[Prev][Next][Index]

Sat Nordic vol. 05 96.10.26
Sat Nordic vol. 05 from 96.10.26 (ed. Richard Karlsson)

*Sci-Fi channel pa ny satellit.
*Delårsrapport for TV 4.
*50 WWW adresser.

*Sci-Fi on new satellite and frequency.
*Annual report for TV 4 Sweden (first nine months).
*50 WWW adresses.

Nytt i luften denna vecka är Sci-Fi channel som har börjat sända på TV SAT
12,054 Vc. Detta innebär att det blir lättare att mottaga kanalen med en
mindre antenn. Enligt Peder Rammel på Viasat kommer kanalen att inte att
ingå i CTV paketet när den kodas 1 januari. 
Den kommer istället att bilda ett eget paket tillsammans med VH-1 och
Nickelodeon. Man strävar också efter att få upp fler kanaler fram till detta
datum. För tillfället är inte några nya transpondrar aktuella utan man skall
försöka utnyttja den spilltid som för närvarande finns.

Ett tidigare exempel på denna typ av utnyttjande var när man placerade
Nickelodeon på samma transponder som Z-TV Sverige. Den kanal som man närmast
försöker att få upp är den danska versionen av Nickelodeon.

Den norska satelliten Thor 2A beräknas att skjutas upp den 22 Februari nästa
år. Den kommer att vara utrustad med 15 transpondrar dessa kommer att sända
på det ej tidigare nyttjade frekvensområdet 11,200-11,450 GHz. Till skillnad
från Thor 1 är de nya signalerna linjära. Den nya Thor satelliten kommer
att placeras på samma position som Thor dvs. 0,8 grad väst. 

TV 4 har redovisat sin delårsrapport. I denna kan man läsa att det totala
TV-tittandet i sverige ökade med 4,7% jämfört med motsvarande period 1995.
Kanal 5 är den kanal som har ökat sin andel av tittandet under denna period
medans SVT 2 har minskat något. TV 4 har också tappat någon andel men
istället har man ökat i tittartid. 
 
Här följer ett utdrag från delårsredovisningen som i sin helhet går att
beskåda på: http://www.tv4.se/btb/press/pressinfo/releaser/961025delarsrapp.html

Försäljning och resultat
De totala intäkterna under perioden uppgick till 1 116,7 mkr (1 147,5).
Resultat efter
finansnetto för perioden blev -40,4 mkr (136,6). Orsakerna till det
försämrade resultatet
är, förutom minskade intäkter, ersättningen till AirTime med 91,9 mkr samt ökade
kostnader i samband med flytten till den nya stationen. Lokal-TV har
belastat resultatet
med 43,6 mkr (39,4) varav 24,2 mkr (17,9) utgör koncessionsavgift. 

Reklamintäkterna uppgick under perioden till 1 037,0 mkr (1 052,1), vilket är en
minskning med 1,4%. TV4:s marknadsandel i tredje kvartalet blev 66,5%
(68,6), att
jämföras med 66,2% för helåret 1995. 

Med uppnått resultat ser TV4 det som angeläget att fortsätta arbetet med
kostnads-effektivisering och intäktsökningar genom att bearbeta nya segment av
marknaden med en mer utvecklad produkt. 

Kostnader
Den tidigare aviserade prognosen av ökade kostnader i samband med intrimning
av den
nya stationen är oförändrat ca 20 mkr för helåret. 

Finansiell ställning
Koncernens likvida medel har sedan årsskiftet minskat med 410,1 mkr till
42,6 mkr.
Minskningen förklaras bl a av utbetalningen till AirTime med 91,9 mkr,
investeringar i den
nya stationen med 75 mkr samt en ökning av programlagret med 79 mkr.
Dessutom har
de kortfristiga skulderna minskat under perioden med 162 mkr. Soliditeten
ökade under
perioden till 62,3% (58,8). 

Skatter
Avser återbetald respitränta och dröjsmålsavgift från skattemyndigheten, vilka
rubricerades som skatt under räkenskapsåret 1995. 

Investeringar
Tekniken i den nya stationen togs i bruk för sändningar under maj.
Investeringen i den nya
stationen uppgår totalt till ca 210 mkr, varav ca 13 mkr återstår att utbetala. 

Koncessionen
Resultatet av förhandlingarna med staten om nytt koncessionsavtal beräknas kunna
offentliggöras efter extra styrelsemöte måndagen den 28 oktober. 

Övrigt
Preliminär tid för offentliggörandet av bokslutskommunikén är under vecka
sju 1997. 

***

Nytt i luften denna vecka ar Sci-Fi channel som har borjat sanda pa TV SAT
12,054 Vc. Detta innebar att det blir lattare att mottaga kanalen med en
mindre antenn. Enligt Peder Rammel pa Viasat kommer kanalen att inte att
inga i CTV paketet nar den kodas 1 januari. 
Den kommer istallet att bilda ett eget paket tillsammans med VH-1 och
Nickelodeon. Man stravar ocksa efter att fa upp fler kanaler fram till detta
datum. For tillfallet ar inte nagra nya transpondrar aktuella utan man skall
forsoka utnyttja den spilltid som for narvarande finns.

Ett tidigare exempel pa denna typ av utnyttjande var nar man placerade
Nickelodeon pa samma transponder som Z-TV Sverige. Den kanal som man narmast
forsoker att fa upp ar den danska versionen av Nickelodeon.

Den norska satelliten Thor 2A beraknas att skjutas upp den 22 Februari nasta
ar. Den kommer att vara utrustad med 15 transpondrar dessa kommer att sanda
pa det ej tidigare nyttjade frekvensomradet 11,200-11,450 GHz. Till skillnad
fran Thor 1 ar de nya signalerna linjara. Den nya Thor satelliten kommer
att placeras pa samma position som Thor dvs. 0,8 grad vast. 

TV 4 har redovisat sin delarsrapport. I denna kan man lasa att det totala
TV-tittandet i sverige okade med 4,7% jamfort med motsvarande period 1995.
Kanal 5 ar den kanal som har okat sin andel av tittandet under denna period
medans SVT 2 har minskat nagot. TV 4 har ocksa tappat nagon andel men
istallet har man okat i tittartid. 
 
Har foljer ett utdrag fran delarsredovisningen som i sin helhet gar att
beskada pa: http://www.tv4.se/btb/press/pressinfo/releaser/961025delarsrapp.html

Forsaljning och resultat
De totala intakterna under perioden uppgick till 1 116,7 mkr (1 147,5).
Resultat efter
finansnetto for perioden blev -40,4 mkr (136,6). Orsakerna till det
forsamrade resultatet
ar, forutom minskade intakter, ersattningen till AirTime med 91,9 mkr samt okade
kostnader i samband med flytten till den nya stationen. Lokal-TV har
belastat resultatet
med 43,6 mkr (39,4) varav 24,2 mkr (17,9) utgor koncessionsavgift. 

Reklamintakterna uppgick under perioden till 1 037,0 mkr (1 052,1), vilket ar en
minskning med 1,4%. TV4:s marknadsandel i tredje kvartalet blev 66,5%
(68,6), att
jamforas med 66,2% for helaret 1995. 

Med uppnatt resultat ser TV4 det som angelaget att fortsatta arbetet med
kostnads-effektivisering och intaktsokningar genom att bearbeta nya segment av
marknaden med en mer utvecklad produkt. 

Kostnader
Den tidigare aviserade prognosen av okade kostnader i samband med intrimning
av den
nya stationen ar oforandrat ca 20 mkr for helaret. 

Finansiell stallning
Koncernens likvida medel har sedan arsskiftet minskat med 410,1 mkr till
42,6 mkr.
Minskningen forklaras bl a av utbetalningen till AirTime med 91,9 mkr,
investeringar i den
nya stationen med 75 mkr samt en okning av programlagret med 79 mkr.
Dessutom har
de kortfristiga skulderna minskat under perioden med 162 mkr. Soliditeten
okade under
perioden till 62,3% (58,8). 

Skatter
Avser aterbetald respitranta och drojsmalsavgift fran skattemyndigheten, vilka
rubricerades som skatt under rakenskapsaret 1995. 

Investeringar
Tekniken i den nya stationen togs i bruk for sandningar under maj.
Investeringen i den nya
stationen uppgar totalt till ca 210 mkr, varav ca 13 mkr aterstar att utbetala. 

Koncessionen
Resultatet av forhandlingarna med staten om nytt koncessionsavtal beraknas kunna
offentliggoras efter extra styrelsemote mandagen den 28 oktober. 

Ovrigt
Preliminar tid for offentliggorandet av bokslutskommunikén ar under vecka
sju 1997.

***

English:

The Sci-Fi channel has started broadcasts from TV SAT 2 at 0,6 degree west.
This means that the channel will be a lot easier to receive with smaller
dishes. According to Peder Rammel at Viasat, was this move needed, since
just a smaller group can receive the Sci-Fi channel from Tele-X. 
The Sci-Fi channel will not be included in the CTV package (CNN, Discovery,
Eurosport Nordic, MTV and TCC) instead it will be included in an own new
package along with Nickelodeon and VH-1. Peder Rammel continues and tells me
that they have plans to include more channels in this new packade but they
wonīt rent any new transponders for the moment, instead theīll start to use
the sparetime already avaliable on their transponders.

The norwegian satellite Thor 2A is scheduled to be launched on Febuary 22
1997. It will be equiped with 15 transponders which will be broadcasting
between 11,200 and 11,450 GHz. In contrast to Thor 1 will the Thor 2A
broadcasts be linear. The new Thor satellite will be placed at the same
position as Thor 1 , 0,8 degree west.

(Calculated in U.S dollars)
The swedish comercial terrestrial television TV 4 presented itīs annual
report for the first nine months last friday. The result shows a loss by 5,8
million. 
The total income the first nine months were in 159,29 million compared with
163,9 million last year.

Costs
The calculated prognosis of growing expenses related to the new TV-house
were unchanged and stayed at 2,8 million during this period.

Financial position
The TV 4 groups liquid assets has been reduced by 58,6 million since the
turn of the year.
The reduction is explained by the payment of 13,1 million that TV 4 had to
make to the Media company AirTime. Futhermore reasons are the investment of
10,7 million in the new TV house and the increase of programs in stock which
has costed TV 4 11,3 million.

The total investment of the new TV house amount to 210 million from which
1,8 million remains to be payed back.

The total television audience measurement rating has been increased by 4,7
percent compared with the same period last year. Kanal 5 seems to be the big
winner this year while SVT 2 and TV 4 has lost some audience. On the other
hand did TV 4 increase itīs viewing hours.
The complete press release is availible in Swedish at the following adress:
http://www.tv4.se/btb/press/pressinfo/releaser/961025delarsrapp.html

You can also contact TV 4 for further information:
The number to the telephone exchange is +46 8 459 40 00


Transponder planer/ Transponder Plans: 
Från/ from SATCO DX (http://www.satcodx.com)
Thor 2A             Sirius 2 
 (0,8 grader vast/ degree west) (5 grader ost/ degrees east) 
----------------------------------------------------------
01	11.215 Horisontal    01   11,727 Horisontal
02	11.228 Vertikal     02   11,747 Vertikal   
03	11.246 Horisontal    03   11,767 Horisontal
04	11.260 Vertikal     04*   11,785 RHCP
05	11.278 Horisontal    08*   11,862 RHCP
06	11.293 Vertikal     10   11,900 Vertikal
07	11.309 Horisontal    12*   11,938 RHCP
08	11.325 Vertikal     16*   12,015 RHCP
09	11.342 Horisontal    19   12,073 Horisontal
10	11.357 Vertikal     20*   12,092 RHCP  
11	11.372 Horisontal    20(*)  12,092 Vertikal
12	11.389 Vertikal     21   12,111 Horisontal
13	11.403 Horisontal    22   12,130 Vertikal
14	11.421 Vertikal     23   12,150 Horisontal
15	11.434 Horisontal    24   12,169 Vertikal
                25   12,188 Horisontal
                26   12,207 Vertikal
                27   12,226 Horisontal
                28   12,245 Vertikal
                29   12,227 Horisontal
                30   12,284 Vertikal
                31   12,303 Horisontal
                32**  12,322 Vertikal
                33   12,341 Horisontal
                34   12,360 Vertikal
                35   12,380 Horisontal
                36   12,399 Vertikal
                37   12,418 Horisontal
                38   12,437 Vertikal
                39   12,456 Horisontal
                40**  12,475 Vertikal

* = Frekvens som redan anvands av Sirius 1
**= Frekvens som redan anvands av Tele-X
De Vertikala transpondrarna ar riktade mot skandinavien
De Horisontala transpondrarna ar riktade mot europa

* = Frequency currently used by Sirius 1
**= Frequency currently used by Tele-X
Transponders with Vertical polarization = Nordic beam 
Transponders with Horizontal polarization = European beam

-------------------------------------------------------------
Frekvenslistor/ Frequency charts.

Kanal	   Frekvens  Bild  Ljud  Sprak  Kodning/ Text
Channel    Frequency  Video Sound Lang.  Scramble/ Text

Intelsat 707 1 grad vast/ degree west 

Newsfeed   10,968 H  PAL  6,60  multi  Eurocrypt M/ T
Nornet    10,968 H  PAL  6,60  nor   Eurocrypt S
TV Norge   11,016 H  PAL  7,02  nor	      / T
TV 3 Norge  11,096 H  D2MAC Mono  nor	Eurocrypt M/ T
NRK 1 Norge  11,176 H  D MAC Stereo nor	      / T
NRK 2 Norge  11,486 H  D2MAC Stereo nor	Eurocrypt S/ T
TV2 Norge  11,555 H  D2MAC Stereo nor	Eurocrypt M/ T
MTV      11,679 H  D2MAC Stereo eng	Eurocrypt S/ T
TV 1000    11,054 V  D2MAC Stereo multi  Eurocrypt M
FilmNet 1   11,133 V  D2MAC Stereo multi  Eurocrypt M/ T
TV 3 Danmark 11,473 V  D2MAC Mono  dan	Eurocrypt M/ T
Supersport  11,539 V  D2MAC Mono  multi  Eurocrypt(1/11)/ T
TV 3 Sverige 11,597 V  D2MAC Mono  dan	Eurocrypt M/ T
DR 2     11,667 V  D2MAC Stereo dan	Eurocrypt M/ T
---------------------------------------------- 

TV Sat 2 0,6/ Thor 0,8 grad vast/ degree west
                                      
   	
CNN Int.   11,785 Hc  D2MAC Mono	 eng	Eurocrypt S/ T
EuroSport   11,862 Hc  D2MAC Mono +	 multi Eurocrypt S/ T
TV1000 Cinema 11,900 Vc  D2MAC Stereo multi Eurocrypt M
TCC      11,938 Hc  D2MAC Mono +	 eng	Eurocrypt S/ T
Discovery   11,938 Hc  D2MAC Stereo eng	Eurocrypt S/ T(p. 200)
TVG Danmark  11,977 Vc  D2MAC Stereo dan	  	
TV3 + Danmark 11,977 Vc  D2MAC St/ Mo dan	  
ZTV Danmark  11,977 Vc  D2MAC Stereo dan	  
Sportkanalen 11,977 Vc  D2MAC Stereo dan	  
Nickelodeon  11,977 Vc  D2MAC Stereo dan/nor Start?	 	
FilmNet 2  12,015 Hc  D2MAC Stereo eng	Eurocrypt S/ Text
Sci-Fi    12,054 Vc  D2MAC Stereo eng  
MTV      12,092 Hc  D2MAC Stereo eng	Eurocrypt S/ T
BBC Prime   12,092 Hc  D2MAC Stereo eng	Eurocrypt S
Note: 
MTV kommer att upphora pa denna satellit i mitten av november. Ersattare
blir BBC Prime.
MTV will cease around mid. of November and BBC prime will be the successor.

Hc= Rc 
Vc= Lc

----------------------------------------------

Sirius 1/ Tele-X 5,2/ 5 grader ost/ degrees east.

VH-1     11,785 Hc  D2MAC Stereo sve	Eurocrypt M 
Nickelodeon  11,862 Hc  D2MAC Stereo sve	Eurocrypt M/ T(Z text) 
Z-TV Sverige 11,862 Hc  D2MAC Stereo sve	Eurocrypt M/ T
TV 4 Sverige 11,938 Hc  PAL  7,02/20 sve	      / T
TV 6     12,015 Hc  D2MAC Stereo sve	Eurocrypt M/ T
TVG	   12,015 Hc  D2MAC Stereo sve	Eurocrypt M/ T
Sportkanalen 12,015 Hc  D2MAC Stereo sve	Eurocrypt M/ T
TV3 Sverige  12,092 Hc  D2MAC Mono	 sve	Eurocrypt M/ T
Kanal Fem  12,475 Vc  PAL  7,02/20 sve	      / T
Sci-Fi ch.  12,600 Vc  D2MAC Stereo eng	
Nova     12,600 Vc  D2MAC Stereo eng	
Newsfeed   12.630 Vc  PAL  6,60	 multi

T= text-TV finns
"Mono +" indikerar att det finns mono ljud pa mer an ett ljudspar/sprak.

T= teletext service avaliable
"Mono +" indicates that there are several Mono soundtracks avaliable in
diffrent languages.

----------------------------------------------

Radio stations avaliable from Tele-X and Sirius 1 at around 5 degrees east.
Radio stationer pa Tele-X och sirius runt 5 grader ost.

Radio Sweden	11,938 Hc  PAL	 7,38   multi
Radio Sweden  12,475 Vc  PAL  7,38   multi
The Voice    12,475 Vc  PAL  7,74/92 dan
----------------------------------------------

Radio stationer pa Intelsat 707.
Radio stations receivable from Intelsat 707.

Radio Nettvirk	11,016 H  PAL	 7,38	 nor
R. P4 Norge*	11,016 H  PAL	 7,02	 nor
NRK P1  	11,176 H  D MAC Stereo nor	
NRK P2  	11,176 H  D MAC Stereo nor	
NRK P3"PETRE"  11,176 H  D MAC Stereo nor	
NRK P3"PETRE*  11,486 H  D2MAC Stereo nor	
R. P4 Norge 	11,555 H  D2MAC Stereo nor	
DR P3* #    11,667 V  D2MAC Stereo dan	

*= radiostation som endast sander till testbilden.
#= abbonemang för DR 2 kravs.
*= radiostation is only avaliable to TV testcard.
#= valid card for DR 2 needed.
----------------------------------------------
50 WWW adresser till radio och TV stationer.
50 WWW adresses to radio and TV companies

ABC 			http://www.abctelevision.com/ 
AB PRODUCTIONS		http://www.abweb.com/
AFRTS			http://afstar.genmax.com
ANTENA 1		http://antena1.roknet.ro/
ART			http://www.art-tv.net/
BANDIT RADIO 		http://www.bandit.se/
BBC   		http://www.bbcnc.org.uk/
BRAVO 			http://www.bravo.co.uk
BRTN NACHRADIO		http://www.brtn.be/nachttxt.htm
C:			http://www.cplus.fr/webcpp/web/home_c.html
CANAL PLUS BELGIUM	http://www.ib.be/cplus/
CANAL PLUS FRANCE	http://www.cplus.fr/
CANAL PLUS POLAND	http://www.it.com.pl/canal/
CANAL PLUS SPAIN	http://www.awi.es/canal.plus/ 
CANAL SAT NUMERIQUE   http://www.cplus.fr/html/canalsa/
CBS			http://www.cbs.com
CNBC EUROPE   	http://www.nbc.com/nbc-europe/cnbc/cnbc/
CNN			http://www.cnn.com
DEUTSCHE WELLE (ENG)	http://www.dwelle.de/englisch/index.html
DEUTSCHE WELLE (GER)	http://www.dwelle.de/deutsch/index.html
DISCOVERY CHANNEL	http://www.discovery.com
DISNEY 			http://www.disney.com
DR 1   		http://www.dr.dk/dronline.htm
DUNA TV			http://www.hungary.com/dunatv/
EBN			http://www.ebn.co.uk/
EUROPE 1 		http://www.europe1.fr/
EUROPE 2 		http://www.europe2.fr/
EUROPE BY SATELLITE 	http://europa.eu.int/en/comm/dg10/infcom/ebsprgen.htm 
EUROTICA TV 		http://www.inrete.it/sat/eurotica.html 
FILMNET 		http://www.filmnet.se/ 
FOX NETWORK 		http://www.foxnetwork.com
FRANCE 2		http://www.france2.fr/
FRANCE 3		http://www.france3.fr/
FRANCE TELEVISION	http://www.francetv.fr/ 
FUN RADIO 		http://www.netitnow.com/netit/funradio/
FX NETWORKS		http://www.fxnetworks.com/ 
HIT RADIO VERONICA 	http://www.veronica.nl/Veronica/hitradio/ 
INTERSTAR		http://www.medyatext.com/star/index.html
KANAL 5			http://www.kanal5.se
KINK FM 		http://www.kinkfm.com/kinkfm/
LA CINQUIEME 		http://www.lacinquieme.fr/ 
M 6 			http://www.m6.fr/
MDR			http://www.mdr.de/
MED TV 		http://www.ib.be/med/
MEGAPOL 		http://www.megapol.se
MTV 			http://www.mtv.com
N3 (NDR)		http://www.ndrtv.de
NASA SELECT		http://btree.lerc.nasa.gov/NASA_TV/NASA_TV.html
NBC EUROPE   	http://www.nbc.com/nbc-europe/
NDR			http://www.ndr.de/
----------------------------------------------

Det var allt för den här veckan. Ha en trevlig helg!

That was it! I wish you all a very nice weekend!

Hälsningar / Sincerly
Richard Karlsson
----------------------------------------------
URL: http://hem.passagen.se/richardx/
How to subscribe and unsubscribe see:
http://www.TELE-satellit.com/listserver/tags1/sat-nordic/

This issue is sponsored by TELE-satellite take a look at their homepage at: 
http://www.TELE-satellit.com/ 
Richard Karlsson 1996 - richard@gotlandica.se[Other mailing lists]