[Prev][Next][Index]

radios left Turksat --Telecom 2C cinemas cinefil in the clear
 Sat- Corfu 17/11

----------ENGLISH VERSION-------------

* The following radio stations left or changed in Turksat 1C at 42 degrees
East :
  Number One FM has left 11,006 V: 7,38 MHz.
  Klas FM has left 11,048 V: 7,74 MHz.
  TRT FM is on 11,469 V: 7,02/7,20 MHz.

* If you have a D2MAC decoder then you can see french channels Cine Cinefil
( 12,627 H) and Cine Cinemas ( 12,669 H)  in the clear on Telecom 2C. They
have removed their Eurocrypt scrambling -not sure for how long-

* Still nothing official about the Greek digital package in HB2. ( cards,
subcriptions etc.)

Dimitris Roussos

------GREEK VERSION-----------

* Ïé ðáñáêÜôù áëëáãÝò Ýãéíáí óå
ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò óôïí Turksat 1C 42
ìïßñåò Å:
Ï Number One FM Ýöõãå áðï ôç óõíüôçôá 11,006 V: 7,38
O Klas FM Ýöõãå áðï ôç óõíüôçôá 11,048 V: 7,74
O TRTFM ðÞãå óôç óõíüôçôá 11,469 H : 7,02/7,20

* í Ýåôå áðïêùäéêïðïéçôÞ D2MAC ôüôå
ìðïñåßôå íá äåßôå ôá äýï ÃáëëéêÜ êáíÜëéá
Cine Cinefil ( 12,627 H) êáé  Cine Cinemas ( 12,669 H)  áöïý
åêðÝìðïõí ùñßò ôç êùäéêïðïßçóç
Eurocrypt --äåí åßíáé ãíùóôï ãéá ðüóï--

 * êüìá äåí õðÜñåé êáíÝíá åðßóçìï íÝï
óåôéêÜ ìå ôï Åëëçíéêü Øçöéáêü ðáêÝôôï
óôïí ÇÂ2

ÄçìÞôñçò Ñïýóóïò

P.S. ç ëßóôá îåðÝñáóå ôá 20 ìÝëç óôéò 10
ðñþôåò ìÝñåò !!!!!
[Other mailing lists]