[Prev][Next][Index]

Mega Channel in Australia , Multichoice Hellas , Astra 1D with Astra 1E change
SAT - CORFU 19/2

--------- ENGLISH  VERSION -----------------------
* Greek Mega Channel, one of the largest private networks in Greece has
started a test transmission in Australia. It uses the Optus B3 at  156,0E
and is currently shows a test card . The frequency is 12,564 H ( Optus
Vision digital package), transmission is digital with the following : SR
29473 , FEC 3/4 , 0205, 028F.
Up to now only one Greek channel is transmitting in Australia, Ant1
Pacific. Another Greek network, State owned ERT is seeking a satellite to
carry its signal to that region, in which thousands of Greek Immigrants
live.

* Rumors have it that Multichoice Greece is planning to launch a Pay Per
View (PPV) Sports Channel , mainly for Greek Soccer Games. The company
holds the broadcast rights for the A and B league. This would be of great
interest to Greeks in Europe who wish to view specific soccer games. The
question of the cost and the payment method remains to be answered

* Other rumors say that the long awaited subscription cards for Multichoice
Hellas Digital Package will start to be distributed in March, some even set
the date for March 6th. Meanwhile there have been a lot of changes in the
channel lineup on both frequencies ( Hotbird 2&3 )The latest are : FilmNet
Hellas, SuperSport - K.TV, Mega Channel, 
ANT-1, ET-1, Star Channel, New Channel, CCTV 4, Animal Planet, Travel, BBC
World, ERT 
International, Future Channel, CCTV 4, MAD TV, SKAI, Kanali 5, Promo, Test
B. 
Main changes are : instead of Star Channel shown twice now CCTV 4 is shown
twice . Eurotica Rendes-Vous was removed and New Channel was added.

* Channel changes were completed between Astra 1D and Astra 1E . The later
took all the channels previously shown by Astra 1D and Astra 1D will start
to move for its new position at  28,2Å , which will be completed in 3
weeks. Astra 1D is expected to be in service by mid - March.
Reception in Greece is slightly better with the new Astra1E, since its
coverage extends more towards Greece than its older brother, Astra1D
Latest info says that Astra 2A is to be launched in May using a Proton
launch vehicle.

Dimitris Roussos
roussos@cyberdude.com


---------- GREEK  VERSION ----------------------

*To Mega Channel îåêßíçóå äïêéìáóôéêÝò åêðïìðÝò óôçí 
õóôñáëßá. Óå øçöéáêÞ format ñçóéìïðïéåß ôïí äïñõöüñï Optus B3 óôéò
156,0E. ÌÝñé óôéãìÞò 
âÝâáéá ìüíï ìéÜ êÜñôá õðÜñåé óôç óõíüôçôá 12,564 Ç ( ðáêÝôï ôçò Optus
Vision ) , SR 29473 , FEC 
3/4 , 0205, 028F. 
Íá óçìåéùèåß ïôé ï íô1 åêðÝìðåé Þäç óôçí õóôñáëßá ìå ôï Antenna Pacific ,
åíù ç ÅÑÔ 
ðñïóáíáôïëßæåôáé êáé áõôÞ íá åêðÝìøåé óýíôïìá, øÜíïíôáò Þäç íá âñåß
äïñõöüñï. 

* êïýóôçêå ïôé õðÜñåé óôá óÝäéá ôçò Multichoice Hellas, ç äçìéïõñãßá
êáíáëéïý Pay Per 
View( PPV), êõñßùò ãéá ðïäïóöáéñéêïýò áãþíåò. Óßãïõñá åíäéáöÝñåé ôïõò
áðüäçìïõò. Ôï ðïóü êáé 
ôïí ôñüðï ðëçñùìÞò íá äïýìå !!! 

* ÌÝóá óôïí ÌÜñôéï áíáìÝíïíôáé ïé êÜñôåò ôçò Multichoice Hellas. Ìéá ðéèáíÞ
çìåñïìçíßá ðïõ 
êõêëïöïñåß åéíáé ç 6ç Ìáñôßïõ. Ôéò ôåëåõôáßåò ìÝñåò Ýãéíáí êáé Üëëåò
áëëáãÝò óôá êáíÜëéá ôùí Hotbird 
êáé óýìöùíá ìá ôïí Êþóôá Ôæáíôæáñá åßíáé: FilmNet Hellas, SuperSport -
K.TV, Mega Channel, 
ANT-1, ET-1, Star Channel, New Channel, CCTV 4, Animal Planet, Travel, BBC
World, ERT 
International, Future Channel, CCTV 4, MAD TV, SKAI, Kanali 5, Promo, Test
B. 
Ç áëëáãÞ ðïõ Ýãéíå Ýåé ùò åîÞò: íôé ãéá äýï öïñÝò ôï  Star Channel, ôþñá
õðÜñåé äýï öïñÝò ôï  
CCTV 4. öáéñÝèçêå ôï  Eurotica Rendez-Vous êáé ðñïóôÝèçêå ôï New Channel. 

* Åãéíå ôåëéêÜ ç áëëáãÞ ìåôáîý ôùí äïñõöüñùí Astra 1D êáé Astra 1Å , áöïý ï
ðñþôïò 
ìåôáêéíåßôáé óôéò 28,2Å ãéá íá êáëýøåé ôï êåíü ôïõ Astra 2A , ðïõ áñãåé íá
åêôïîåõôåß. Ïëá ôá 
áíáëïãéêÜ êáíÜëéá ôïõ 1D ìåôáöÝñèçêáí åí ìéá íõêôß óôïí íåþôåñï 1Å, ðñïò
ìåãÜëç áñÜ ôùí 
ÅëëÞíùí , ìéá ðïõ ç êÜëõøÞ ôïõ óôç þñá ìáò åßíáé ðïëý êáëýôåñç áðï ôïí 1D.
Ç ìåôáêßíçóç ôïõ 
Astra 1D óôç íÝá ôïõ èÝóç èá ïëïêëçñùèåß óå 3 åâäïìÜäåò êáé áíáìÝíåôáé íá
ôåèåß óå ëåéôïõñãßá óôá 
ìÝóá  Ìáñôßïõ. 
Ïé ôåëåõôáßåò ðëçñïöïñßåò áíáöÝñïõí ïôé ç åêôüîåõóç ôïõ Astra 2A èá ãßíåé
ôïí ÌÜúï 
ñçóéìïðïéþíôáò ðýñáõëï Proton.

ÄçìÞôñçò Ñïýóóïò
roussos@cyberdude.com

Õ.Ó.1. Ëüãù åðáããåëìáôéêþí õðïñåþóåùí ðïõ ìå êñáôïýí ìáêñéÜ áðï ôç âÜóç
ìïõ, äåí ìðïñþ ( ìÝñé ôçí åñüìåíç åâäïìÜäá) íá êÜíù óõíÝò áíáíåþóåéò
óôéò óåëßäåò êáé óôá ìçíýìáôá ôçò ëßóôáò .Æçôþ óõããíþìç !!!! 

ÕÓ2 . ÌÝóá óôïí ÌÜñôéï, èá îåêéíÞóåé ç êÜëõøç êáé ôùí øçöéáêþí êáíáëéþí
óôïõò Üñôåò, óôá íÝá êáèþò êáé óôç ëßóôá.
( ÅðéôÝëïõò áãüñáóá øçöéáêü äÝêôç !!! ) [Other mailing lists]