[Prev][Next][Index]

ERT Teletext , Sat Fest 98
sat-corfu  22/1


-------- ENGLISH VERSION ----------------

***ERT Satellite has finally introduced Teletext service with its program. But like its terrestial
broadcasts it uses Greek characters , which only a few TV receiver models can decode . A special
Teletext decoder with Greek character capabilities is needed.
We contacted the person responsible for Teletext and the messages ( in Greek) can be read at :
http://www.sat-net.com/greeksat/letters/teletext.html

*Great success for this year's SATFEST 98 , which took place on Sirius 2  last weekend. With lots of
interesting programs for the satellite enthusiasts , Internet, new technologies and products
,digital Satellite TV and special presentations - like the one about the legendary  Radio Caroline,
which broadcasts from a ship and many hours of live discussions. Merlin Broacasting , responsible
for the uplink also fed the audio signal to many HF bands , so that listenners all around the world
could take part in the event.

**********************************
 During February there will be very few messages ,
due to my absense from home for 30 days
*****************************

Dimitris Roussos
roussos@cyberdude.com


---------  GREEK VERSION ------------
* Ç äïñõöïñéêÞ ÅÑÔ ôåëéêÜ Ýâáëå êáé Teletext óôï ðñüãñáììá ôçò. Åôóé üóïé Ýïõí ôÝôïéá äõíáôüôçôá
óôßò ôçëåïñÜóåéò ôïõò , êáíïíéêÜ ðñÝðåé íá âëÝðïõí ôçí õðçñåóßá áõôÞ. Ïìùò åðåéäÞ ç ÅÑÔ - ïðùò êáé
óôï åðßãåéï ðñüãñáììÜ ôçò - ñçóéìïðïéåß Åëëçíéêïýò áñáêôÞñåò ñåéÜæåôáé åéäéêüò áðïêùäéêïðïéçôÞò
Teletext ìå äõíáôüôçôåò Åëëçíéêþí áñáêôÞñùí ,ðïõ ðïëý ëßãá ìïíôÝëá ôçëåïñÜóåùí Ýïõí.
ÅðéêïéíùíÞóáìå ìå ôïí áñìüäéï óôçí ÅÑÔ êáé ïé åðéóôïëÝò ãéá äéêÞ óáò åíçìÝñùóç âñßóêïíôáé óôï:
http://www.sat-net.com/greeksat/letters/teletext.html

* Ìå êáëÝò åíôõðþóåéò ôåëåßùóå ôï öåôéíü Sat Fest 98  óôïí Sirius 2  ,ôï åêôï Äïñõöïñéêü
ÖåóôéâÜë êáé ôï ðéü åðéôõçìÝíï Ýùò ôþñá. Ìå åêðïìðÝò ðåñß Ôåíéêþí èåìÜôùí , øçöéáêÞò
åêðïìðÞò , Éíôåñíåô, ðáñïõóéÜóåéò - üðùò áõôÞ ôïõ èñõëéêïý ðëùôïý ñáäéïöùíéêïý óôáèìïý
Radio Carolina - êáé æùíôáíÝò óõæçôÞóåéò, êñÜôçóå 48 þñåò êáé ðïëëÝò êáóóÝôåò video íá ãñÜöïõí
üóá äåí ìðïñïýóáìå íá äïýìå æùíôáíÜ. H Merlin Broadcasting , ðïõ åßå áíáëÜâåé ôï uplink óôïí
äïñõöüñï , åóôåëíå ôïí çï êáé óå ðüëëÝò óõíüôçôåò ôùí âñáÝùí ,þóôå áêñïáôÝò áðï üëï ôïí êüóìï íá
ðÜñïõí ìÝñïò
Êáé ôïõ ñüíïõ !!!

******************
Ôïí ÖëåâÜñç èá õðÜñïõí ðïëý ëßãá ìçíýìáôá ,
ëüãù ôáîéäßïõ ðïõ èá ìå êñáôÞóåé åêôüò óðéôéïý ãéá 30 ìÝñåò
********************

ÄçìÞôñçò Ñïýóóïò
roussos@cyberdude.com
[Other mailing lists]