)
   11,556 H: TRT 1

-- ëÎÌ ïòô ÅÒÓÉÉ Orbita É AsiaNet Î ÒÏÓÓÉÊÓËÏÍ ÓÐÕÔÎÉËÅ Ekran 20 
  ÐÏÚÉÃÉÉ 99E Î ÞÓÔÏÔÈ 714 É 751 MHz (ÓÐÕÔÎÉË ÅÝÅÔ ÄÉÐÚÏÎÅ UHF).
-- Yemen TV ÕÛÅÌ Ó Intelsat 707 (1W) ÐÏÓÌÅ ÐÅÒÅÍÅÝÅÎÉÑ Î Arabsat 2A (26å)
-- úÓÔË QVC Germany ÐÏÑÉÌÓØ Î Astra 1D: ÞÓÔÏÔ 10.759 V (ÔÒ.52)
-- SCT - Satisfaction Club TV ÅÒÎÕÌÓÑ Î Eutelsat II F2: ÞÓÔÏÔ 11,163 H
  (ÒÎÅÅ ÂÙÌ ÞÓÔÏÔ 11,575 V).
-- òÏÓÓÉÊÓËÉÅ ËÎÌÙ òôò É íéò Î ÓÐÕÔÎÉËÅ Intelsat 604 MPEG-2
-- ôÅÓÔÏÑ ËÒÔÉÎË Future TV Î Arabsat 2A: 3,864 L 
-- BOP-TV 1 on Intelsat 602 (ÐÏÚÉÃÉÑ 63å), ÞÓÔÏÔ 4,055 L 
-- TV 1,Israel ÐÏÑÉÌÏÓØ Î Amos 1 (4W), ÞÓÔÏÔ 11,468 V 
-- úÓÔË ËÎÌ Eurotica Î Hot Bird 1: 11,489 V 
-- TV 3, Budapest ÐÏÑÉÌÏÓØ Î Amos 1 Î 11,308 H MPEG-2                   A Kardos
-- Hallmark Entertainment ÐÏÑÉÌÏÓØ Î PAS 4: 12,637 H, PAL
-- ðËÅÔ AB Sat ÅÒÎÕÌÓÑ Î Eutelsat II F1: 11,678 H MPEG-2
-- ëÎÌ Super RTL Î Astra 1A ÎÞÌ ÔÒÎÓÌÑÃÉÁ ÔÅÌÅÔÅËÓÔ
-- Orbit Satellite TV & Radio Network Î Intelsat 705 (18W) Î ÞÓÔÏÔÈ
  11,500 H É 11,617 H MPEG-2
-- ôÅÌÅÐËÅÔ IRDETO Network Î Intelsat 601 (28W) Î 11,135 H MPEG-2 
-- éÎÏÓÔÒÎÎÙÊ ÔÅÌÅÐËÅÔ ËÏÍÐÎÉÉ Deutsche Telekom Î Kopernikus 3 Î ÞÓÔÏÔÅ
  12,521 V MPEG-2

==============================================================================
óÐÏÎÓÏÒÏÍ ÜÔÏÇÏ ÌÉÓÔ ÒÓÓÙÌËÉ sat-russ ÑÌÑÅÔÓÑ ÎÅÍÅÃËÉÊ ÅÖÅÍÅÓÑÞÎÙÊ ÖÕÒÎÌ
TELE-SATELLIT. öÕÒÎÌ ÐÕÂÌÉËÕÅÔ ÍÔÅÒÉÌÙ, ËÓÁÝÉÅÓÑ ÓÐÕÔÎÉËÏÏÇÏ ÔÅÌÅÉÄÅÎÉÑ
É ÒÄÉÏ. íÔÅÒÉÌÙ ÐÕÂÌÉËÕÁÔÓÑ Î ÎÅÍÅÃËÏÍ ÑÚÙËÅ, ÂÏÌØÛÑ ÞÓÔØ ÉÚ ËÏÔÏÒÙÈ ÔÍ
ÖÅ ÐÅÒÅÏÄÉÔÓÑ Î ÎÇÌÉÊÓËÉÊ.  1996 Ç. ÖÕÒÎÌÅ ÐÏÑÉÌÓØ ÒÕÓÓËÑ ÓÅËÃÉÑ.
Ù ÍÏÖÅÔÅ ÐÏÄÐÉÓÔØÓÑ Î ÖÕÒÎÌ ÐÒÑÍÏ òÏÓÓÉÉ, ÎÐÒÉ ÚÐÒÏÓ ÐÒÅÄÓÔÉÔÅÌÁ
ÖÕÒÎÌ ÐÏ ÄÒÅÓÕ:

 óÎËÔ-ðÅÔÅÒÂÕÒÇ
 195213
 áÂ.ÑÝÉË 46
 ïÓÉÐÏ áÌÅËÓÅÊ ÉËÔÏÒÏÉÞ

 ÔÅÌÅÆÏÎ É ÆËÓ (812)-2210198
 E-mail: mfactum@online.ru

---------------------------
ðÒÅÄÙÄÕÝÉÅ ÙÐÕÓËÉ sat-russ Ù ÍÏÖÅÔÅ ÎÊÔÉ ÐÏ ÄÒÅÓÕ:
 http://www.tele-satellit.com/listserver/tags1/sat-russ/
òÕÓÓËÏÑÚÙÞÎÕÁ WWW ÓÔÒÎÉÃÕ, ÐÏÓÑÝÅÎÎÕÁ ÓÐÕÔÎÉËÏÏÍÕ ÔÅÌÅÉÄÅÎÉÁ, Ù
ÍÏÖÅÔÅ ÎÊÔÉ ÐÏ ÄÒÅÓÕ:
 http://www.sat-net.com/russ/
---------------------------
åÓÌÉ Ù ÈÏÔÉÔÅ ÐÏÄÐÉÓÔØÓÑ Î sat-russ ÐÏÛÌÉÔÅ Î ÄÒÅÓ Majordomo@tags1.dn.net
ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ, ÐÏÍÅÓÔÉ ÔÅÌÅ ÐÉÓØÍ ÏÄÎÕ ÓÔÒÏËÕ:
 subscribe sat-russ
äÌÑ ÐÒÅËÒÝÅÎÉÑ ÐÏÄÐÉÓËÉ, ÐÏÍÅÓÔÉÔÅ ÓÔÒÏËÕ:
 unsubscribe sat-russ

åÓÌÉ Ù ÈÏÔÉÔÅ ÐÏÌÕÞÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ËÏÄÉÒÏËÅ UUE, ÉÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ ËÏÍÎÄÙ:
  subscribe sat-russ-uu
 unsubscribe sat-russ-uu [Other mailing lists]