[Prev][Next][Index]

Astra 1G, VTV goes digital, BR Alpha on Astra 1B
sat-corfu 3/1
****************************************************************************************
**********HAVE A HAPPY , HEALTHY AND PRODUCTIVE NEW YEAR ************
****************************************************************************************
---------- ENGLISH  VERSION  ---------------------

* Astra 1G has started test transmitions , all in digital format of course and in frequencies
varying from 12,500 to 12,750 Mhz. As you can see on the map
( http://www.sat-net.com/greeksat/maps/astra1g.gif ),most of Greece is still left out of the beam
pattern , but since the new satellite carries stronger transponders than the older Astra birds ,
smaller dish sizes will be required , ranging from 1 to 2.4 m . Of course , digital reception
requires clear signal as there is no "snow" in a weak signal, like in analogue . The picture is
either there or it's not.

* Ant 1 TV denied rumors that there will be a change of satellites ( as mentioned in the previous
message) in its transmission to America.

* Another channel shifts to digital. This time, Slovak VTV on Intelsat 707 at 1W will change format
from PAL to MPEG -2 on Jan 5th. I think that someone is trying to tell me " It's time to empty your
wallet and buy this digital receiver you dream of ".

* A test card appeared on Astra 1B , 11.686 V ( where the Astra demo video played ) announcing that
a new German channel , BR Alpha , will start on Jan 7th.

Dimitris Roussos
roussos@cyberdude.com
Website : http://www.sat-net.com/greeksat/

---------- GREEK VERSION ( greek fonts) -------------


* Ï íÝïò Astra 1G Üñéóå äïêéìáóôéêÝò åêðïìðÝò , üëåò âÝâáéá øçöéáêÝò , óå óõíüôçôåò áðï 12,500 Ýùò
12,750 Mhz. Ïðùò öáßíåôáé êáé óôï Üñôç
( http://www.sat-net.com/greeksat/maps/astra1g.gif ),  ç ÅëëÜäá åîáêïëïõèåß íá âñßóêåôáé óôï ìåãÜëï
ìÝñïò ôçò Ýîù áðï ôçí áêôßíá ôïõ äïñõöüñïõ üìùò ç ìåãáëýôåñç éóýò ôùí transponders ðïõ Ýåé , óå
óýãêñéóç  ìå ôïõò ðáëéüôåñïõò Astra , áðáéôåß óßãïõñá ìéêñüôåñá ìåãÝèç êåñáéþí ( áðï 1ì Ýùò 2.4ì).
ÂÝâáéá ç  øçöéáêÞ åêðïìðÞ êáíáëéþí áðáéôåß êáé êáèáñÞ ëÞøç , áöïý åäþ "éüíéá" äåí õðÜñïõí .

* Ï íô 1 TV äéÝøåõóå ôéò ðëçñïöïñßåò ðåñß áëëáãÞò äïñõöüñïõ ( âëÝðå 21/12) óôçí åêðïìðÞ ôïõ óôçí
ìåñéêÞ. Åßäùìåí !

* Ôï ÓëïâÜêéêï VTV óôïí Intelsat 707 óôç 1W, áëëÜæåé áðï áíáëïãéêü PAL óå øçöéáêü MPEG - 2 ôéò 5
ÃåíÜñç. Ïëï êáé ðåñéóóüôåñá êáíÜëéá áëëÜæïõí format êáé ç áíÜãêç áãïñÜò øçöéáêïý äÝêôç ãßíåôáé
ïëïÝíá êáé ìåãáëýôåñç.

*  ÌéÜ êÜñôá åìöáíßóôçêå óôç óõíüôçôá 11,686 V óôïí Astra 1B, åêåß ðïõ ìåôáäéäüíôáí ôï äéáöçìéóôéêü
ôñÝéëåñ ôïõ Astra. Ç êÜñôá áõôç ðñïáíáããÝëåé ôï îåêßíçìá åíüò íÝïõ Ãåñìáíéêïý êáíáëéïý , ôïõ BR
Alpha óôéò 7 Éáíïõáñßïõ.

ÄçìÞôñçò Ñïýóóïò
roussos@cyberdude.com
Website : http://www.sat-net.com/greeksat/
[Other mailing lists]