[Prev][Next][Index]

CMT, Hakk TV, SIRIUS 2 tests
Sat -corfu 28/11

----------ENGLISH VERSION------------------
* Turkish channel Hakk Tv has moved from Eutelsat II F2 10 Å to  Eutelsat
II F3 16 Å.
This channel transmits on 11,678 H every Sunday 21:00 - 23:00, but  you will
need a 1.8 m+ dish to be able to view it in Greece
* CMT Europe has turned back to scrambling again after a month of being in
the clear. Just when we sterted to like country music video clips . Well, at
least we can still hear them.
* Sirius 2 has started transmitting test carriers on Nordic and European
beams.Nordic 12,322 V and European 11,727H,12,265H and 12,456H have been
active. Also Swedish channel Kanal 5 is transmitting on
12,476H(18:00-02:00)on Nordic beam. Reception reports ( if any)from all over
Greece are more than welcome. Nordic beam is unlikely to be picked up here
in Greece, but the European beam will be strong.

PS. When times are mentioned assume Greek Standard time ( GMT+ 2)

Sorry for the delay. Problems with my ISP!!!.
Dimitris Roussos
roussos@cyberdude.com

---------GREEK VERSION-------------------

* Ôï Ôïõñêéêü êáíÜëé Hakk TV ìåôáöÝñèçêå áðï
ôïí Eutelsat II F2 10 Å óôïí Eutelsat II F3 16 Å.
Ôï êáíÜëé áõôü åêðÝìðåé ôþñá óôç
óõíüôçôá 11,678 Ç êÜèå ÊõñéáêÞ 21:00-23:00 ,áëëÜ
ïé åíäéáöåñüìåíïé ðñÝðåé íá Ýïõí êåñáßá
1.8ì + ãéá íá ìðïñÝóïõí íá ôï äïýí óôçí
ÅëëÜäá.

* ÊùäéêïðïéÞèçêå ðÜëé ôï CMT Europe óôïí Intelsat
803 27 W. ÐÜíù ðïõ åßáìå óõíçèßóåé íá
âëÝðïõìå ôá country video clips !!!. ÐÜíôùò ìðïñïýìå
ôïõëÜéóôïí íá ôá áêïýìå.

* O Sirius 2 áñéóå íá êÜíåé äïêéìÝò óôçí Nordic
êáé óôçí European äåóìç. Ïé óõíüôçôåò Nordic 12,322
V êáé European 11,727H,12,265H and 12,456H åßíáé åíåñãÝò .
êüìá ôï Óïõçäéêü êáíÜëé  Kanal 5 åêðÝìðåé
óôç óõíüôçôá 12,476H(18:00-02:00)óôï Nordic beam.
H Nordic ìáëëïí áðßèáíï íá " ðéÜíåôáé " óôçí
ÅëëÜäá , áëëá ç European åéíáé ðïëý
äõíáôÞ.íáöïñÝò ëÞøçò áðï ïëüêëçñç ôçí
ÅëëÜäá åéíáé åõðñüóäåêôåò

ÕÃ. Ïôáí ãñÜöïíôáé  ùñåò , áíáöÝñïíôáé óå
Ùñá ÅëëÜäïò ( GMT+2)

ÄçìÞôñçò Ñïýóóïò
roussos@cyberdude.com


[Other mailing lists]