[Prev][Next][Index]

RIK 1 on Sirius 2
sat - corfu 18/12

----------- ENGLISH VERSION -------------
** RIK 1 , the cypriot national channel , has started transmitting on
Sirius 2 , frequency 12,265 H using the European beam. Its signal is very
strong and covers the whole of Europe.
So just a month after the upgrading of greek ERT Sat which went to Hotbird 3
, now a second greek channel is covering all Europe, since its previous
transponder on EutelsatII F4 at 7Å did not cover the entire continent.
RIK reception in Greece is strong and needs only a 0.8 - 1m dish to have a
clear picture, because European beam covers Greece with its strongest power.
RIK is the first channel using the European Beam , thus proving that Sirius
2 has indeed very powerful transponders. Even the two channels transmitting
in the Nordic beam ( TV 8 and Kanal 5 ) need only a 1.4m dish in the
North - Northwest Greece and a 2.4+m in the rest of the country.( Leo
Klontzas report from Crete calls for 3+m in Crete for Nordic beam)
Two radio stations - RÉÊ 1 (audio 7.20) and RÉÊ 3 ( audio 7.80) - broadcast
in the same frequency.

***** If there are no news this weekend, the next bulletin will be posted
after Jan 3rd , since "yours trully" is going on a holiday !!!!!

**** There were problems with my ISP the last two days ( some Phone cables
cut off) and I could not send this earlier . Sorry!!!!

          MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR EVERYONE
Dimitris Roussos
roussos@cyberdude.com-------- GREEK VERSION --------------

** ÔåëéêÜ , ôï Êõðñéáêü ÑÉÊ Ýêáíå ôï ìåãÜëï âÞìá êáé áðï ôÝò ôï âñÜäõ
åêðÝìðåé êáé áðï ôïí íÝï äïñõöüñï Sirius 2 óôéò 5Å . To ÑÉÊ åêðÝìðåé ìå
ðïëý äõíáôü óÞìá óôç óõíüôçôá 12,265 Ç , ñçóéìïðïéþíôáò ôo European beam ,
ðïõ êáëýðôåé ïëüêëçñç ôçí Åõñþðç. Åôóé ìåôÜ ôçí áíáâÜèìéóç ôçò ÅÑÔ , ôþñá
Ýíá áêüìá Åëëçíéêü êáíÜëé èá
êÜíåé áéóèçôÞ ôçí ðáñïõóßá ôïõ óôçí Åõñþðç, áöïý ç åêðïìðÞ ôïõ óôïí Eutelsat
II F4 óôéò 7Å äåí Þôáí éêáíÞ íá êáëýøåé ïëüêëçñç ôçí Åõñþðç.
Ç ëÞøç ôïõ ÑÉÊ óôçí ÊÝñêõñá áëëÜ êáé óå ïëüêëçñç ôçí ÅëëÜäá åßíáé äõíáôÞ ìå
ðéÜôï 0.8 - 1 ì. Ôá Üëëá äýï êáíÜëéá ðïõ åêðÝìðïõí ìå ôï Nordic Beam ( TV8
& Kanal 5 ) ñåéÜæïíôáé 1.4ì ðéÜôï óôç Âüñåéá - ÂïñåéïäõôéêÞ ÅëëÜäá êáé 2.4
+ óôçí õðüëïéðç. ( Ç áíáöïñÜ ëÞøçò ôïõ Ëåùíßäá Êëïíôæá áðï ôçí ÊñÞôç ëååé
ãéá 3+ óôï íçóß áíáãêáßá ãéá ôï Nordic Beam)
Íá óçìåéùèåß ïôé ôï ÑÉÊ åßíáé ôï ðñþôï êáíÜëé ðïõ ñçóéìïðïéåß ôï European
Beam êáé Ýôóé áðïäõêíýåôáé ïôé üíôùò ç åêðïìðÞ ôïõ Sirius 2 åéíáé ðïëõ
äõíáôÞ êáé êáëýðôåé ðïëý éêáíïðïéçôéêÜ ôçí ÅëëÜäá.
Óôçí ßäéá óõíüôçôá åêðÝìðïõí êáé ôá ñáäéüöùíá ÑÉÊ 1 (audio 7.20)êáé ÑÉÊ 3
audio 7.80)


***** í äåí õðÜñîïõí íÝá áõôü ôï Óáââáôïêýñéáêï , ôï åðüìåíï ìÞíõìá èá
åñèåé ìåôá ôéò 3 ÃåíÜñç, ìéÜ êáé ï õðïãñÜöùí ðçãáßíåé äéáêïðÝò !!!!!!!!!
**** ÕðÞñáí ðñïâëÞìáôá ìå ôïí provider ìïõ ôéò äõï ðñïçãïýìåíåò ìÝñåò
 êïììÝíá êáëþäéá ÏÔÅ ëüãù Ýñãùí $%^&) êáé ãéáõôü äåí ìðïñïýóá íá óôåßëù ôï
ìÞíõìá Þ íá áíáíåþóù ôéò óåëßäåò ìïõ ðéü ðñßí !!!!

    ÊË ÑÉÓÔÏÕÃÅÍÍ ÊÉ ÅÕÔÕÉÓÌÅÍÏ & ÄÇÌÉÏÕÑÃÉÊÏ ÔÏ 1998

ÄçìÞôñçò Ñïýóóïò
[Other mailing lists]