[Prev][Next][Index]

ERT in America, TVE 24 horas
 sat-corfu  10/11

------GREEKLISH VERSION------
*****Ehei idi anaferthei i prothesi tis ERT na meteferei to sima tis kai
stin Ameriki. Tora mathainoume oti o doriforos pou tha filoxenisei to
ethniko mas kanali einai o Telstar 5 stis 97  W, i metadosi tha einai
psifiaki kai tha xekinisei teli Noemvri i arhes Dekemvri.
Me tetoia almata pou kanei i ERT tora teleftaia arhizoume na tsimpiomaste
gia na veveothoume oti den einai sto oneiro mas.
Sigoura oi hiliades Ellines sti Voreia Ameriki tha perimenoun me
anipomonisia tis leptomereies pou elpizoume na anakoinothoun sintoma. Gia to
footprint tou doriforou ( se C-band)
http://www.loralskynet.com/sat5c.htm

**** Apo 1 Dekemvriou to ispaniko TVE 24 horas poy tora ekpempei apo ton
Eutelsat IIF1 metapidaei ston Hotbird 2 sti syhnotita 11,785 H  mazi me ta
radiofona RNE Radio 1, RNE Radio 5 TodoNoticias, RNE Radio Clasica kai  RNE
Radio 3.

****Prostethike akoma enas doriforos stin lista. Einai o Intelsat 602 stis
62 E pou palia filoxenouse ta Italika kanalia tou Berlouskoni .
  http://www.sat-net.com/greeksat/intel62.htmlDimitris Roussos

------GREEK  VERSION------------------

******Ååé çäç áíáöåñèåß ç ðñüèåóç ôçò ÅÑÔ
íá ìåôáöÝñåé ôï
óÞìá ôçò êáé óôçí ìåñéêÞ. Ôþñá
ìáèáßíïõìå ïôé ï äïñõöüñïò ðïõ èá
öéëïîåíÞóåé ôï Åèíéêü ìáò
êáíÜëé åéíáé o Telstar 5 óôéò 97  W, ç ìåôÜäïóç
èá åßíáé øçöéáêÞ êáé èá îåêéíÞóåé ôåëç
ÍïÝìâñç Þ
áñÝò ÄåêÝìâñç. Ìå ôÝôïéá Üëìáôá ðïõ
êÜíåé ç ÅÑÔ ôþñá ôåëåõôáßá áñßæïõìå êáé
ôóéìðéüìáóôå ãéá
íá âåâáéùèïýìå ïôé äåí åßíáé óôï üíåéñü
ìáò. Óßãïõñá ïé éëéÜäåò Åëëçíåò óôç
Âüñåéá ìåñéêÞ èá
ðåñéìÝíïõí ìå áíõðïìïíçóßá ôéò
ëåðôïìÝñåéåò ðïõ åëðßæïõìå íá
áíáêïéíùèïýí óýíôïìá.
Ãéá ôï footprint ôïõ äïñõöüñïõ ( óå C-band):
http://www.loralskynet.com/sat5c.htm

***** ðï 1 Äåêåìâñßïõ ôï éóðáíéêü TVE 24 horas
ðïõ ôþñá åêðÝìðåé áðï ôïí Eutelsat IIF1
ìåôáðçäÜåé óôïí Hotbird 2 óôç óõíüôçôá 11,785 Ç
ìáæß ìå ôá ñáäéüöùíá RNE Radio 1, RNE Radio 5 TodoNoticias,
RNE Radio Clasica êáé RNE Radio 3.

**** ÐñïóôÝèçêå áêüìá Ýíáò äïñõöüñïò óôç
ëßóôá . Åéíáé ï Intelsat 602 óôéò 62 Å ðïõ
ðáëéüôåñá öéëïîåíïýóå ôá ÉôáëéêÜ êáíÜëéá
ôïõ Ìðåñëïõóêüíé
  http://www.sat-net.com/greeksat/intel62.html

ÄçìÞôñçò Ñïýóóïò

[Other mailing lists]