[Prev][Next][Index]

Wereldomroep TV ,Rette Otto
Sat-Corfu 20/11

------ENGLISH VERSION----------------
*Wereldomroep TV , the Dutch channel currently on Astra 1D will move to
Hotbird 1 today and its frequency will be 11,283 V ( 20:00-01:00 Greek
time). The reason is that the Astra frequency will be given to another
channel. Radio Netherlands , will be added to this frequency in a few days.

* Italian radio station Rette Otto came back to its frequency of
1,977H( Polonia 1) audio 7,02 on Hotbird 2

If you have any comments , suggestions and most of all additions please
contact me at
roussos@cyberdude.com

Dimitris Roussos
http://www.sat-net.com/greeksat

---------GREEK VERSION---------------

* Ôï ïëëáíäéêü êáíÜëé Wereldomroep TV îåêéíÜåé
áðï óÞìåñá íá åêðÝìðåé áðï ôïí Hotbird 1 óôç
óõíüôçôá 11,283 V ( 20:00-01:00 ùñá ÅëëÜäïò ). Ï
ëüãïò åßíáé ïôé ç óõíüôçôá ðïõ åßå óôïí
Astra 1D èá ñçóéìïðïéçèåß ãéá Üëëï êáíÜëé.
Óå ëßãåò ìÝñåò èá ðñïóôåèåß óôç óõíüôçôá
áõôÞ êáé ôï Radio Netherlands

* Ï  éôáëéêüò ñáäéïöùíéêüò óôáèìüò Rette Otto
åðáíÞëèå óôç óõíüôçôá ôïõ Polonia 1 (11,977 H) audio
7,02. óôïí Hotbird 2

í Ýåôå ðñïôÜóåéò , ðáñáôçñÞóåéò,
äéïñèþóåéò êáé óõíåéóöïñÝò óôç ëßóôá
åðéêïéíùíÞóôå ìáæß ìïõ óôç äéåýèõíóç
roussos@cyberdude.com

ÄçìÞôñçò Ñïýóóïò
http://www.sat-net.com/greeksat
[Other mailing lists]