[Prev][Next][Index]

TSI NEWS, 24.03.97
To see this message correctly you must use Russian KOI-8 font
___________________________________________________________________________
   üÔÉ ÎÏÏÓÔÉ ÐÏÓÔÌÑÁÔÓÑ ÂÅÓÐÌÔÎÏ ÄÌÑ on-line ÐÏÌØÚÏÔÅÌÅÊ ÖÕÒÎÌ
TELE-SATELLIT International. ïÎÉ ÐÒÅÄÎÚÎÞÅÎÙ ÔÏÌØËÏ ÄÌÑ ÉÎÄÉÉÄÕÌØÎÏÇÏ
ÉÓÐÏÌØÚÏÎÉÑ É ÎÅ ÍÏÇÕÔ ÏÓÐÒÏÉÚÏÄÉÔØÓÑ Ó ËÏÍÍÅÒÞÅÓËÏÊ ÃÅÌØÁ.

TELE-satellit International
íÅÖÄÕÎÒÏÄÎÙÊ ÓÐÕÔÎÉËÏÙÊ ÖÕÒÎÌ.
íÅÖÄÕÎÒÏÄÎÙÅ ÎÏÏÓÔÉ ÐÏ ÓÐÕÔÎÉËÏÏÍÕ ÅÝÎÉÁ.
ÙÐÕÓË ÏÔ 24 ÍÒÔ 1997 Ç.
ðÏÄÇÏÔÏÌÅÎÏ Î ÏÓÎÏÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ ÎÇÌÏÑÚÙÞÎÙÈ ÌÉÓÔÏ ÒÓÓÙÌËÉ, ÓÐÏÎÓÏÒÍÉ
ËÏÔÏÒÙÈ ÑÌÑÅÔÓÑ ÖÕÒÎÌ TELE-SATELLIT International, É ÄÒÕÇÉÈ ÍÔÅÒÉÌÏ

(c) TELE-SATELLIT International Magazine
http://www.tele-satellit.com
===========================================================================

îÅ ÖÄÉÔÅ ÈÏÒÏÛÅÇÏ ÚÕË ÏÔ îô+
-------------------------------
  ðÅÔÅÒÂÕÒÇÓËÉÊ ÖÕÒÎÌ "ôÅÌÅÓÐÕÔÎÉË" ÐÏÄÔÅÒÄÉÌ ÞÔÏ, ÄÅËÏÄÅÒÙ îô+ ÎÅ
ÍÏÇÕÔ ÏÂÒÂÔÙÔØ ÓÔÅÒÅÏÚÕË. ë ÓÏÖÌÅÎÉÁ, ÐÏÄÔÅÒÄÉÌÏÓØ É ÔÏ, ÞÔÏ ÜÔÏÔ
ÄÅËÏÄÅÒ ÏÂÒÅÚÅÔ ÚÕËÏÙÅ ÞÓÔÏÔÙ: ÏÎ ÍÏÖÅÔ ÏÂÒÂÔÙÔØ ÚÕË ÔÏÌØËÏ 
ÄÉÐÚÏÎÅ 100 - 10000 Hz. ôË ÞÔÏ, ÐÒÉÅÔ ÉÚ ËÍÅÎÎÏÇÏ ÅË !
(ÉÎÆÏÒÍÃÉÑ ÉÚ ÔÒÅÔØÅÇÏ ÎÏÍÅÒ ÖÕÒÎÌ "ôÅÌÅÓÐÕÔÎÉË" Ú 1997 ÇÏÄ)

NOKIA ÏÂßÑÉÌ Ï ÙÐÕÓËÅ ÕÎÉÅÒÓÌØÎÏÇÏ ÃÉÆÒÏÏÇÏ ÒÅÓÉÅÒ
----------------------------------------------------------
  äÏÌÇÏÖÄÎÎÏÅ, ÐÏ ÍÎÅÎÉÁ ÍÎÏÇÉÈ, ÓÏÂÙÔÉÅ ÐÒÏÉÚÏÛÌÏ Î ÍÉÎÕÛÅÊ ÎÅÄÅÌÅ
 åÒÏÐÅ. ëÏÍÐÎÉÑ NOKIA ÏÂßÑÉÌ Ï ÙÐÕÓËÅ Î ÍÓÓÏÙÊ ÒÙÎÏË ÓÏÅÊ ÎÏÏÊ
ÍÏÄÅÌÉ ÃÉÆÒÏÏÇÏ ÓÐÕÔÎÉËÏÏÇÏ ÒÅÓÉÅÒ, ÎÚÎÎÏÇÏ Mediamaster DVB 9200S.
é ÈÏÔÑ ÃÅÎ, ËË É ÓÌÅÄÏÌÏ ÏÖÉÄÔØ ÏÔ ÌÁÂÏÇÏ ÉÚÄÅÌÉÑ ÜÔÏÊ ÆÉÒÍÙ, ÙÓÏËÑ -
900 ÄÏÌÌÒÏ óûá - ÓÅ ÖÅ, ÓÕÄÑ ÐÏ ÏÚÍÏÖÎÏÓÔÑÍ, ÜÔÏ ÔÏÔ ÐÐÒÔ, ËÏÔÏÒÏÇÏ
ÔË ÄÏÌÇÏ ÖÄÌ ÓÑ ÐÒÏÇÒÅÓÓÉÎÑ ÓÐÕÔÎÉËÏÑ ÏÂÝÅÓÔÅÎÎÏÓÔØ. Ï-ÐÅÒÙÈ,
ÜÔÏÔ ÒÅÓÉÅÒ Ó ÈÒËÔÉÒÉÓÔÉËÏÊ Free-To-Air.
üÔÏ ÐÏÚÏÌÑÅÔ ÅÍÕ ÐÒÉÎÉÍÔØ ÎÅËÏÄÉÒÏÎÎÙÅ ÃÉÆÒÏÙÅ ËÎÌÙ ÆÏÒÍÔ
MPEG-2/DBV. ïÎ ÉÍÅÅÔ ÄÉÎÍÉÞÅÓËÉ ÒÅÇÕÌÉÒÕÅÍÕÁ ÛÉÒÉÎÕ ÐÏÌÏÓÕ ÐÒÏÐÕÓËÎÉÑ
(bandwith) ÓÉÇÎÌ ÏÔ 2 ÄÏ 54 MHz (ÞÔÏ Î ÃÉÆÒÏÏÍ ÑÚÙËÅ ÓÏÏÔÅÔÓÔÕÅÔ
ÓËÏÒÏÓÔÉ ÃÉÆÒÏÏÇÏ ÐÏÔÏË ÏÔ 1 ÄÏ 45 íÂÉÔ/ÓÅË). ÓÅ ÜÔÏ ÄÏÌÖÎÏ ÐÏÚÏÌÑÔØ
ÅÍÕ ÂÅÚ ÐÒÏÂÌÅÍ ÐÒÉÎÉÍÔØ ÓÉÇÎÌÙ, ÔÒÎÓÌÉÒÕÁÝÉÅÓÑ ËË ÒÅÖÉÍÅ SCPC (ËÏÇÄ
ÏÄÉÎ ÔÒÎÓÌÉÒÕÅÍÙÊ ËÎÌ ÚÎÉÍÅÔ ÓÁ ÛÉÒÉÎÕ ÐÏÌÏÓÙ), ÔË É ÒÅÖÉÍÅ MCPC
(ËÏÇÄ ÎÅÓËÏÌØËÏ ÎÅÚÉÓÉÍÙÈ ËÎÌÏ ÔÒÎÓÌÉÒÕÁÔÓÑ Ó ÏÄÎÏÇÏ ÔÒÎÓÐÏÎÄÅÒ).
òÅÓÉÅÒ ÍÏÖÅÔ ÐÒÉÎÉÍÔØ ËÎÌÙ, ÒÂÏÔÁÝÉÅ ËË ó- ÔË É Ku-ÄÉÐÚÏÎÅ.
òÅÓÉÅÒ ÐÏÚÏÌÑÅÔ ÚÐÏÍÉÎÔØ ÐÒÅÄÒÉÔÅÌØÎÏ ÎÓÔÒÏÅÎÎÙÅ ËÎÌÙ, ÓÏÒÔÉÒÏÔØ
ÉÈ ÐÏ ÐÒÉÏÒÉÔÅÔÍ ÉÌÉ ÌÆÉÔÎÏÍ ÐÏÒÑÄËÅ.
  òÅÓÉÅÒÙ, ÄÏ ÜÔÏÇÏ ÉÓÐÏÌØÚÏÛÉÅÓÑ ÄÌÑ ÃÉÆÒÏÏÇÏ ÐÒÉÅÍ, ÏÂÌÄÌÉ ÓÅÒØÅÚ-
ÎÙÍÉ ÎÅÄÏÓÔÔËÍÉ. éÈ ÐÒÏÇÒÍÍÎÏÅ ÏÂÅÓÐÅÞÅÎÉÅ ÏÂÎÏÌÑÌÏÓØ ÓÏ ÓÐÕÔÎÉË, É
ÐÏÌØÚÏÔÅÌÁ ÆËÔÉÞÅÓËÉ ÎÅ ÇÒÎÔÉÒÏÌÏÓØ ÎÉÞÅÇÏ, ËÒÏÍÅ ÏÚÍÏÖÎÏÓÔÉ ÐÒÉÅÍ
ÃÉÆÒÏÙÈ ËÎÌÏ ÔÏÇÏ ÐËÅÔ, ÄÌÑ ËÏÔÏÒÏÇÏ ÐÒÏÉÚÏÄÉÌÓÑ ËÏÎËÒÅÔÎÙÊ ÃÉÆÒÏÏÊ
ÒÅÓÉÅÒ.
 òÏÚÎÉÞÎÑ ÐÒÏÄÖ ÃÉÆÒÏÏÇÏ ÒÅÓÉÅÒ Nokia Mediamaster DVB 9200S ÎÞÔ
ÓÏ ÔÏÒÏÊ ÐÏÌÏÉÎÙ ÍÒÔ åÒÏÐÅ.
 ðÏÐÏÄÒÏÂÎÅÅ Ï ÎÏÏÍ ÃÉÆÒÏÏÍ ÒÅÓÉÅÒÅ ÓÍÏÔÒÉÔÅ ÐÏ ÄÒÅÓÕ:
 http://www.nokia.com/news/news_htmls/mnt_970313.html

CANAL+ ÈÏÚÑÊÎÉÞÅÔ åÒÏÐÅ
---------------------------
  æÒÎÃÕÚÓËÑ ËÏÍÐÎÉÑ CANAL+, ÎÅÄÎÏ ËÕÐÉÛÑ ËÃÉÉ NETHOLD, ÐÒÏÄÏÌÖÅÔ
ÐÅÒÅËÒÏÊËÕ ÄÏÓÔÛÅÇÏÓÑ ÅÊ ÏÔ ÜÔÏÊ ÇÏÌÌÎÄÓËÏÊ ÆÉÒÍÙ ÎÓÌÅÄÓÔ ÓÏÁ ÐÏÌØÚÕ.
îÅÄÎÏ, ËË Ñ ÕÖÅ ÓÏÏÂÝÌ, ÏÎ ÒÅÛÉÌ ÐÒÅËÒÔÉÔØ ÒÂÏÔÕ ËÎÌ Filmnet, ÎÐÒ-
ÌÅÎÎÏÇÏ Î ÚÒÉÔÅÌÅÊ ÏÓÔÏÞÎÏÊ åÒÏÐÙ. é ÅÓÌÉ ðÏÌØÛÅ ÚÒÉÔÅÌÅÊ ÈÏÔÑ ÂÙ ÐÅÒÅ-
ËÌÁÞÉÌÉ ËÞÅÓÔÅ ÕÔÅÛÅÎÉÑ Î ÐÌÔÎÕÁ ÐÏÌØÓËÕÁ ÅÒÓÉÁ ËÎÌ CANAL+, ÔÏ
ÏÓÔÌØÎÙÍ ÚÒÉÔÅÌÑÍ ÏÓÔÏÞÎÏÊ åÒÏÐÅ, ÌÅÇÌØÎÏ ÓÍÏÔÒÅÛÉÍÉ Filmnet, ÐÒÉÄÅÔÓÑ
ÉÄÉÍÏ ÚÄÏÈÎÕÔØ Ï ÐÏÔÒÞÅÎÎÙÈ Î ÄÅËÏÄÅÒÙ ÄÅÎØÇÈ ÂÅÚ ÎÄÅÖÄÙ ÉÈ ÅÒÎÕÔØ.
  é ÏÔ ÎÏÙÅ ÛÇÉ ÓÏ ÓÔÏÒÏÎÙ CANAL+ ÔÏÍ ÖÅ ÄÕÈÅ. Ï-ÐÅÒÙÈ, ÒÅÛÅÎÏ ÚËÒÙÔØ
ÒÂÏÔÕ ËÎÌ Supersport, ÉÚÅÓÔÎÏÇÏ ÍÎÏÇÉÍ ÐÏ ÔÒÎÓÌÑÃÉÑÍ D2-MAC ÓÏ ÓÐÕÔÎÉË
INTELSAT 707 Ó ÐÏÚÉÃÉÉ 1 ÇÒ.úÐÄ. üÔÏ ÓÏÂÙÔÉÅ ÎÍÅÞÅÎÏ Î 1 ÓÅÎÔÑÂÒÑ 1997 ÇÏÄ.
ÍÅÓÔÏ ÎÅÇÏ ÎÍÅÞÅÔÓÑ ÓÏÚÄÔØ ËÏÍÂÉÎÉÒÏÎÎÙÊ ËÎÌ, ÐÅÒÅÄÁÝÉÊ ËË ÓÐÏÒÔÉ-
ÎÙÅ, ÔË É ÆÉÌØÍÏÙÅ ÐÒÏÇÒÍÍÙ. öÅÒÔÍÉ ÓÔÎÕÔ ÔËÖÅ É ËÎÌÙ Filmnet 1
É Filmnet 2. ðÒÅÅÍÎÉËÏÍ ÓÅÈ ÜÔÉÈ ÔÒÅÈ ËÎÌÏ É ÓÔÎÅÔ ÎÏÙÊ ËÏÍÂÉÎÉÒÏÎÎÙÊ
ËÎÌ. òÅÛÅÎÏ ÐÏÍÉÍÏ ÜÔÏÇÏ ÔËÖÅ ÓÏÚÄÔØ ÔÒÉ ÎÏÙÈ ËÎÌ, ËÖÄÙÊ ÉÚ ËÏÔÏÒÙÈ
ÂÕÄÅÔ ÏÒÉÅÎÔÉÒÏÎ Î ËÏÎËÒÅÔÎÕÁ ÓÔÒÎÕ, ÉÍÅÎÎÏ Î ûÅÃÉÁ, äÎÉÁ ÉÌÉ îÏÒÅÇÉÁ.
ëÖÄÙÊ ÉÚ ÜÔÉÈ ËÎÌÏ ÂÕÄÅÔ ÓÍÅÓØÁ ÉÚ ÆÉÌØÍÏ, ÓÐÏÒÔ É ÒÚÌÅËÔÅÌØÎÙÈ
ÐÒÏÇÒÍÍ. ðÏÌÎÙÊ ÐËÅÔ ÉÚ ÓÅÈ ËÎÌÏ ÂÕÄÅÔ ÓÔÏÉÔØ ÌÅÇÌØÎÙÍ ÐÏÄÐÉÓÞÉËÍ
198 ÛÅÄÓËÉÈ ËÒÏÎ.
  Ï-ÔÏÒÙÈ, ÒÅÛÅÎÏ ÐÒÉËÒÙÔØ ÅÝÅ ÏÄÎÏ ÎÅÐÅÒÓÐÅËÔÉÎÏÅ, ÐÏ ÍÎÅÎÉÁ CANAL+, Î-
ÐÒÌÅÎÉÅ: ÚËÒÙÔØ ÄÅÐÒÔÍÅÎÔ NETHOLD, ËÏÔÏÒÙÊ ÒÚÉÌ ÎÐÒÌÅÎÉÅ ÐÏ ÐÒÅ-
ÄÏÓÔÌÅÎÉÁ ÕÓÌÕÇ "æÉÌØÍ-ÐÏ-ÚËÚÕ" (Movie On Demand). üÔÏ ÐÏÄÒÚÄÅÌÅÎÉÅ
NETHOLD ÒÚÍÅÝÌÏÓØ ÇÏÌÌÎÄÓËÏÍ ÇÏÒÏÄÅ Hoofddorp. ðÒÅÄÓÔÉÔÅÌÉ CANAL+
ÕÏÌÉÌÉ 300 ÞÅÌÏÅË ÛÔÔ ÜÔÏÍ ÇÏÒÏÄÅ É ÙÎÅÓÌÉ ÉÚ ÚÄÎÉÑ, ÚÎÉÍÅÍÏÇÏ
ÄÅÐÒÔÍÅÎÔÏÍ ÓÁ ÔÅÈÎÉËÕ. ïÖÉÄÅÔÓÑ, ÞÔÏ ÛÇÉ ÜÔÏÍ ÎÐÒÌÅÎÉÉ ÓÏ ÓÔÏÒÏÎÙ
CANAL+ ÂÕÄÕÔ ÐÒÏÄÏÌÖÅÎÙ.
  ðÅÒÅÄ ÓÄÅÌËÏÊ Ó CANAL+ ËÏÍÐÎÉÑ NETHOLD ÏÂßÑÌÑÌ, ÞÔÏ èÏÏÆÄÏÒÐÅ ÅÁ ÏÒÇ-
ÎÉÚÏÎ ËÏÍÐÎÉÑ, ËÏÔÏÒÑ ÂÕÄÅÔ ÚÎÉÍÔØÓÑ ÓÏÚÄÎÉÅÍ ÅÒÏÐÅÊÓËÏÊ ÃÉÆÒÏÏÊ
ÔÅÌÅÓÅÔÉ. ðÒÔÎÅÒÍÉ ÜÔÏÍ ÄÅÌÅ ÎÚÙÌÉÓØ ËÏÍÐÎÉÉ PTT Telecom (çÏÌÌÎÄÉÑ),
NTL, Drake (ÐÏÓÌÅÄÎÑÑ ÄÏÌÖÎ ÂÙÌ ÐÏÓÔÉÔØ 64-ËÎÌØÎÕÁ ÓÉÓÔÅÍÕ ÄÌÑ ÓÅÒÉÓ
"ÆÉÌØÍ-ÐÏ-ÚËÚÕ").

þÅÍ ÚÍÅÎÉÔØ MCM ?
------------------
  ìÁÂÉÔÅÌÅÊ ÓÐÕÔÎÉËÏÏÇÏ ÐÒÉÅÍ åÒÏÐÅ ÓËÏÒÅ, ËË ÉÚÅÓÔÎÏ, ÄÏÌÖÅÎ ÖÄÔØ
ÅÝÅ ÏÄÉÎ ÆÒÎÃÕÚÓËÉÊ ÐÏÄÒÏË ÉÄÅ ÏÔËÌÁÞÅÎÉÑ ÎÌÏÇÏÏÇÏ ÅÝÎÉÑ Î ÓÐÕÔÎÉËÅ
HOT BIRD 1 ËÎÌ MCM, ÅÄÉÎÓÔÅÎÎÏÇÏ ÐÏË ÎÌÏÇÏÏÇÏ ÎÅËÏÄÉÒÏÎÎÏÇÏ ÍÕÚÙË-
ÌØÎÏÇÏ ËÎÌ Ó ÜÔÏÇÏ ÓÐÕÔÎÉË. ÏÚÍÏÖÎÏ, ËËÏÊ-ÔÏ ÍÅÒÅ ÓÍÑÇÞÉÔ ÐÏÔÅÒÁ ÐÏÌØ-
ÓËÉÊ ËÎÌ POLSAT 2, ÎÅÄÎÏ ÎÞÛÉÊ ÅÝÎÉÅ Ó ÜÔÏÇÏ ÓÐÕÔÎÉË. î ÐÒÏÛÌÏÊ
ÎÅÄÅÌÅ ÏÂßÑÌÅÎÏ, ÞÔÏ, ÎÞÉÎÑ Ó ÍÑ, POLSAT 2 ÂÕÄÅÔ ÂÏÌØÛÉÎÓÔÅ ÓÏÅÍ ÐÅÒÅ-
ÄÔØ ÍÏÌÏÄÅÖÎÙÅ ÍÕÚÙËÌØÎÙÅ ÐÒÏÇÒÍÍÙ. ÎÏÎÓÅ ÓÏÏÂÝÅÔÓÑ, ÞÔÏ ÂÕÄÕÔ ÒÅÇÕ-
ÌÑÒÎÏ ÙÈÏÄÉÔØ 10 ÐÒÏÇÒÍÍ ÐÏÄÏÂÎÏÇÏ ÔÉÐ, ÐÒÅÄÓÔÌÑÁÝÉÅ ÓÅ ÉÄÙ ÐÏÐ-ÍÕÚÙËÉ.
ðÒÏÄÏÌÖÉÔÅÌØÎÏÓÔØ ÍÕÚÙËÌØÎÙÈ ÐÒÏÇÒÍÍ ÄÏÌÖÎ ÓÏÓÔÉÔØ 6 ÞÓÏ ÄÅÎØ. ïÓÔÌØ-
ÎÏÅ ÒÅÍÑ ÂÕÄÅÔ ÏÔÄÎÏ ÆÉÌØÍÍ É ÓÅÒÉÌÍ. õÔÒÏÍ É ÅÞÅÒÏÍ ÐÏ ÐÏÌÞÓ ÂÕÄÕÔ
ÄÔØÓÑ ÐÏÌØÓËÉÅ ÅÒÓÉÉ ÐÒÏÇÒÍÍ ËÎÌÏ Sky News É CNN.
  ïÓÔÅÔÓÑ, ÐÒÄ, ÎÄÅÖÄ, ÞÔÏ MCM ÏÄÕÍÅÔÓÑ É ÎÅ ÐÒÅËÒÔÉÔ ÎÌÏÇÏÏÅ
ÅÝÎÉÅ. ðÅÒÏÎÞÌØÎÏ ÅÇÏ ÐÌÎÉÒÏÌÏÓØ ÐÒÅËÒÔÉÔØ ÕÖÅ ÎÞÌÅ ÍÒÔ.

ëÎÌ EURONEWS ÚÅÄÅÔ ÒÂÓËÕÁ ÐÏÄÎÅÓÕÝÕÁ
------------------------------------------
  ó 15 ÐÒÅÌÑ ËÎÌ Euronews, ÅÝÁÝÉÊ ÛÉÒÏËÏÍ ÐÕÞËÅ ÓÐÕÔÎÉË EUTELSAT
II-F1 Ó ÐÏÚÉÃÉÉ 13E, ÎÞÎÅÔ ÅÝÎÉÅ ÒÂÓËÏÊ ÚÕËÏÏÊ ÐÏÄÎÅÓÕÝÅÊ. ëË ÉÚÅÓÔÎÏ,
ÎÙÎÅ ËÎÌ ÕÖÅ ÉÍÅÅÔ ÐÏÄÎÅÓÕÝÉÅ Î 5 ÅÒÏÐÅÊÓËÉÈ ÑÚÙËÈ: ÎÇÌÉÊÓËÏÍ, ÎÅÍÅÃËÏÍ,
ÆÒÎÃÕÚÓËÏÍ, ÉÔÌØÑÎÓËÏÍ É ÉÓÐÎÓËÏÍ. ÉÄÉÍÏ, ÉÓÞÅÒÐ ÐÏÚÎÎÉÑ ÓÕÝÅÓÔÕÁÝÉÈ
ÅÝÅ ÅÒÏÐÅÊÓËÉÈ ÑÚÙËÈ, ÒÕËÏÏÄÓÔÏ EURONEWS ÒÅÛÉÌÏ ÒÅÌÉÚÏÔØ É ÐÒÏÆÉÎÎÓÉÒÏ-
ÔØ ÓÏÚÄÎÉÅ ÒÂÓËÏÊ ÐÏÄÎÅÓÕÝÅÊ. îÅÕÄÉÉÔÅÌØÎÏ, ÞÔÏ ÐÒÅÚÉÄÅÎÔ ËÎÌ Vila
Abello ÓÏÏÂÝÉÌ Î ÐÒÏÛÌÏÊ ÎÅÄÅÌÅ ÒÅÐÏÒÔÅÒÍ, ÞÔÏ ÕÂÙÔËÉ ËÎÌ 1997 ÇÏÄÕ
ÓÏÓÔÑÔ ÏËÏÌÏ 6 ÍÌÎ.ÄÏÌÌÒÏ. ïÎ, ÏÄÎËÏ, ÎÄÅÅÔÓÑ, ÞÔÏ Ë 1999 ÇÏÄÕ ÄÏÈÏÄÙ
ËÎÌ ÏÔ ÒÅËÌÍÙ ÚÎÞÉÔÅÌØÎÏ ÏÚÒÓÔÕÔ. ÌÄÅÌØÃÍÉ ËÎÌ Euronews ÑÌÑÁÔÓÑ
17 ÞÌÅÎÏ åÒÏÐÅÊÓËÏÇÏ ÅÝÔÅÌØÎÏÇÏ óÏÁÚ (EBU). éÍ ÐÒÉÎÄÌÅÖÉÔ 51 % ËÃÉÊ.
49 % ËÃÉÊ ÐÒÉÎÄÌÅÖÔ ÆÒÎÃÕÚÓËÏÊ ÇÏÓÕÄÒÓÔÅÎÎÏÊ ËÏÍÐÎÉÉ Alcatel-Alstholm.
  ðÏÑÌÅÎÉÅ ÎÏÏÊ ÐÏÄÎÅÓÕÝÅÊ ÏÖÉÄÅÔÓÑ Î ÞÓÔÏÔÅ 7.74 MHz.

óÁÒÐÒÉÚ ÄÌÑ ÚÒÉÔÅÌÅÊ ÃÉÆÒÏÙÈ ÐËÅÔÏ ABSAt É CANAL+
----------------------------------------------------
  ëÏÍÐÎÉÑ AB SA ÏÂßÑÉÌ, ÞÔÏ ÄÏÓÔÉÇÌ ÓÏÇÌÛÅÎÉÑ Ó ÌÄÅÌØÃÍÉ ÄÒÕÇÏÇÏ
ÆÒÎÃÕÚÓËÏÇÏ ÃÉÆÒÏÏÇÏ ÐËÅÔ Canalsatellite Numerique ( ÌÄÅÌØÃÅÍ ÅÇÏ
ÑÌÑÅÔÓÑ ÐÒÅÓÌÏÕÔÑ CANAL+), Î ÐÒÅÄÍÅÔ ÏÚÍÏÖÎÏÓÔÉ ÉÓÐÏÌØÚÏÎÉÑ ÏÄÎÏÇÏ
ÒÅÓÉÅÒ ÄÌÑ ÐÒÉÅÍ ÏÂÏÉÈ ÜÔÉÈ ÐËÅÔÏ - AB SAt É Canalsatellite Numerique.
íÏÖÎÏ ÂÕÄÅÔ ÉÓÐÏÌØÚÏÔØ É ÏÄÎÕ ÏÂÝÕÁ smart-ËÒÔÏÞËÕ. ëÖÄÙÊ ÃÉÆÒÏÏÊ ÐËÅÔ
ÐÒÉ ÜÔÏÍ ÏÓÔÎÅÔÓÑ ÎÅÚÉÓÉÍÙÍ. óÏÇÌÓÎÏ ÓÏÇÌÛÅÎÉÁ, ÄÏ ËÏÎÃ ÐÒÅÌÑ 1997
ÇÏÄ Î ÌÁÂÏÊ ÉÚ ÜÔÉÈ ÄÕÈ ÒÅÓÉÅÒÏ-ÄÅËÏÄÅÒÏ ÍÏÖÎÏ ÐÒÉÎÉÍÔØ ËË ÓÏÊ, ÔË
É ÞÕÖÏÊ ÐËÅÔ.

óÉÔÕÃÉÑ Ó EXPRESS 6
--------------------
  î ÐÒÏÛÌÏÊ ÎÅÄÅÌÅ DX-ÉÓÔÙ ÏÔÍÅÔÉÌÉ ÓÔÒÎÎÙÅ ÓÏÂÙÔÉÑ ÐÏÚÉÃÉÉ 80 ÇÒ.ÏÓÔÏË,
ÇÄÅ ÓÅÊÞÓ ÎÈÏÄÑÔÓÑ 2 ÒÏÓÓÉÊÓËÉÈ ÓÐÕÔÎÉË: Express 6 É Gorizont 24. âÙÌÏ
ÏÔÍÅÞÅÎÏ, ÞÔÏ ËÎÌ òôò ÐÅÒÅÛÅÌ Ó Express 6 (ËÏÔÏÒÙÊ ÐÒËÔÉÞÅÓËÉ ÓÔÂÉÌÅÎ Î
ÓÏÅÊ ÐÏÚÉÃÉÉ) ÏÂÒÔÎÏ Î ÉÍÅÁÝÉÊ ÎËÌÏÎÎÕÁ ÏÒÂÉÔÕ Gorizont. ôÏ ÖÅ ÓÍÏÅ, ËË
ÐÒÅÄÐÏÌÇÌÏÓØ ÐÒÏÉÚÏÛÌÏ Ó ËÎÌÏÍ îô. óÏÓÅÍ ÐÒÅËÒÔÉÌÏÓØ Ó ÜÔÏÊ ÐÏÚÉÃÉÉ
ÅÝÎÉÅ ËÎÌ ô 3 (ËÎÌ ÅÝÅÔ ÉÚ óÎËÔ-ðÅÔÅÒÂÕÒÇ, É ÏÚÍÏÖÎÏ, ÞÔÏ ÅÇÏ
ÉÓÞÅÚÎÏÅÎÉÅ ÓÑÚÎÏ Ó ÆÉÎÎÓÏÙÍÉ ÏÐÒÏÓÍÉ, ÎÅ Ó ÓÏÂÉÔÉÑÍÉ Î Express 6).
î ËÏÎÅÃ ÐÒÏÛÌÏÊ ÎÅÄÅÌÉ ÎÉÂÏÌÅÅ ÅÒÏÑÔÎÑ ÒÓËÌÄË ÔÒÎÓÐÏÎÄÅÒÏ ÙÇÌÑÄÅÌ
 ÜÔÏÊ ÐÏÚÉÃÉÉ ÔË (ÐÒÉ ÐÅÒÅÈÏÄÈ ÓÏ ÓÐÕÔÎÉË Î ÓÐÕÔÎÉË ËÎÌÙ ÐÅÒÅÈÏÄÉÌÉ
Î ÔÒÎÓÐÏÎÄÅÒÙ ÔÏÊ ÖÅ ÞÓÔÏÔÙ):
 çÏÒÉÚÏÎÔ 24 - 3,675 R: òôò
 üËÓÐÒÅÓÓ 6 - 3,875 R: ô6 íÏÓË
 üËÓÐÒÅÓÓ 6 - 4,025 R: áóô
 çÏÒÉÚÏÎÔ 24 - 11,525 V: HTB
òÎÅÅ ÇÄÅ-ÔÏ 2 ÍÅÓÑÃ ÎÚÄ ÕÖÅ ÐÒÏÉÓÈÏÄÉÌÉ ÐÏÄÏÂÎÙÅ ÓÏÂÙÔÉÑ, ÎÏ ÔÏÇÄ ÓÅ
ËÎÌÙ ËÏÎÃÅ ËÏÎÃÏ ÏÐÑÔØ ÅÒÎÕÌÉÓØ Î Express 6.
 ðÏ ÓÅÄÅÎÉÑÍ ÏÔ èÅÎË òÕÍ ÐÒÉÞÉÎÏÊ ÐÅÒÅÏÄ ËÎÌÏ Î ÄÒÕÇÏÊ ÓÐÕÔÎÉË
ÑÌÑÅÔÓÑ ÔÏ, ÞÔÏ Ï ÒÅÍÑ ÒÂÏÔÙ ÐÅÒÅÇÒÅÅÔÓÑ ÏÄÉÎ ÉÚ ÔÒÎÓÐÏÎÄÅÒÏ ÓÐÕÔÎÉË
"üËÓÐÒÅÓÓ 6". ïÎ ÎÇÒÅÅÔÓÑ ÎÓÔÏÌØËÏ, ÞÔÏ ÜÔÏ ÍÏÖÅÔ ÓÔÔØ ÏÐÓÎÙÍ É ÄÌÑ
ÄÒÕÇÉÈ ÔÒÎÓÐÏÎÄÅÒÏ.
 îÅÐÒÉÑÔÎÙÅ ÉÚÅÓÔÉÑ ÐÒÉÛÌÉ Ï ÄÒÕÇÏÍ ÒÏÓÓÉÊÓËÏÍ ÓÐÕÔÎÉËÅ - Gorizont 26,
ËÏÔÏÒÙÊ ÎÈÏÄÉÔÓÑ ÐÏÚÉÃÉÉ 11 ÇÒ.úÐÄ. ëË ÓÏÏÂÝÅÔ Henk Room, ÉÍÅÁÝÉÊ
ÏÚÍÏÖÎÏÓÔØ ÎÂÌÁÄÔØ Ú ÔÒÎÓÌÑÃÉÑÍÉ Ó ÒÏÓÓÉÊÓËÉÈ ÓÐÕÔÎÉËÏ ÉÚ ëÉÒ Î
ÎÔÅÎÎÕ 2.40 Í., ÜÔÏÔ ÓÐÕÔÎÉË ÓÔÌ ÉÍÅÔØ ÅÝÅ ÂÏÌÅÅ ÎËÌÏÎÎÕÁ ÏÒÂÉÔÕ.
ôÅÐÅÒØ ÎËÌÏÎ ÏÒÂÉÔÙ ÓÏÓÔÌÑÅÔ 2.5 ÇÒÄÕÓ. òÅÚÕÌØÔÔÏÍ ÜÔÏÇÏ ÍÏÖÅÔ ÓÔÔØ ÔÏ,
ÞÔÏ ÓÅ ÔÅ, ËÔÏ ÐÒÉÎÉÍÅÔ Ó ÜÔÏÇÏ ÓÐÕÔÎÉË ÒÏÓÓÉÊÓËÉÅ ËÎÌÙ åÒÏÐÅ ÂÅÚ
ÄÏÒÏÇÏÓÔÏÑÝÉÈ ÓÉÓÔÅÍ ÓÌÅÖÅÎÉÑ Ú ÓÐÕÔÎÉËÍÉ, ÉÍÅÁÝÉÍÉ ÎËÌÏÎÎÕÁ ÏÒÂÉÔÕ,
ÂÕÄÕÔ ÎÂÌÁÄÔØ ÕÈÕÄÛÅÎÉÅ ËÒÔÉÎËÉ ÏÔÄÅÌØÎÙÅ ÞÓÙ.

THAICOM 3 ÍÏÖÎÏ ÂÕÄÅÔ ÐÏÊÍÔØ åÒÏÐÅ
--------------------------------------
  ôÉÌÎÄÓËÉÊ ÓÐÕÔÎÉË THAICOM 3, ËÏÔÏÒÙÊ ÄÏÌÖÅÎ ÂÙÔØ ÚÐÕÝÅÎ 12 ÐÒÅÌÑ
ÒËÅÔÏÊ Ariane, ÂÕÄÅÔ ÐÏÍÅÝÅÎ ÐÏÚÉÃÉÁ 78.5E. ïÎ ÚÍÅÎÉÔ ÔÍ ÓÐÕÔÎÉË
THAICOM 2, ËÏÔÏÒÙÊ ÂÕÄÅÔ ÓÄÉÎÕÔ ÐÏÚÉÃÉÁ 120E. ðÒÉÍÅÞÔÅÌØÎÏ, ÞÔÏ
Î ÔÅÒÒÉÔÏÒÉÉ åÒÏÐÙ ÎÏÙÊ ÓÐÕÔÎÉË ÄÓÔ ÓÉÇÎÌ ÍÏÝÎÏÓÔØÁ 35 dbW 
C-ÄÉÐÚÏÎÅ ÄÌÑ ÔÅÈ ÅÇÏ ÔÒÎÓÐÏÎÄÅÒÏ, ËÏÔÏÒÙÅ ÂÕÄÕÔ ÒÂÏÔÔØ 
ÇÌÏÂÌØÎÏÍ ÌÕÞÅ.

Multimedia ÐÏÊÄÅÔ ÓÏ ÓÐÕÔÎÉËÏ
------------------------------
  ëÏÍÐÎÉÉ Intel É SES ÏÂßÑÉÌÉ Î ÙÓÔËÅ CeBIT çÎÎÏÅÒÅ, ÞÔÏ ÏÎÉ
ÓÏÚÄÌÉ ÓÏÍÅÓÔÎÕÁ ËÏÍÐÎÉÁ ÐÏÄ ÎÚÎÉÅÍ European Satellite Multimedia
Services S.A. (ESM), ËÏÔÏÒÑ ÚÊÍÅÔÓÑ ÐÒÅÄÏÓÔÌÅÎÉÅÍ ÓÐÕÔÎÉËÏÙÈ ÕÓÌÕÇ
 ÏÂÌÓÔÉ Multimedia, ÏÒÉÅÎÔÉÒÕÑÓØ Î ÌÄÅÌØÃÅ ÐÅÒÓÏÎÌØÎÙÈ ËÏÍÐØÁÔÅÒÏ.
SES, ËË ÉÚÅÓÔÎÏ, ÌÄÅÅÔ ÓÐÕÔÎÉËÍÉ ASTRA. îÏÙÅ ÕÓÌÕÇÉ ÂÕÄÕÔ ÓÏÍÅÓÔÉÍÙ
Ó ÃÉÆÒÏÙÍ ÓÔÎÄÒÔÏÍ DVB. ïÂßÑÌÅÎÏ, ÞÔÏ ASTRA-NET (ÔË ÂÕÄÅÔ ÎÚÙÔØÓÑ
ÎÏÙÊ ÓÅÒÉÓ) ÐÏÔÒÅÂÕÅÔ ÏÔ ËÌÉÅÎÔ ÎÔÅÎÎÙ, ÎÓÔÒÏÅÎÎÏÊ Î ÓÐÕÔÎÉËÉ ASTRA
(19.2E), ÓÏÅÄÉÎÅÎÎÏÊ Ó ËÏÍÐØÁÔÅÒÏÍ Ó ÐÒÏÃÅÓÓÏÒÏÍ Pentium, É ÉÍÅÁÝÉÍ ÓÏÏÔ-
ÅÔÓÔÕÁÝÕÁ ÓÔÒÏÅÎÎÕÁ ËÒÔÕ DVB. õÓÌÕÇ ASTRA-NET ÂÕÄÅÔ ÚÐÕÝÅÎ Ó ÏÓÅÎÉ
1997 ÇÏÄ. îÐÏÍÎÁ, ÞÔÏ ÓÐÕÔÎÉËÉ ASTRA 1E É 1F ÉÍÅÁÔ ÄÏÏÌØÎÏ ÍÏÝÎÙÊ
ÓÉÇÎÌ, ÎÐÒÌÅÎÎÙÊ Î ÔÅÒÒÉÔÏÒÉÁ úÐÄÎÏÊ òÏÓÓÉÉ É ÚÐÄÎÙÈ ÇÏÓÕÄÒÓÔ
ÂÙÛÅÇÏ óóóò, Ó ÔÒÎÓÐÏÎÄÅÒÏ ÇÏÒÉÚÏÎÔÌØÎÏÊ ÐÏÌÑÒÉÚÃÉÉ. îÅ ÑÓÎÏ ÐÏË, ËËÉÅ
ÔÒÎÓÐÏÎÄÅÒÙ ÂÕÄÕÔ ÚÄÅÊÓÔÏÎÙ ÒÍËÈ ÎÏÏÇÏ ÐÒÏÅËÔ.

èÒÏÎÉË
-------
-- î HOT BIRD 1 Î ÞÓÔÏÔÅ 11.283 GHz, V ÂÌÉÖÊÛÉÅ ÄÎÉ ÏÖÉÄÅÔÓÑ
  ÐÏÑÌÅÎÉÅ ÎÌÏÇÏÏÇÏ ÎÅËÏÄÉÒÏÎÎÏÇÏ ÉÔÌØÑÎÓËÏÇÏ ËÎÌ ÇÒÕÐÐÙ Mediaset

-- ÄÔÓËÉÊ ÓÐÏÒÔÉÎÙÊ ËÎÌ TV S Sportskanalen ÓËÏÒÅ ÎÞÎÅÔ ÅÝÎÉÅ ÓÏ
  ÓÐÕÔÎÉË INTELSAT 707 ÐÏÚÉÃÉÉ 1W Î ÞÓÔÏÔÅ 11.003 V, ËÎÌÙ TNT É
  Cartoon Network ÕÊÄÕÔ Ó ÜÔÏÇÏ ÔÒÎÓÐÏÎÄÅÒ.

-- ó 1 ÑÎÒÑ 1998 ËÎÌ ORB 3 ÐÌÎÉÒÕÅÔ ÎÞÔØ ÅÝÎÉÅ Ó Astra 1B: 11,656 V
  óÅÊÞÓ ÜÔÏÔ ÔÒÎÓÐÏÎÄÅÒ ÚÎÉÍÅÔ ËÎÌ Cinemania.

-- ÐÒÏÅËÔ TELEDISC, ÐÒÅÄÕÓÍÔÒÉÁÝÉÊ ÏÒÇÎÉÚÃÉÁ ÕÓÌÕÇ "Internet ÞÅÒÅÚ
  ÓÐÕÔÎÉËÉ" ÐÏÓÒÅÄÓÔÏÍ 840 ÏËÕÔÙÁÝÉÈ ÓÁ ÐÌÎÅÔÕ ÎÉÚËÏÏÒÂÉÔÌØÎÙÈ
  ÓÐÕÔÎÉËÏ, ÐÏÌÕÞÉÌ ÌÉÃÅÎÚÉÁ ÏÔ ÍÅÒÉËÎÓËÏÊ ÆÅÄÅÒÌØÎÏÊ ËÏÍÉÓÓÉÉ ÐÏ
  ËÏÍÍÕÎÉËÃÉÑÍ Î ÐÒÅÄÏÓÔÌÅÎÉÅ ÔÅÌÅÆÏÎÎÙÈ É Internet-ÕÓÌÕÇ.
  ÏÄ ÓÉÓÔÅÍÙ ÜËÓÐÌÕÔÃÉÁ ÚÐÌÎÉÒÏÎ Î 2002 ÇÏÄ.

-- åÓÌÉ ÅÒÏÐÅÊÃÙ ÎÅ ÓÐÅÛÔ ËÌÄÙÔØ ÄÅÎØÇÉ ÔÅÌÅÉÚÉÏÎÎÙÅ ÐÒÏÅËÔÙ 
  òÏÓÓÉÉ (ÒÂÓËÉÊ ÒÙÎÏË ÄÌÑ ÎÉÈ, ËË ÉÄÎÏ ÉÚ ÉÓÔÏÒÉÉ Ó Euronews,
  ÂÏÌÅÅ ÐÒÉÏÒÉÔÅÔÅÎ), ÔÏ ÍÅÒÉËÎÃÙ ÐÏÌÎÅ ÇÏÔÏÙ ÚÎÑÔØ ÜÔÉ ÒÙÎÏÞÎÙÅ
  ÐÕÓÔÏÔÙ. ðÒÉÍÅÒÏÍ ÍÏÖÅÔ ÓÌÕÖÉÔØ ÖÅÌÎÉÅ ËÏÍÐÎÉÉ CBS Network ÙÌÏÖÉÔØ
  $ 50 ÍÌÎ. Ú ËÃÉÉ ËÏÍÐÎÉÉ StoryFirst Communications, ËÏÔÏÒÑ ÌÄÅÅÔ
  ËÏÍÍÅÒÞÅÓËÉÍ ËÎÌÏÍ óôó, ÅÝÁÝÉÍ òÏÓÓÉÉ ÞÅÒÅÚ ÓÐÕÔÎÉË çÏÒÉÚÏÎÔ 
  ÐÏÚÉÃÉÉ 53 ÇÒ.ÏÓÔÏË. üÔ ÓÕÍÍ ÐÏÚÏÌÉÔ CBS ÌÄÅÔØ ÐÏÌÏÉÎÏÊ ËÃÉÊ
  StoryFirst.

-- áÍÅÒÉËÎÓËÑ ËÏÍÐÎÉÑ GE Americom ÓÏÂÉÒÅÔÓÑ ÒÅÎÄÏÔØ 16 ÔÒÎÓÐÏÎÄÅÒÏ Î
  ÓÐÕÔÎÉËÅ SIRIUS 2, ÚÐÕÓË ËÏÔÏÒÏÇÏ ÏÖÉÄÅÔÓÑ ÌÅÔÏÍ. ÓÅÇÏ Î ÓÐÕÔÎÉËÅ
  ÂÕÄÅÔ 32 ÔÒÎÓÐÏÎÄÅÒ. üÔÏ ÐÏÚÏÌÉÔ ÍÅÒÉËÎÓËÏÊ ËÏÍÐÎÉÉ, ËÏÔÏÒÑ ÓÅÊÞÓ
  ÑÌÑÅÔÓÑ ÏÐÅÒÔÏÒÏÍ ÔËÉÈ ÓÐÕÔÎÉËÏ, ËË GE SATCOM, SPACENET É GSTAR,
  ÙÊÔÉ Î ÅÒÏÐÅÊÓËÉÊ ÓÐÕÔÎÉËÏÙÊ ÒÙÎÏË.

-- Ä ËÎÌ ÃÉÆÒÏÏÇÏ ÉÔÌØÑÎÓËÏÇÏ ÐËÅÔ Telepiu DStv - X03 É T26 - ÉÓÐÏÌØ-
  ÚÕÁÔÓÑ ËË ÐÒÏÍÏ-ËÎÌÙ ÄÌÑ ÆÒÎÃÕÚÓËÏÇÏ ÐËÅÔ Canal Satellite Numerique.
  ÌÄÅÌØÃÅÍ ÏÂÏÉÈ ÐËÅÔÏ ÑÌÑÅÔÓÑ CANAL+.

-- ËÎÌ Deutsche Welle ÓÏÏÂÝÉÌ, ÞÔÏ Ó 30 ÍÒÔ ÎÞÎÅÔ ÓÔÅÒÏÚÕËÏÏÅ ÓÏÐÒÏ-
  ÏÖÄÅÎÉÅ ÓÏÅÇÏ ËÎÌ Î ÓÅÈ ÓÐÕÔÎÉËÈ, ÔÏÍ ÞÉÓÌÅ É Î EUTELSAT II-F1
  (13E), ÇÄÅ ÄÌÑ ÜÔÏÇÏ ÄÏÌÖÎÙ ÉÓÐÏÌØÚÏÔØÓÑ ÞÓÔÏÔÙ 7.02/7.20 MHz

îÏÏÓÔÉ Internet
----------------
-- ÏÐÕÂÌÉËÏÎ ËÒÔ ÐÏËÒÙÔÉÑ Thor 2A Internet:
  éÝÉÔÅ ÅÅ ÏÂÝÅÍ ÓÐÉÓËÅ ÓÐÕÔÎÉËÏ ÐÏ ÄÒÕÓÕ
  http://www.satcodx.com/launches.html
  öÉÔÅÌÅÊ ÚÐÄÎÙÈ ÒÊÏÎÏ òÏÓÓÉÉ ÖÄÅÔ ÐÒÉÑÔÎÙÊ ÓÁÒÐÒÉÚ. ôË íÏÓËÅ ÍÏÝÎÏÓÔØ
  ÓÉÇÎÌ ÓÏÓÔÉÔ 50 dbW.
  óÐÕÔÎÉË ÄÏÌÖÅÎ ÂÙÔØ ÚÐÕÝÅÎ ÌÅÔÏÍ ÜÔÏÇÏ ÇÏÄ.

-- TV 3 Danmark ÐÏ ÄÒÅÓÕ:       http://www.tv3.dk/  
-- TCS International (Singapore):    http://rock.tcs.com.sg/tcsi/
-- Hughes (Galaxy/SBS)         http://www.hcisat.com/
-- Euro Trans Med            http://www.eurotransmed.nl/ 
--  ÅÇÏ ÖÅ ÒÅÌ-ÕÄÉÏ Î       http://www.eurotransmed.nl/ra.htm
-- Ceska Televize            http://www.czech-tv.cz/
-- AFRTS         http://www.dodmedia.osd.mil/afrts_bc/ahome.htm
-- LBC Plus               http://www.lbcplus.com.lb/ E RmailiôÒÎÓÐÏÎÄÅÒÎÙÅ ÎÏÏÓÔÉ
----------------------
http://www.satcodx.com

-- ðÒÏÍÏ-ËÒÔÉÎË TV Danmark Î Intelsat 707 (1W): 11,187 V, MPEG-2
-- QVC Germany (ÔÅÓÔÏÑ ËÒÔÉÎË) Î Kopernikus 3: 11,680 H, MPEG-2
-- WorldNet Î Intelsat 601: 3,995 R, NTSC, ÚÐÄÎÙÊ ÌÕÞ
-- Channel 2 (Israel) Î Amos 1 (4W): 11,596 V  
-- Pro Sieben Schweiz Î Astra 1E: 12,051 V 
-- TotoLine Î Tele-X ÐÅÒÅÛÅÌ Ó 12,628 L Î 12,602 L 
-- GXTV Î Asiasat 2: 3,806 V, MPEG-2    
-- Deutsche Telekom Foreign Î Kopernikus 3 ÓÍÅÓÔÉÌÓÑ Ó 11,650 H Î 12,725 V
M Bauerfeind
-- Kent TV Î Turksat 1B ÓÍÅÓÔÉÌÓÑ Ó 10,961 V Î 10,965 H

==============================================================================
óÐÏÎÓÏÒÏÍ ÜÔÏÇÏ ÌÉÓÔ ÒÓÓÙÌËÉ sat-russ ÑÌÑÅÔÓÑ ÖÕÒÎÌ TELE-SATELLIT
International . öÕÒÎÌ ÐÕÂÌÉËÕÅÔ ÍÔÅÒÉÌÙ, ËÓÁÝÉÅÓÑ ÓÐÕÔÎÉËÏÏÇÏ ÔÅÌÅÉÄÅÎÉÑ
É ËÏÍÍÕÎÉËÃÉÊ. íÔÅÒÉÌÙ ÐÕÂÌÉËÕÁÔÓÑ Î ÎÅÍÅÃËÏÍ ÑÚÙËÅ, ÂÏÌØÛÑ ÞÓÔØ ÉÚ
ËÏÔÏÒÙÈ ÔÍ ÖÅ ÐÅÒÅÏÄÉÔÓÑ Î ÎÇÌÉÊÓËÉÊ. åÓÔØ ÍÔÅÒÉÌÙ Î ÒÕÓÓËÏÍ ÑÚÙËÅ.
Ù ÍÏÖÅÔÅ ÐÏÄÐÉÓÔØÓÑ Î ÖÕÒÎÌ ÐÒÑÍÏ òÏÓÓÉÉ, ÎÐÒÉ ÚÐÒÏÓ ÐÒÅÄÓÔÉÔÅÌÁ
ÖÕÒÎÌ ÐÏ ÄÒÅÓÕ:

 óÎËÔ-ðÅÔÅÒÂÕÒÇ
 195213
 áÂ.ÑÝÉË 46
 ïÓÉÐÏ áÌÅËÓÅÊ ÉËÔÏÒÏÉÞ

 ÔÅÌÅÆÏÎ É ÆËÓ (812)-2210198
 E-mail: mfactum@online.ru

---------------------------
ðÒÅÄÙÄÕÝÉÅ ÙÐÕÓËÉ sat-russ Ù ÍÏÖÅÔÅ ÎÊÔÉ ÐÏ ÄÒÅÓÕ:
 http://www.tele-satellit.com/listserver/tags1/sat-russ/
òÕÓÓËÏÑÚÙÞÎÕÁ WWW ÓÔÒÎÉÃÕ, ÐÏÓÑÝÅÎÎÕÁ ÓÐÕÔÎÉËÏÏÍÕ ÔÅÌÅÉÄÅÎÉÁ, Ù
ÍÏÖÅÔÅ ÎÊÔÉ ÐÏ ÄÒÅÓÕ:
 http://www.sat-net.com/russ/
---------------------------
åÓÌÉ Ù ÈÏÔÉÔÅ ÐÏÄÐÉÓÔØÓÑ Î sat-russ ÐÏÛÌÉÔÅ Î ÄÒÅÓ Majordomo@tags1.dn.net
ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ, ÐÏÍÅÓÔÉ ÔÅÌÅ ÐÉÓØÍ ÏÄÎÕ ÓÔÒÏËÕ:
 subscribe sat-russ
äÌÑ ÐÒÅËÒÝÅÎÉÑ ÐÏÄÐÉÓËÉ, ÐÏÍÅÓÔÉÔÅ ÓÔÒÏËÕ:
 unsubscribe sat-russ

åÓÌÉ Ù ÈÏÔÉÔÅ ÐÏÌÕÞÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ËÏÄÉÒÏËÅ UUE, ÉÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ ËÏÍÎÄÙ:
  subscribe sat-russ-uu
 unsubscribe sat-russ-uu

åÓÌÉ Õ Ó ÅÓÔØ ËËÉÅ-ÌÉÂÏ ÉÄÅÉ ÉÌÉ ÐÒÅÄÌÏÖÅÎÉÑ, ËÓÁÝÉÅÓÑ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ,
 ÐÏÍÅÝÅÍÙÈ sat-russ, ÉÌÉ ÚÍÅÞÎÉÑ ÐÏ ÐÅÒÅÏÄÕ ÎÐÒÌÑÊÔÅ ÉÈ ÐÏ ÄÒÅÓÕ
serge@cinvest.chel.su (FIDONET: 2:5010/3.70).
îÅ ÐÏÓÙÌÊÔÅ Î ÜÔÏÔ ÄÒÅÓ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ Ó ËÏÍÎÄÍÉ ÐÒÅËÒÝÅÎÉÑ ÐÏÄÐÉÓËÉ.
[Other mailing lists]