[Prev][Next][Index]

BVN TV , VTV gone digital, Multichoice Hellas
sat -corfu 10/1

-------- ENGLISH  VERSION-------------
* Dutch channel Wereldomroep TV transmitting on Hotbird 1 , fr 11,283 V , has been renamed to BVN
TV - Best van Nederland TV.

* VTV has finally switched to digital MPEG- 2 on Intelsat 707 1W , same frequency.

* Semiofficial sources have told me that the Greek Multichoice digital package is getting ready to
hit the market on February. The cost of the decoding card has not been figured out yet . There is
also a package including a digital receiver ( probably a Panasat with limited functions ) and a dish
( 0.7 m) , with a price  of around 200,000 drs.It is not certain if subscribers will have to buy the
whole package or will have the option to just buy the card.
**********************************************************
Two new pages have been added in the Greek Satellite TV site , one with your letters and comments
and the other with the upcoming satellite launches. Both in Greek only (for the present time)
Your letters : http://www.sat-net.com/greeksat/letters/letters.html
Sat Launches : http://www.sat-net.com/greeksat/launches.html

************************************************************
Dimitris Roussos
roussos@cyberdude.com

---------------- GREEK VERSION -----------------

 *Ôï ïëëáíäéêü Wereldomroep TV, óõíüôçôá 11,283 V óôïí Hot Bird 1, ìåôïíïìÜóôçêå óå  BVN
TV - Best van Nederland TV.
* To óëïâÜêéêï VTV óôïí Intelsat 707 óôç 1W , áëëáîå format åêðïìðÞò êáé Ýãéíå øçöéáêü . ÐÜåé êáé
áõôï.....
* Çìéåðßóçìåò ðçãÝò áíÝöåñáí ïôé ôï øçöéáêü ðáêÝôï ôçò Multichoice Hellas åôïéìÜæåôáé íá ôõðÞóåé
ôçí áãïñÜ ôïí ÖëåâÜñç . Ç ôéìÞ ôçò áðïêùäéêïðïéçôéêÞò êÜñôáò äåí Ýåé áíáêïéíùèåß áêüìá. Ôï
ïëïêëçñùìÝíï ðáêÝôï ðïõ èá ðñïóöÝñåôáé óôïõò óõíäñïìçôÝò èá Ýåé åíáí øçöéáêü äÝêôç ( ìÜëëïí
ôñïðïðïéçìÝíï Panasat ìå ðåñéïñéóìÝíåò äõíáôüôçôåò ) êáé ðéÜôï 0.7ì êáé ôéìÞ êÜðïõ óôéò 200,000 äñ.
Äåí åßíáé óßãïõñï áí ïé óõíäñïìçôÝò èá ðñÝðåé õðïñåùôéêÜ íá ðÜñïõí ôï ðáêÝôï Þ èá ìðïñïýí íá
áãïñÜóïõí ìüíï ôçí êÜñôá.

**********************************************
 Äýï íÝåò óåëßäåò ðñïóôÝèçêáí óôï site. Ç ðñþôç  ìå ôßôëï "ÃñÜììáôá êáé áðüøåéò"  ðåñéÝåé äéêÜ óáò
ìçíýìáôá êáé èÝìáôá ðïõ êáëü åßíáé íá äçìïóéïðïéïýíôáé.
Ç äåýôåñç åßíáé åíáò êáôÜëïãïò ìå ôéò åðåñüìåíåò åêôïîåýóåéò íÝùí äïñõöüñùí êáé ëßãåò ðëçñïöïñßåò
ãé áõôïýò.
Êáé ïé äýï åßíáé ìüíï óôçí ÅëëçíéêÞ ãëþóóá ( ðñïò ôï ðáñüí )
ÃñÜììáôá êáé áðüøåéò : http://www.sat-net.com/greeksat/letters/letters.html
  Åêôïîåýóåéò äïñõöüñùí: http://www.sat-net.com/greeksat/launches.html
*********************************************
ÄçìÞôñçò Ñïýóóïò
roussos@cyberdude.com[Other mailing lists]