[Prev][Next][Index]

Astra 1G, TVE 24 horas, RDP Antenna 2
Sat - corfu 29/11

--------- ENGLISH  VERSION ----------------

* On Dec 1st spanish TVE Canal 24 horas will move to Hotbird 2  tr53, 11.785
GHz  H and will stop transmitting from EUTELSAT II-F1(11.658 GHz V) . This
according to on screen messages from this channel.

* Portuguese radio station RDP Antenna 2 replaced Radio Commercial on 11,727
V- audio 8,10/8,28 on Hotbird 2

* Astra 1G will launch Dec 2 with the help of a Proton rocket. Launch window
is 01:10 - 01:20 and there will be live coverage by a lot of satellites. For
Greece the most suitable is Astra 1C on 11,068 V ( AstraVision) Coverage
will start at 00:30 ( Greek time)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Thanks to contributors Elias Papadopoulos and Panagiotis Theodoropoulos for
their feedback on Sirius 2. It seems that Nordic beam requires a 2+ for
Western Greece. European beam remains to be seen.


Have a good weekend
Dimtris Roussos
roussos@cyberdude.com


-------- GREEK VERSION---------------------

* ðï 1 Äåêåìâñßïõ ôï TVE Canal 24 Horas èá
ìåôáäßäåôáé áðï ôïí Hot Bird 2 tr53, 11.785
GHz  H êáé èá óôáìáôÞóåé áðï ôïí EUTELSAT II-F1(11.658
GHz V) õôü Ýãéíå ãíùóôü áðï ôï ßäéï ôï
êáíÜëé ìå óðïñáäéêÜ ìçíýìáôá óôçí ïèüíç.

* Ï Ðïñôïãáëéêüò ñáäéïöùíéêüò óôáèìüò RDP
Antenna 2 áíôéêáôÝóôçóå ôï Radio
Commercial óôç óõíüôçôá 11,727 V - audio 8,10/8,28 ôïõ
Hotbird 2.

* Ï Astra 1G åêôïîåýåôáé  ìå ðýñáõëï Proton óôéò 2
Äåêåìâñßïõ. Ôï ðáñÜèõñï ôçò åêôüîåõóçò
åßíáé 01:10-01:20  êáé èá õðÜñåé æùíôáíÞ
êÜëõøç áðï ðïëëïýò äïñõöüñïõò. Ãéá åìÜò ï
ðéü
êáôÜëëçëïò åßíáé ï Astra 1C óôç óõíüôçôá
11,068 V( AstraVision). Ïé ìåôáäüóåéò èá îåêéíÞóïõí
óôéò
00:30 ( Ùñá ÅëëÜäïò)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Eõáñéóôþ ôïí Çëßá Ðáðáäüðïõëï êáé ôïí
Ðáíáãéþôç Èåùäïñüðïõëï ãéá ôéò áíáöïñÝò
ôïõò ïóïí áöïñÜ ôç ëÞøç ôïõ Sirius 2 óôçí
ÅëëÜäá. Ãéá ôï Nordic Beam ñåéÜæåôáé 2+ ðéÜôï
 Âüñåéá êáé ÄõôéêÞ ÅëëÜäá) , åíþ ãéá ôï
European Beam áêüìá äåí Ýïõìå ëÞøç êÜðïéïõ
êáíáëéïý

Êáëü Óáâáôïêýñéáêï
ÄçìÞôñçò Ñïýóóïò
roussos@cyberdude.com
[Other mailing lists]