[Prev][Next][Index]

Reception in Crete, Intelsat 804
SAT - CORFU 1/2

        ----------- ENGLISH VERSION -------------

* Reception report for the island of Crete by Leonidas Klontzas can be viewed at :
http://www.sat-net.com/greeksat/letters/klontzas2.html


* Intelsat 804 is on its way to replace Intelsat 801 at 64 degrees East. It has reached the point
and preparations are on their way.

* A lot of launch date changes for satellites ( of interest to us) . Check the latest on page :
      http://www.sat-net.com/greeksat/launches.html

               +++++++++++++++++++++++++++
               + NEXT UPDATE IN ONE WEEK  +
               +++++++++++++++++++++++++++
roussos@cyberdude.com
http://www.sat-net.com/greeksat

        ----------- GREEK VERSION -----------
* Ï Ëåùíßäáò Êëüíôæáò Ýóôåéëå ëßóôá ìå ôéò äéáìÝôñïõò áðáñáßôçôåò ãéá ëÞøç äïñõöüñùí óôçí ÊñÞôç. Óôç
äéåýèõíóç http://www.sat-net.com/greeksat/letters/klontzas2.html

* O äïñõöüñïò Intelsat 804 âñßóêåôáé êáè'ïäïí ãéá íá áíôéêáôáóôÞóåé ôïí ðáëéü ôïõ áäåëöü Intelsat
801 óôéò 64 ìïßñåò áíáôïëéêÜ. Ååé Þäç öôÜóåé óôï óçìåßï êáé ãßíïíôáé ïé ðñïåôïéìáóßåò ãéá ôçí
áëëáãÞ.

* Åãéíáí ðïëëÝò áëëáãÝò óôéò çìåñïìçíßåò åêôïîåýóåùí íÝùí äïñõöüñùí, ðïõ ìáò åíäéáöÝñïõí.
Ç ëßóôá óôç óåëßäá : http://www.sat-net.com/greeksat/launches.html


               ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
               + ÅÐÏÌÅÍÏ ÌÇÍÕÌ ÓÅ ÌÉ ÅÂÄÏÌÄ +
               ++++++++++++++++++++++++++++++++++++


roussos@cyberdude.com
http://www.sat-net.com/greeksat[Other mailing lists]