[Prev][Next][Index]

Thor 2 , Astra 1G
 Sat - Corfu

----------- ENGLISH  VERSION ---------------

* The new Thor 2 satellite will start testing in one week from its orbital
position at 5 deg E . Its channels will use frequencies from 11,600 to
12,500, some of them viewable in Greece.
Most of the channels will be Nordic and some of them in D2MAC.

*The seventh Astra satellite due to be launched on 24 Nov will be delayed
for 6 days . The new launch window is now 30 Nov.

* The two French channels Cine Cinefil and Cine Cinemas on Telecom 2C are
again encrypted in Eurocrypt, so ignore last message.

Dimitris Roussos

---------- GREEK VERSION ----------------

*Ï íÝïò äïñõöüñïò Sirius 2 èá áñßóåé íá
åêðÝìðåé äïêéìáóôéêÜ ôçí åñüìåíç
åâäïìÜäá óôç èåóç ôïõ 5 ìïßñåò Å. Ïé
transponders ôïõ ñçóéìïðïéïýí óõíüôçôåò áðï
11,600 Ýùò 12,500 , ðïëëá êáíÜëéá èá öáßíïíôáé
êáëÜ êáé óôçí ÅëëÜäá ( áõôÜ ðïõ èá
åêðÝìðïõí ìå ôï European Beam) Ôá ðåñéóóüôåñá
êáíÜëéá èá åßíáé óêáíäéíáõéêÜ , ìåñéêÜ äå
èá åßíáé óå D2 MAC

* O åâäïìïò Astra 1G ðïõ åßå ðñïãñáììáôéóôåß
ãéá åêôüîåõóç óôéò 24 Íïåìâñßïõ, ðÞñå ìßá
åâäïìÜäá ðáñÜôáóç ãéá ôéò 30 Íïå.

* Ôá äýï ãáëëéêÜ êáíÜëéá ðïõ çôáí "êáèáñÜ"
óôïí Telecom 2C ( ôåóéíü ìÞíõìá), ãýñéóáí ðÜëé
óå êùäéêïðïéçìÝíç åêðïìðÞ ìå Eurocrypt .

ÄçìÞôñçò Ñïýóóïò
[Other mailing lists]