[Prev][Next][Index]

Kanal 5 on Sirius 2 , Astra 1G
Sat - corfu 7/12

--------- ENGLISH VERSION -------------
* Swedish channel Kanal 5 transmitting from Sirius 2 (12,476 V) can be
picked up in Greece in good quality with a 1.8m dish . Even though it uses
the Nordic beam which does not cover  Greece , picture quality is much
better than the one on Thor 2 where Kanal 5 is also transmitting from.
Danish radio station -The Voice ( audio 7,74/7,92) - is using the same
frequency and it also has a very crisp stereo sound .

* Italian radio stations Rette Otto & Radio Radio ceased to transmit. They
were using  Hotbird 2  frequency  11,977H ( Polonia 1 ). A new radio station
TWR Europe started on Astra 1C . It can be heard on 11,038 V ( QVC UK) -
audio 7,74

* Spanish Canal 24 Horas stopped transmitting  on Eutelsat II F1 and it is
now only its new Hotbird 2 frequency (11,785 H)

* Astra 1G was successfully launched on Dec 2 . Carried by a Russian Proton
rocket , Astra 1G , built by Hughes, has a lifetime of 15+ years and 28
transponders that will transmit digital chaanels on frequencies
12,500 -12,750 Mhz.

Dimitris Roussos
roussos@cyberdude.com

---------- GREEK VERSION ---------------

* Ðïëý êáëÜ öáßíåôáé óôçí ÅëëÜäá ôï Óïõçäéêü Kanal 5 ðïõ åêðÝìðåé áðï ôïí
Sirius 2 (12,476 V). Ìå ðéÜôï 1.8ì, ôï Nordic beam ( äåí êáëýðôåé ôçí
ÅëëÜäá) ðïõ ñçóéìïðïéåß ôï êáíÜëé áõôü Ýåé ðïëý êáëÞ åéêüíá, óáöþò
êáëýôåñç áðï áõôÞí ðïõ Ýåé óôïí Thor 2. Óôçí ßäéá óõíüôçôá åêðÝìðåé êáé ï
ÄáíÝæéêïò ñáäéïöùíéêüò óôáèìüò The Voice ( audio 7,74/ 7,92) ìå ðïëý êáëÞ
stereo ðïéüôçôá Þïõ.

*  Ïé  Éôáëéêïß ñáäéïöùíéêïß óôáèìïß Rette Otto êáé Radio Radio óôáìÜôçóáí
íá åêðÝìðïõí áðï ôç
óõíüôçôá ôïõ Polonia 1 ( 11,977 H) óôïí Hotbird 2. Åíáò íÝïò óôáèìüò , ï
TWR Europe îåêßíçóå
óôïí Astra 1C , óôç óõíüôçôá ôïõ QVC Uk (11,038 V) - audio 7,74 .

* To Éóðáíéêü Canal 24 Horas óôáìÜôçóå íá åêðÝìðåé áðï ôïí Eutelsat II F1
êáé ðëÝïí
ñçóéìïðïéåß ìüíï ôç íÝá ôïõ óõíüôçôá óôïí Hotbird 2 ( 11,785 H).

* Åêôïîåýôçêå åðéôõþò ï íÝïò Astra 1G ôá ìåóÜíõôá 1-2 Äåê , ìå Ýíáí
ðýñáõëï Proton. Ï
äïñõöüñïò áõôüò, êáôáóêåõáóìÝíïò áðï ôçí Hughes ,  Ýåé 28 transponders êáé
ç äéÜñêåéá æùÞò
ôïõ îåðåñíÜåé ôá 15 ñüíéá. Ïëá ôá êáíÜëéá ðïõ èá ìåôáäßäïíôáé èá åßíáé
øçöéáêÜ êáé èá êáëýðôåé
óõíüôçôåò 12,500 - 12,750 Mhz.

ÄçìÞôñçò Ñïýóóïò
roussos@cyberdude.com[Other mailing lists]