[Prev][Next][Index]

Hessen Fernsehen , Antenna Satellite
sat-corfu 21/12

--------- ENGLISH  VERSION --------------

* A new German channel started transmitting in Astra 1C. Hessen Fernsehen is
on frequency 11,068 V , where AstraVision was until 20/12. Since it uses
beam 1V its reception inGreece requires a dish of 2.4+m . It also has
Teletext.

*Antenna Satellite, the greek private network's distribution in America will
change satellites in the beginning of next year. It will shift from
Echostar 1/2 to  Echostar 3 ,along with other non-English speaking channels
,to make room for English speaking channels in Echostar 1/2

******** MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY 1998 TO ALL LIST MEMBERS ********
!!!!! Next message will be after January 3rd !!!!!!!
Dimitris Roussos
roussos@cyberdude.com

--------  GREEK VERSION -------------------

*Îåêßíçóå íá åêðÝìðåé äïêéìáóôéêÜ åíá íÝï Ãåñìáíéêü êáíÜëé , ôï Hessen
Fernsehen óôïí
Astra 1C. Âñßóêåôáé óôç óõíüôçôá 11,068 V , åêåß ïðïõ õðÞñå ôï
äéáöçìéóôéêü Astravision. Ïìùò,
ëüãù ôïõ ïôé ñçóéìïðïéåß ôç äÝóìç V1 ç ëÞøç ôïõ áðáéôåß ðéÜôï 2.4+ì. ãéá
ôçí ÅëëÜäá. ÓçìåéùôÝïí ,Ýåé êáé Teletext.

*(21/12) Ï Antenna Satellite ðïõ åêðÝìðåé óôçí ìåñéêÞ ðñüêåéôáé íá áëëÜîåé
äïñõöüñï êáé íá ìåôáöåñèåß áðï ôïí Echostar 1/2 óôïí  Echostar 3 óôéò áñÝò
ôïõ íÝïõ ñüíïõ,
ìáæß ìå Üëëá ìç áããëüöùíá êáíÜëéá.
Ç ìåôáöïñÜ ãßíåôáé ãéá íá äïèåß þñïò óôïí Echostar 1/2 óå áããëüöùíá
êáíÜëéá.

******* ÊË ÑÉÓÔÏÕÃÅÍÍ ÊÉ ÅÕÔÕÉÓÌÅÍÏ ÔÏ 1998 ÓÅ ÏË Ô ÌÅËÇ ÔÇÓ ËÉÓÔÓ
******

!!!!!  Ôï åðüìåíï ìÞíõìá ìåôÜ ôéò 3 ÃåíÜñç !!!!!!

ÄçìÞôñçò Ñïýóóïò
roussos@cyberdude.com
[Other mailing lists]