[Prev][Next][Index]

Iranian channel on Hotbird 3 , TV 8 on Sirius 2
Sat - corfu 12/12

---------- ENGLISH  VERSION ---------------------
* Another muslem Tv channel is coming to Europe. This time Iranian IRIB
started on Hotbird 3 on frequency 12,437 H - audio 6,60. Having a strong
signal it will cover the needs of thousands of Iranians living and working
in Europe.

* A second channel appeared on Sirius 2 . After Kanal 5 , another Swedish
channel , TV 8 is transmitting on Nordic Beam on frequency 12,207 V.
reception quality is very good with a 1.4m dish. Maybe in the Aegean and the
island of Crete a slightly larger dish is required ( Reception reports from
those areas will clear this question )  .
On the same frequency we find ( as in Kanal 5) Danish radio station THE
VOICE - audio 7,74 / 7,92. Here also its stereo quality is perfect.
Don't forget that a Universal LNB and a 22 Khz tone is necessary for both
channels reception

**** The Greek Satellite Tv pages are under reconstruction . New pages are
inserted for each satellite providing a beam map and dish sizes for major
Greek cities. Help on such data from Thessaloniki and Crete will be greatly
appreciated.

Dimitris Roussos
roussos@cyberdude.com

------------------ GREEK VERSION --------------

* Åíá áêüìá ìïõóïõëìáíéêü ôçëåïðôéêü êáíÜëé åîáðëþíåôáé
óôçí Åõñþðç. õôç ôç öïñÜ ôï  Éñáíéêü IRIB ,îåêßíçóå íá åêðÝìðåé áðï ôïí
Hotbird 3  óôç óõíüôçôá 12,437 Ç -audio 6,60 . Ìå äõíáôü óÞìá èÜ êáëýðôåé
ôéò áíÜãêåò ôùí éëéÜäùí Éñáíþí ðïõ æïýí êáé åñãÜæïíôáé óôçí Åõñþðç.

* Êáé äåýôåñï êáíÜëé Ýêáíå ôçí åìöÜíéóÞ ôïõ óôïí íÝï Sirius
2 . ÌåôÜ ôï Kanal 5, Üëëï Ýíá óïõçäéêü êáíÜëé ,ôï TV 8 åêðÝìðåé êáé áõôü
óôï Nordic Beam êáé óôç
óõíüôçôá 12,207 V . Ç ëÞøç ôïõ óôçí ÅëëÜäá åßíáé Üñéóôç ìå ðéÜôï 1.4ì. Éóùò
óôçí ÊñÞôç êáé éãáßï íá ñåéÜæåôáé ëßãï ìåãáëýôåñï. ( íáöïñÝò ëÞøçò áðï
áõôÝò ôéò ðåñéïÝò èá ëýóïõí ôçí áðïñßá). Óôçí ßäéá óõíüôçôá åêðÝìðåé
 üðùò êáé óôï Kanal 5 ) ï  ÄáíÝæéêïò
ñáäéïöùíéêüò óôáèìüò The Voice, ðïõ ðáßæåé hits (audio 7,74/7,92). Êáé åäþ ç
ðïéüôçôÜ ôïõ åßíáé
ðïëý êáëÞ. ðáñáßôçôï âÝâáéá ãéá ôç ëÞøç êáé ôùí äýï êáíáëéþí åéíáé åíá
Universal LNB.

**** To Site ôçò ÅëëçíéêÞò ÄïñõöïñéêÞò TV âñßóêåôáé õðü áíáêáôáóêåõÞ. ÍÝåò
óåëßäåò ìðáßíïõí ãéá êÜèå äïñõöüñï ìå Üñôç áêôéíïâïëßáò êáé ìåãÝèç "ðéÜôùí"
ãéá ìåãÜëåò ÅëëçíéêÝò ðüëåéò. ÂïÞèåéá ãéá óõëëïãÞ ôÝôïéùí ðëçñïöïñéþí
 áíáãêáßá ìåãÝèç) áðï Èåóóáëïíßêç , ÊñÞôç êëð) åßíáé éäéáßôåñá ñÞóéìç êáé
åõðñüóäåêôç

ÄçìÞôñçò Ñïýóóïò
roussos@cyberdude.com[Other mailing lists]