[Prev][Next][Index]

Multichoice Hellas, BHT, Astra 1D
sat-corfu  25/1

------------- ENGLISH  VERSION --------------------

* A lot of additions , changes , tests etc are being done these days in the two frequencies of
Multichoice Greece on Hotbird 2 & 3 .According to contributors there have been channel changes
between the two frequencies , some  more Greek channels were added , like Sky, Star , Channel 5 and
some foreign, like  BBC World , Animal Planet etc. Of course all those names appear only on the
receiver's menu , since no picture can be seen from those channels because they are scrambled.
Maybe all these actions are preparing the official commercial launch of the Greek digital bouquet
and the only thing remaining is the sale of the decoder cards and the receiver-card package.

* Bosnian channel BHT has moved to Eutelsat II F1 and transmits on 11,658 V every day  22:30 -
00:30. We were used to see this illfated channel on Eutelsat II F2 at 10Å , which is about to be
decommisioned after the new Eutelsat W1 will replace its older brother in May.( see launches :
http://www.sat-net.com/greeksat/launches.html )


* Rumors have it that Astra 1D will move to a new position at 28.2 East, because he launch of Astra
2A is delayed. If this happens , then all channels using Astra 1D will move to Astra 1E, 1F and 1G
in the same frequencies , so the move will be unnoticeable by the viewers.

***********************************
NEXT UPDATE NEXT WEEKEND
***********************************
Dimitris Roussos
roussos@cyberdude.com
http://www.sat-net.com/greeksat

------------ GREEK VERSION -----------------

*  ÐïëëÝò äïêéìÝò, áëëáãÝò , ðñïóèÞêåò êáíáëéþí êëð ãßíïíôáé ôéò ôåëåõôáßåò ìÝñåò óôéò äýï
óõíüôçôåò ôçò Multichoice Hellas óôïõò Hotbird 2 & 3. Óýìöùíá ìå
áíáãíþóôåò , Ýãéíáí áëëáãÝò êáíáëéþí ìåôáîý ôùí äõï óõíïôÞôùí , ðñïóôÝèçêáí êáé Üëëá
ÅëëçíéêÜ êáíÜëéá , üðùò ï Óêáú , ôï Óôáñ , ôï ÊáíÜëé 5 êáèþò êáé ìåñéêÜ îÝíá , üðùò ôï BBC World
êáé ôï  Animal Planet .ÂÝâáéá üëá áõôÜ ôá ïíüìáôá öáßíïíôáé ìüíï óôá ìåíïý ôùí øçöéáêþí äåêôþí
, ìéÜ êáé üëá ôá êáíÜëéá åßíáé êùäéêïðïéçìÝíá. Éóùò áõôü íá åßíáé ðñïÜããåëïò ôçò åðåñüìåíçò
Ýíáñîçò ëåéôïõñãßáò ìå ôçí äéÜèåóç ôùí áðïêùäéêïðïéçôþí êáé êáñôþí óôï åìðüñéï.
*(24/1) Ôï Âïóíéáêü êáíÜëé BHT ìåôáöÝñèçêå óôïí Eutelsat II F1 êáé åêðÝìðåé óôç óõíüôçôá 11,658 V
êÜèå ìÝñá 22:30 - 00:30.  Ôï ðïëõðáèÝò áõôü êáíÜëé åßáìå óõíçèßóåé íá ôï âëÝðïõìå óôéò 10Å áðï ôïí
Eutelsat II F2,  ï ïðïßïò èá áíôéêáôáóôáèåß ôïí ÌÜúï áðï ôïí íåþôåñçò ãåíéÜò Eutelsat W1 ( ÂëÝðå
Åêôïîåýóåéò : http://www.sat-net.com/greeksat/launches.html )

* ÖÞìåò ëÝíå ïôé ï Astra 1D èá ìåôáêéíçèåß óôéò 28.2 East þóôå íá áíáëÜâåé ôï Ýñãï ôïõ Astra 2A , ï
ïðïßïò êáèõóôåñåß íá åêôïîåõôåß. í ãßíåé áõôü ôüôå ôá êáíÜëéá ðïõ ñçóéìïðïéïýí áõôï ôïí äïñõöüñï
èá ìåôáêéíçèïýí óôïõò áäåëöïýò Astra 1E, 1F êáé 1G , óôéò ßäéåò óõíüôçôåò þóôå íá ìç ãßíåé
áíôéëçðôü áðï ôïõò óõíäñïìçôÝò.

***********************************************
ÅÐÏÌÅÍÏ ÌÇÍÕÌ ÓÅ ÌÉ ÅÂÄÏÌÄ
***********************************************

ÄçìÞôñçò Ñïýóóïò
roussos@cyberdude.com
http://www.sat-net.com/greeksat
[Other mailing lists]