[Prev][Next][Index]

TS NEWS, 04.11.96
To see this message correctly you must use Russian KOI-8 font
___________________________________________________________________________
   üÔÉ ÎÏÏÓÔÉ ÐÏÓÔÌÑÁÔÓÑ ÂÅÓÐÌÔÎÏ ÄÌÑ on-line ÐÏÌØÚÏÔÅÌÅÊ ÖÕÒÎÌ
TELE-SATELLIT. ïÎÉ ÐÒÅÄÎÚÎÞÅÎÙ ÔÏÌØËÏ ÄÌÑ ÉÎÄÉÉÄÕÌØÎÏÇÏ ÉÓÐÏÌØÚÏÎÉÑ
É ÎÅ ÍÏÇÕÔ ÏÓÐÒÏÉÚÏÄÉÔØÓÑ Ó ËÏÍÍÅÒÞÅÓËÏÊ ÃÅÌØÁ. 

TELE-satellit
åÒÏÐÅÊÓËÉÊ ÓÐÕÔÎÉËÏÙÊ ÖÕÒÎÌ.
íÅÖÄÕÎÒÏÄÎÙÅ ÎÏÏÓÔÉ ÐÏ ÓÐÕÔÎÉËÏÏÍÕ ÅÝÎÉÁ.
ÙÐÕÓË ÏÔ 4 ÎÏÑÂÒÑ 1996 Ç.
ðÏÄÇÏÔÏÌÅÎÏ Î ÏÓÎÏÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ ÎÇÌÏÑÚÙÞÎÙÈ ÌÉÓÔÏ ÒÓÓÙÌËÉ, ÓÐÏÎÓÏÒÍÉ
ËÏÔÏÒÙÈ ÑÌÑÅÔÓÑ ÖÕÒÎÌ TELE-SATELLIT.

(c) TELE-satellit Magazine
http://www.tele-satellit.com
===========================================================================

 ÐËÅÔ îô+ ÄÏÂÌÅÎÙ Ä ËÎÌ
---------------------------------
  ó 1 ÎÏÑÂÒÑ ÒÏÓÓÉÊÓËÉÊ ÔÅÌÅÐËÅÔ îô+, ÉÄÕÝÉÊ ÓÏ ÓÐÕÔÎÉËÏ çáìó Ó ÐÏÚÉÃÉÉ
36 ÇÒ.ÏÓÔÏË, ÄÏÂÌÅÎÙ ÅÝÅ Ä ËÎÌ: ÍÕÚÙËÌØÎÙÊ É ÓÐÏÒÔÉÎÙÊ. ôËÉÍ
ÏÂÒÚÏÍ, ÎÓÔÏÑÝÅÅ ÒÅÍÑ Ó ÜÔÏÊ ÐÏÚÉÃÉÉ ÉÄÅÔ ÅÝÎÉÅ ÓÌÅÄÕÁÝÉÈ ËÎÌÏ
ÐËÅÔ îô+:
  11,766 GHz - "îô+ óÐÏÒÔ"
  11,835 GHz - íÕÚÙËÌØÎÙÊ
  11,919 GHz - "îô+ íÉÒ ËÉÎÏ"
  12,166 GHz - "îô+ îÛÅ ËÉÎÏ"
ÓÅ ËÎÌÙ ÉÄÕÔ ÐÒÏÊ ËÒÕÇÏÏÊ ÐÏÌÑÒÉÚÃÉÉ.

î õËÒÉÎÅ ÐÒÅËÒÝÅÎ ÔÒÎÓÌÑÃÉÑ ÐÒÏÇÒÍÍ ïòô
---------------------------------------------
  î õËÒÉÎÅ ÐÒÅËÒÝÅÎ ÔÒÎÓÌÑÃÉÑ ÞÅÒÅÚ ÜÆÉÒÎÏÅ ÔÅÌÅÉÄÅÎÉÅ ÐÅÒÅÄÞ
ÒÏÓÓÉÊÓËÏÇÏ ËÎÌ ïòô. åÇÏ ÍÅÓÔÏ ÜÆÉÒÅ ÚÎÑÌ ÕËÒÉÎÓËÉÊ ËÎÌ "éÎÔÅÒ",
ÐÒÅÄÓÔÉÔÅÌÉ ËÏÔÏÒÏÇÏ ÕÔÅÒÖÄÁÔ, ÞÔÏ 29 % ËÃÉÊ ËÎÌ ÐÒÉÎÄÌÅÖÔ ïòô.
îÅËÏÔÏÒÙÅ ÐÅÒÅÄÞÉ ïòô ÏÂÅÝÎÏ ÒÅÔÒÎÓÌÉÒÏÔØ ÐÏ ËÎÌÕ "éÎÔÅÒ". ïÔËÌÁÞÅÎÉÅ
ïòô ÙÚÌÏ ÎÅÄÏÏÌØÓÔÏ Ï ÍÎÏÇÉÈ ÏÂÌÓÔÑÈ õËÒÉÎÙ, ÏÓÏÂÅÎÎÏ ëÒÙÍÕ.
ïÓÏÂÅÎÎÏ ËÔÉÎÏ ëÒÙÍÕ ÐÒÏÔÅÓÔÕÁÔ ÐÅÎÓÉÏÎÅÒÙ, ÎÅ ÉÍÅÁÝÉÅ ÓÒÅÄÓÔ Î
ÐÏÄËÌÁÞÅÎÉÅ Ë ÓÐÕÔÎÉËÏÏÍÕ ÔÅÌÅÉÄÅÎÉÁ. ðÒÏÔÅÓÔÏÌÉ ÐÒÏÔÉ ÎÏÏÇÏ ÐÏÒÑÄË
ÐÏËÚ ÐÒÏÇÒÍÍ ïòô É ëÉÅÅ: ÐÒÏÒÏÓÓÉÊÓËÉÊ çÒÖÄÎÓËÉÊ ËÏÎÇÒÅÓÓ õËÒÉÎÙ
ÏÒÇÎÉÚÏÌ ÄÖÅ "ÐÎÉÈÉÄÕ" ÐÏ ïòô. ÔÒÕÒÎÏÍ ÛÅÓÔÉÉ Ó ÐÏÈÏÒÏÎÍÉ ÔÅÌÅÉ-
ÚÏÒ Õ ÚÄÎÉÑ çÏÓÔÅÌÅÒÄÉÏ õËÒÉÎÙ ÕÞÓÔÏÌÏ 20 ÞÅÌÏÅË É ÎÅÂÏÌØÛÑ ÔÏÌÐ
ÖÕÒÎÌÉÓÔÏ. çÌ çÏÓÔÅÌÅÒÄÉÏ úÉÎÏÉÊ ëÕÌÉË ÕÖÅ ÂÏÌØÛÅ ÇÏÄ ÒÚßÑÓÎÑÅÔ
ÎÓÅÌÅÎÉÁ, ÞÔÏ ïòô ÎÅ ÐÌÔÉÔ É ÎÅ ÖÅÌÅÔ ÐÌÔÉÔØ ÕËÒÉÎÓËÏÍÕ ËÏÎÃÅÒÎÕ òòô
Ú ÔÒÎÓÌÑÃÉÁ ÓÏÉÈ ÐÒÏÇÒÍÍ. óÔÏÉÔ ÏÔÍÅÔÉÔØ, ÞÔÏ Ú ÔÒÎÓÌÑÃÉÁ ÐÒÏÇÒÍÍ ÎÅ
ÐÌÔÉÔ ÎÉ ÏÄÎÏ ÚÐÄÎÏÅ ÔÅÌÅÉÄÅÎÉÅ (ÒÓÈÏÄÙ ÎÅÓÅÔ, ËË ÐÒÉÌÏ, ÐÒÉÎÉÍÁÝÑ
ÓÔÏÒÏÎ).
  ðÏÓÒÅÄÓÔÏÍ ÓÐÕÔÎÉËÏÏÇÏ TV Î õËÒÉÎÅ ÍÏÖÎÏ ÐÒÉÎÉÍÔØ ïòô ÓÏ ÓÌÅÄÕÁÝÉÈ
ÓÐÕÔÎÉËÏ:

 53 E  Gorizont-27    3.675 RC  SECAM  7.00  ÅÒÓÉÑ "ïÒÂÉÔ 4"
 11 W  Gorizont-26    3.675 RC  SECAM  7.00
 14 W  Express-2     4.125 RC  SECAM  7.00

æÒÎÃÕÚÓËÏÅ ÔÅÌÅÉÄÅÎÉÅ ÏÂÚÏÄÉÔÓÑ ÎÏÙÍÉ ÓÉÍÏÌÍÉ
----------------------------------------------------
  óÔÒÎÎÙÅ ÓÉÍÏÌÙ ÐÏÑÑÔÓÑ Î ÜËÒÎÈ ÐÒÉ ÐÒÏÓÍÏÔÒÅ ÐÒÏÇÒÍÍ ÎÅËÏÔÏÒÙÈ
ÆÒÎÃÕÚÓËÉÈ ËÎÌÏ Ó 18 ÎÏÑÂÒÑ: ÚÅÌÅÎÙÅ ËÒÕÖÏÞËÉ, ÏÒÎÖÅÙÅ ÔÒÅÕÇÏÌØÎÉËÉ É
ËÒÓÎÙÅ ËÄÒÔÉËÉ. þÅÔÙÒÅ ÇÌÎÙÈ ÔÅÌÅËÎÌ ÓÔÒÎÙ - TF1, France 2,
France 3 É M6 - ÐÏÄÐÉÓÌÉ ÓÏÍÅÓÔÎÏÅ ÓÏÇÌÛÅÎÉÅ, ÓÏÇÌÓÎÏ ËÏÔÏÒÏÍÕ ÏÎÉ
ÂÕÄÕÔ ÐÏÄÏÂÎÙÍ ÏÂÒÚÏÍ ÐÏÍÅÞÔØ ÐÒÏÇÒÍÍÙ, ËÏÔÏÒÙÈ ÐÒÉÓÕÔÓÔÕÁÔ ÓÃÅÎÙ
ÓÅËÓ É ÎÓÉÌÉÑ. üÔ ÍÅÒ ÐÒÉÚÎ ÚÝÉÔÉÔØ ÄÅÔÅÊ ÏÔ ÐÒÏÇÒÍÍ ÎÅÖÅÌÔÅÌØÎÏÇÏ
ÓÏÄÅÒÖÎÉÑ. ðÏÓÔÅÐÅÎÎÏ ÐÏÄÏÂÎÑ ÍÒËÉÒÏË ËÏÓÎÅÔÓÑ É ÄÒÕÇÉÈ ÐÒÏÇÒÍÍ, ËÌÁ-
ÞÑ ÎÏÏÓÔÉ É ÄÏËÕÍÅÎÔÌØÎÙÅ ÆÉÌØÍÙ.
  úÅÌÅÎÙÊ ÓÉÍÏÌ ÂÕÄÅÔ ÏÚÎÞÔØ, ÞÔÏ ÄÅÔÉ ÄÏÌÖÎÙ ÐÏÌÕÞÉÔØ Õ ÒÏÄÉÔÅÌÅÊ ÒÚ-
ÒÅÛÅÎÉÅ Î ÐÒÏÓÍÏÔÒ ÐÒÏÇÒÍÍÙ, ÏÒÎÖÅÙÊ - ÞÔÏ ÏÎÉ ÄÏÌÖÎÙ ÓÐÒÏÓÉÔØ ÒÏÄÉÔÅÌÅÊ;
ËÒÓÎÙÊ ËÄÒÔ ÂÕÄÅÔ ÏÚÎÞÔØ, ÞÔÏ ÄÎÎÑ ÐÒÏÇÒÍÍ ÐÒÅÄÎÚÎÞÅÎ ÔÏÌØËÏ
ÄÌÑ ÚÒÏÓÌÙÈ.
  ÅÄÅÎÉÅ ÐÏÄÏÂÎÙÈ ÍÅÒ ÐÒÏÉÚÏÛÌÏ ÐÏÓÌÅ ÄÌÅÎÉÑ ÇÏÓÕÄÒÓÔÅÎÎÏÇÏ ÆÒÎÃÕÚ-
ÓËÏÇÏ ÅÝÔÅÌØÎÏÇÏ ÇÅÎÔÓÔ CSA. þÅÔÙÒÅ ËÎÌ, ËÏÔÏÒÙÅ ÏÔÒÅÇÉÒÏÌÉ Î
ÜÔÏ ÄÌÅÎÉÅ, ÉÍÅÁÔ ÓÕÍÍÒÎÕÁ ÕÄÉÔÏÒÉÁ 90 % ÔÅÌÅÚÒÉÔÅÌÅÊ. äÒÕÇÉÅ ËÎÌÙ,
ËÌÁÞÑ ÐÏÐÕÌÑÒÎÙÊ ÐÌÔÎÙÊ ËÎÌ Canal+ É ÆÒÎËÏ-ÇÅÒÍÎÓËÉÊ ËÎÌ Arte, ÎÅ
ÓÏÂÉÒÁÔÓÑ ÐÏÍÅÝÔØ ÕÐÒÅÖÄÁÝÉÅ ÓÉÍÏÌÙ Ï ÒÅÍÑ ÔÒÎÓÌÑÃÉÉ ÓÏÉÈ ÐÒÏÇÒÍÍ.
  ðÏÄÏÂÎÙÊ ÜËÓÐÅÒÉÍÅÒÔ ÕÖÅ ÐÒÏÏÄÉÌÓÑ áÎÇÌÉÉ Ó ËÎÌÏÍ Channel 4 ÎÞÌÅ
ÄÅÑÎÏÓÔÙÈ ÇÏÄÏ. ïÄÎËÏ ÔÏÇÄ ÜÔÏ, ÎÏÂÏÒÏÔ, ÐÒÉÅÌÏ Ë ÒÏÓÔÕ ÐÏÐÕÌÑÒÎÏÓÔÉ
ÐÒÏÇÒÍÍ ÓÏ ÓÃÅÎÍÉ ÓÅËÓ É ÎÓÉÌÉÑ, ÔË ËË ÌÁÄÉ, ËÏÔÏÒÙÍ ÐÏ ÄÕÛÅ ÔËÉÅ
ÐÒÏÇÒÍÍÙ, ÐÏÌÕÞÉÌÉ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÕÁ ÏÚÍÏÖÎÏÓÔØ ÏÂÒÔÉÔØ Î ÎÉÈ ÎÉÍÎÉÅ ÐÏ
ÈÒËÔÅÒÎÏÍÕ ËÒÓÎÏÍÕ ÔÒÅÕÇÏÌØÎÉËÕ ÕÇÌÕ ÜËÒÎ.

óÁÒÐÒÉÚ ÄÌÑ ÌÄÅÌØÃÅ ÃÉÆÒÏÙÈ ÒÅÓÉÅÒÏ d-box
-----------------------------------------------
  ëË ÉÚÅÓÔÎÏ, ÌÁÂÉÔÅÌÉ ÓÐÕÔÎÉËÏÏÇÏ ÔÅÌÅÉÄÅÎÉÑ, ÖÅÌÁÝÉÅ ÓÍÏÔÒÅÔØ ÃÉÆÒÏ-
ÏÊ ÎÅÍÅÃËÉÊ ÐËÅÔ DF1, ÉÄÕÝÉÊ ÓÏ ÓÐÕÔÎÉË ASTRA 1E, ÄÏÌÖÎÙ ÐÒÉÏÂÒÅÔÔØ
ÃÉÆÒÏÏÊ ÒÅÓÉÅÒ ÆÉÒÍÙ NOKIA, ÉÚÅÓÔÎÙÊ ÐÏÄ ÎÚÎÉÅÍ d-box. äÏÌÇÏÅ ÒÅÍÑ
Ó ÅÇÏ ÐÏÍÏÝØÁ ÎÅÌØÚÑ ÂÙÌÏ ÕÉÄÅÔØ ÎÉÞÅÇÏ, ËÒÏÍÅ ËÎÌÏ ÐËÅÔ DF1, ÞÔÏ
ÙÚÙÌÏ ÓÐÒÅÄÌÉÏÅ ÎÅÄÏÏÌØÓÔÏ. î ÐÒÏÛÌÏÊ ÎÅÄÅÌÅ ÌÄÅÌØÃÅ ÜÔÏÇÏ ÒÅÓÉ-
ÅÒ ÖÄÌ ÐÒÉÑÔÎÙÊ ÓÁÒÐÒÉÚ. ËÌÁÞÉ ÓÏÉ ÒÅÓÉÅÒÙ, ÏÎÉ ÔÏÍÔÉÞÅÓËÉ ÐÏÌÕÞÉÌÉ
ÓÏ ÓÐÕÔÎÉË ÏÂÎÏÌÅÎÎÕÁ ÅÒÓÉÁ ÐÒÏÇÒÍÍÎÏÇÏ ÏÂÅÓÐÅÞÅÎÉÑ, ËÏÔÏÒÏÅ ÕÐÒÌÑÅÔ
ÒÂÏÔÏÊ ÒÅÓÉÅÒ. ôÅÐÅÒØ ÜÔÏ ÐÒÏÇÒÍÍÎÏÅ ÏÂÅÓÐÅÞÅÎÉÅ ÐÏÚÏÌÑÅÔ ÉÍ ÐÒÉÎÉÍÔØ
ÃÉÆÒÏÙÅ MPEG-2 ËÎÌÙ, ÉÄÕÝÉÅ ÒÅÖÉÍÅ SCPC. íÎÏÇÉÅ ÉÚ ËÎÌÏ, ÉÄÕÝÉÅ 
ÒÅÖÉÍÅ SCPC ÐÒÅÄÎÚÎÞÁÔÓÑ ÎÅ ÄÌÑ ÎÅÐÏÓÒÅÄÓÔÅÎÎÏÇÏ ÂÙÔÏÏÇÏ ÐÒÉÅÍ, ÄÌÑ
ÐÏÓÌÅÄÕÁÝÅÊ ÒÅÔÒÎÓÌÑÃÉÉ.

óÐÕÔÎÉËÏÙÊ ÔÅÌÅÆÏÎ ÔÅÐÅÒØ ÕÍÅÝÅÔÓÑ ËÅÊÓÅ
--------------------------------------------
  íÅÖÄÕÎÒÏÄÎÙÊ ËÏÎÓÏÒÃÉÕÍ Inmarsat ÐÒÅÄÓÔÉÌ ÎÏÏÅ ÐÏËÏÌÅÎÉÅ ÓÒÅÄÓÔ
ÓÑÚÉ: ÐÅÒÓÏÎÌØÎÙÅ ÓÐÕÔÎÉËÏÙÅ ÔÅÌÅÆÏÎÙ Inmarsat-M. ðÒÉ ÅÓÅ 2,2 ËÇ. É
ÒÚÍÅÒÅ Ó ÏÂÙÞÎÙÊ ÎÏÕÔÂÕË Î ÓÅÇÏÄÎÑÛÎÉÊ ÄÅÎØ ÏÎÉ ÑÌÑÁÔÓÑ ÓÍÙÍÉ ËÏÍÐËÔ-
ÎÙÍÉ ÕÓÔÒÏÊÓÔÍÉ ÄÌÑ ÓÐÕÔÎÉËÏÏÊ ÓÑÚÉ. äÏ ÓÉÈ ÐÏÒ ÉÎÄÕÓÔÒÉÑ ÍÏÇÌ ÐÒÅÄÌÏ-
ÖÉÔØ ÂÏÎÅÎÔÍ ÓÐÕÔÎÉËÏÏÊ ÓÑÚÉ ÔÏÌØËÏ ÞÅÍÏÄÎÙ ÅÓÏÍ 8-12 ËÇ. É ÃÅÎÏÊ
$10-20 ÔÙÓ., ËÏÔÏÒÙÅ ÐÒÅÄÓÔÌÑÌÉ ÃÅÌÕÁ ÐÅÒÅÎÏÓÎÕÁ ÔÅÌÅÆÏÎÎÕÁ ÓÔÎÃÉÁ.
îÏÙÅ ÓÐÕÔÎÉËÏÙÅ ÔÅÌÅÆÏÎÙ ÓÍÏÇÕÔ ÆÕÎËÃÉÏÎÉÒÏÔØ ÐÏÓÌÅ ÚÍÅÎÙ ÓÕÝÅÓÔÕÁÝÉÈ
ÓÐÕÔÎÉËÏ Inmarsat Î ÂÏÌÅÅ ÍÏÝÎÙÅ. ðÅÒÙÊ ÉÚ ÓÅÒÉÉ ÜÔÉÈ ÓÐÕÔÎÉËÏ ÕÖÅ
ÂÙÌ ÚÐÕÝÅÎ. ãÅÎ ÎÏÏÇÏ ÓÐÕÔÎÉËÏÏÇÏ ÔÅÌÅÆÏÎ ÓÏÓÔÉÔ $3000, ÓÔÏÉÍÏÓÔØ
ÕÓÌÕÇ ÓÑÚÉ ÏÂÏÊÄÅÔÓÑ ÐÒÉÍÅÒÎÏ $3 Ú ÍÉÎÕÔÕ.

ëÏÍÐÎÉÑ Hughes ÂÕÄÅÔ ÉÓÐÏÌØÚÏÔØ ÚÐÕÓËÉ Ó ÍÏÒÑ
-------------------------------------------------
  ëÏÍÐÎÉÑ Hughes Space and Communications International ÏÂßÑÉÌ Ï ÔÏÍ,
ÞÔÏ ÎÞÉÎÑ Ó 1998 ÇÏÄ ÚÐÕÓÔÉÔ Ó ÐÏÍÏÝØÁ ËÏÍÐÎÉÉ Sea Launch 12 ÓÐÕÔÎÉËÏ
ÄÌÑ ÓÉÓÔÅÍÙ ICO Global Communications.
  Sea Launch - ÍÅÖÄÕÎÒÏÄÎÏÅ ËÏÍÍÅÒÞÅÓËÏÅ ËÏÓÍÉÞÅÓËÏÅ ÐÒÅÄÐÒÉÑÔÉÅ, ÏÓÎÏÎ-
ÎÏÅ ÆÉÒÍÍÉ Boeing, ÒËÅÔÎÏ-ËÏÓÍÉÞÅÓËÏÊ ÆÉÒÍÏÊ "üÎÅÒÇÉÑ" (òÏÓÓÉÑ), ÎÏÒÅÖÓËÏÊ
Kvaerner É ÕËÒÉÎÓËÉÍ îðï "àÖÎÏÅ". äÌÑ ÚÐÕÓË ÂÕÄÕÔ ÉÓÐÏÌØÚÏÔØÓÑ ÐÌÔÆÏÒÍÙ,
ÒÚÍÅÝÅÎÎÙÅ ÍÏÒÅ. õÐÒÌÅÎÉÅ ÂÕÄÅÔ ÏÓÕÝÅÓÔÌÑÔØÓÑ ÉÚ ÓÐÅÃÉÌØÎÏÇÏ ÐÏÒÔ
 ìÏÎÇ-âÉÞ (ëÌÉÆÏÒÎÉÑ), ËÏÔÏÒÙÊ ÓÅÊÞÓ ÓÔÒÏÉÔÓÑ. ðÅÒÙÊ ÍÏÒÓËÏÊ ÚÐÕÓË
ÓÏÓÔÏÉÔÓÑ ÉÁÎÅ 1998 ÇÏÄ, ËÏÇÄ ËÏÍÐÎÉÑ ÚÐÕÓÔÉÔ ÐÅÒÙÊ ÓÐÕÔÎÉË ËÏÍÐÎÉÉ
Hughes ÍÏÄÅÌÉ 702. üÔÏ ÂÕÄÅÔ ÔÅÌÅËÏÍÍÕÎÉËÃÉÏÎÎÙÊ ÓÐÕÔÎÉË ÙÓÏËÏÊ ÍÏÝÎÏÓÔÉ.
ôÒÉ ÄÒÕÇÉÈ ÚÐÕÓË ÂÕÄÕÔ ÐÒÏÅÄÅÎÙ ÓÏ ÓÐÕÔÎÉËÍÉ ÍÏÄÅÌÉ 601, ËÏÔÏÒÙÅ ÓÔÎÕÔ
ÞÓÔØÁ ÓÉÓÔÅÍÙ ICO Global Communications. üÔÉ ÓÐÕÔÎÉËÉ ÂÕÄÕÔ ÙÅÄÅÎÙ Î
ÓÒÅÄÎÉÅ ÏÒÂÉÔÙ ÙÓÏÔÏÊ ÏËÏÌÏ 6400 ÍÉÌØ ÎÄ ÐÏÅÒÈÎÏÓÔØÁ úÅÍÌÉ, É ÂÕÄÕÔ ÉÓÐÏÌØ-
ÚÏÔØÓÑ ÄÌÑ ÇÌÏÂÌØÎÏÊ ÔÅÌÅÆÏÎÉÉ, ÕÓÌÕÇ ÐÅÒÅÄÞÉ ÄÎÎÙÈ, ÆËÓÏ. ó ÐÏÍÏÝØÁ
ÜÔÏÊ ÓÉÓÔÅÍÙ ÓÔÎÅÔ ÏÚÍÏÖÎ ÇÌÏÂÌØÎÑ ÔÅÌÅÆÏÎÉÑ ÎÅÐÏÓÒÅÄÓÔÅÎÎÏ ÞÅÒÅÚ
ÓÐÕÔÎÉËÉ Ó ÉÓÐÏÌØÚÏÎÉÅÍ ÐÐÒÔÏ, ÓÒÎÉÍÙÈ Ó ÓÏÔÏÙÍÉ ÔÅÌÅÆÏÎÍÉ.
  ÎÓÔÏÑÝÅÅ ÒÅÍÑ Sea Launch ÉÍÅÅÔ 18 ÚËÚÏ Î ÚÐÕÓËÉ ÓÐÕÔÎÉËÏ. ëÒÏÍÅ
Hughes ÚËÚÞÉËÏÍ ÑÌÑÅÔÓÑ ÔËÖÅ ÉÚÅÓÔÎÑ ËÏÍÐÎÉÑ Space Systems/Loral.

âÒÚÉÌÉÑ ÏÈÞÅÎ ÉÍÐÅÒÉÅÊ Sky
------------------------------
  ïÒÇÎÉÚÏÎÎÑ òÕÐÅÒÔÏÍ íÅÒÄÏËÏÍ ÓÉÓÔÅÍ ËÎÌÏ Sky Entertainment Services
ÎÞÌ ÅÝÎÉÅ Î âÒÚÉÌÉÁ. ïÒÇÎÉÚÃÉÅÊ, ÑÌÑÁÝÅÊÓÑ ÐÒÅÄÓÔÉÔÅÌÅÍ ÉÍÐÅÒÉÉ
íÅÒÄÏË âÒÚÉÌÉÉ, ÓÔÌ ËÏÍÐÎÉÑ NET. ïÎ ÑÌÑÅÔÓÑ ÓÏÍÅÓÔÎÙÍ ÐÒÏÅËÔÏÍ
ËÏÍÐÎÉÊ Organizacoes Globo, The News Corporation É Tele-Communications
International.
  Sky ÐÒÅÄÓÔÉÔ ÂÒÚÉÌØÃÍ 40 ËÎÌÏ,  1997 ÇÏÄÕ ÉÈ ÞÉÓÌÏ ÓÏÓÔÉÔ
140 ËÎÌÏ. þÓÔØ ÉÚ ÜÔÉÈ ËÎÌÏ ÂÕÄÅÔ ÄÏÓÔÕÐÎ ÔÏÌØËÏ ÞÅÒÅÚ ÓÐÕÔÎÉËÏÙÊ
ÐÒÉÅÍ. üÔÏ ËÎÌÙ Multishow, GNT, SporTV, GloboNews, Canal Fox, Fox Sports
Americas É Fox Kids. óÒÅÄÉ ÄÒÕÇÉÈ ËÎÌÏ, ÎÞÛÉÈ ÒÂÏÔÕ ÒÍËÈ ÜÔÏÇÏ
ÐÒÏÅËÔ - Telecine, Telecine 2, CNN, Cartoon Network, TNT, ESPN International,
USA, Teleuno, CBS/Telenoticias, Travel Channel, TV Eco, Telehits, TVE,
TV Senado, TV Sweepstake, Shoptime, RAI, TV Cultura, Discovery Channel,
Canal Rural, NHK, RTPI, Bloomberg, CNT É Deutsche Welle.
  âÏÌØÛÉÎÓÔÕ ÂÒÚÉÌØÃÅ ÜÔÉ ËÎÌÙ ÂÕÄÕÔ ÄÏÓÔÕÐÎÙ ÞÅÒÅÚ ÓÐÕÔÎÉË ÐÒÉ
ÐÒÉÅÍÅ Î ÎÔÅÎÎÕ ÄÉÍÅÔÒÏÍ 60 ÓÍ. åÖÅÍÅÓÑÞÎÑ ÐÏÄÐÉÓÎÑ ÐÌÔ Ú ÂÚÏÙÊ
ÐËÅÔ ÓÏÓÔÉÔ 37 ÄÏÌÌÒÏ. Sky ÚËÚÌ ÄÌÑ ÐÒÏÉÚÏÄÓÔ 100 ÔÙÓÑÞ ÃÉÆÒÏÙÈ
ÒÅÓÉÅÒÏ ÄÌÑ ÜÔÏÇÏ ÐËÅÔ Î ÆÉÒÍÅ Pace. óÏÇÌÛÅÎÉÅ Î ÒÅÎÄÕ ÔÒÎÓÐÏÎÄÅÒÏ
ÂÙÌÏ ÐÏÄÐÉÓÎÏ Ó ËÏÍÐÎÉÅÊ PanAmSat, ËÏÔÏÒÑ ÐÒÅÄÏÓÔÉÌ ÄÌÑ ÎÞÌ 4
ÔÒÎÓÐÏÎÄÅÒ ÓÐÕÔÎÉË PAS-3, ÅÝÅ 12 ÔÒÎÓÐÏÎÄÅÒÏ ÂÕÄÕÔ ÐÒÅÄÏÓÔÌÅÎÙ ÄÌÑ
ÂÒÚÉÌØÓËÏÊ ÅÒÓÉÉ Sky Î ÓÐÕÔÎÉËÅ PAS-6, ÚÐÕÓË ËÏÔÏÒÏÇÏ ÚÐÌÎÉÒÏÎ Î
ËÏÎÅà 1996 ÇÏÄ. äÌÑ ÔÒÎÓÌÑÃÉÉ ËÏÍÐÎÉÑ NET ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔ News Digital
Systems (NDS), ÓÉÓÔÅÍÕ ËÏÄÉÒÏËÉ VideoGuard É ÃÉÆÒÏÏÊ ÓÔÎÄÒÔ MPEG-2 DVB.

ÓÅÇÏ ÔÏ 7,5 ÓÍ.
----------------
  ëË ÂÙ Ù ÏÔÎÅÓÌÉÓØ Ë ÓÏÏÂÝÅÎÉÁ Ï ÔÏÍ, ÞÔÏ ÄÌÑ ÐÒÉÅÍ ÓÉÇÎÌ Ó ÇÅÏÓÔÃÉ-
ÏÎÒÎÏÇÏ ÓÐÕÔÎÉË ÎÕÖÎ ÎÔÅÎÎ ÓÅÇÏ ÌÉÛØ 7,5 ÓÍ. ? ä ÅÝÅ É ÓÐÅÃÉÌØÎÏ
ÎÅ ÎÅÄÅÎÎÑ Î ÜÔÏÔ ÓÐÕÔÎÉË ? é ÜÔÏ ÎÅ ÂÒÅÄ. ãÅÎÔÒ ÐÒÉËÌÄÎÙÈ ÐÒÏÍÙÛÌÅÎÎÙÈ
ÉÓÓÌÅÄÏÎÉÊ ÕÎÉÅÒÓÉÔÅÔ ÛÔÔ úÐÄÎÑ ÉÒÄÖÉÎÉÑ (óûá) ÓÏÏÂÝÉÌ, ÞÔÏ ÄÌÑ
ÓÑÚÉ Ó ÇÅÏÓÔÃÉÏÎÒÎÙÍ ÓÐÕÔÎÉËÏÍ ÄÉÐÚÏÎÅ UHF ÉÍ ÂÙÌ ÉÓÐÏÌØÚÏÎ
ÔÏÒÏÉÄÌØÎÑ ÓÐÉÒÌØÎÑ ÎÔÅÎÎ CTHA. áÎÔÅÎÎ ÐÒÅÄÓÔÌÑÌ ÉÚ ÓÅÂÑ ËÏÌØÃÏ
 ÆÏÒÍÅ ÔÏÒ ÎÅÛÎÉÍ ÄÉÍÅÔÒÏÍ 7,5 ÓÍ. É 1,3 ÓÍ. ÙÓÏÔÏÊ. äÌÑ ÓÑÚÉ
ÉÓÐÏÌØÚÏÌÓØ ÎÅÂÏÌØÛÑ ÍÏÝÎÏÓÔØ ÐÅÒÅÄÔÞÉË, ËÒÏÍÅ ÔÏÇÏ, ÉÓÐÏÌØÚÏÎÎÑ
ÞÓÔÏÔ ÂÏÌÅÅ ÞÅÍ Î 50 MHz ÏÔÌÉÞÌÓØ ÏÔ ÞÓÔÏÔÙ, Î ËÏÔÏÒÕÁ ÂÙÌ ÏÐÔÉÍÉ-
ÚÉÒÏÎ ÎÔÅÎÎ. îÉËËÑ ÓÐÅÃÉÌØÎÑ ÏÒÉÅÎÔÃÉÑ ÎÔÅÎÎÙ Î ÎÕÖÎÙÊ ÓÐÕÔÎÉË
 ÆÏÒÍÅ ÎÅÄÅÎÉÑ Î ÎÅÇÏ ÎÅ ÔÒÅÂÏÌÓØ.

èÒÏÎÉË
-------
-- òÏÓÓÉÉ Ó ËÏÓÍÏÄÒÏÍ ðÌÅÓÅÃË ÚÐÕÝÅÎ ÓÐÕÔÎÉË "íÏÌÎÉÑ-3", Ó ÐÏÍÏÝØÁ
  ËÏÔÏÒÏÇÏ ÂÕÄÅÔ ÔÅÐÅÒØ ÏÂÅÓÐÅÞÉÔØÓÑ ÇÏÒÑÞÑ ÌÉÎÉÑ ÓÑÚÉ ÍÅÖÄÕ ÛÉÎÇÔÏÎÏÍ
  É íÏÓËÏÊ.

-- ëÏÍÐÎÉÑ Asia Satellite Telecommunications ÏÂßÑÉÌ Ï ÔÏÍ, ÞÔÏ ÚÐÕÓË
  ÓÐÕÔÎÉË Asiasat-3 ÓÏÓÔÏÉÔÓÑ ÎÏÑÂÒÅ 1997 ÇÏÄ. üÔÏÔ ÓÐÕÔÎÉË ÂÕÄÅÔ ÐÏÍÅÝÅÎ
  ÐÏÚÉÃÉÁ 105.5 ÇÒ.ÏÓÔÏË É ÚÍÅÎÉÔ ÚÐÕÝÅÎÎÙÊ ÛÅÓÔØ ÌÅÔ ÎÚÄ ÓÐÕÔÎÉË
  Asiasat-1. äÒÕÇÏÊ ÎÅÄÎÏ ÚÐÕÝÅÎÎÙÊ ÓÐÕÔÎÉË ÜÔÏÊ ÓÅÒÉÉ Asiasat-2, ÄÁÝÉÊ
  ÍÏÝÎÙÊ ÓÉÇÎÌ C-ÄÉÐÚÏÎÅ É Î ÂÏÌØÛÕÁ ÞÓÔØ ÚÉÔÓËÏÊ ÞÓÔÉ òÏÓÓÉÉ,
  ÎÈÏÄÉÔÓÑ ÐÏÚÉÃÉÉ 100.5 ÇÒ.ÏÓÔÏË. Asiasat ÑÌÑÅÔÓÑ ËÏÎÓÏÒÃÉÕÍÏÍ, ÏÓÎÏ-
  ÎÎÙÍ ËÉÔÊÓËÏÊ ËÏÍÐÎÉÅÊ China International Trust and Investment
  Corporation, ÂÒÉÔÎÓËÏÊ Cable and Wireless Plc É ÇÏÎËÏÎÇÓËÏÊ Hutchison
  Whampoa Ltd.

-- îÏÒÅÖÓËÉÊ ÓÐÕÔÎÉË Thor 2A ÎÍÅÞÅÎ Ë ÚÐÕÓËÕ Î 22 ÆÅÒÌÑ 1997 Ç. ïÎ
  ÂÕÄÅÔ ÏÓÎÝÅÎ 15 ÔÒÎÓÐÏÎÄÅÒÍÉ, ËÏÔÏÒÙÅ ÂÕÄÕÔ ÅÝÔØ ÞÓÔÏÔÎÏÊ ÐÏÌÏÓÅ
  ÍÅÖÄÕ 11,200 É 11,450 GHz. ÏÔÌÉÞÉÅ ÏÔ ÓÐÕÔÎÉË Thor 1 ÅÝÎÉÅ ÂÕÄÅÔ ÉÄÔÉ
  ÌÉÎÅÊÎÏÊ ÐÏÌÑÒÉÚÃÉÉ. îÏÙÊ ÓÐÕÔÎÉË ÂÕÄÅÔ ÐÏÍÅÝÅÎ ÔÕ ÖÅ ÐÏÚÉÃÉÁ, ÞÔÏ
  É ÐÅÒÙÊ - 0.8 ÇÒ.úÐÄ.

-- ñÐÏÎÓËÉÊ ÓÐÕÔÎÉË JCSAT ÎÍÅÞÅÎ Ë ÚÐÕÓËÕ 31 ÑÎÒÑ 1997 Ç.

îÏÏÓÔÉ Internet
----------------
óÔÒÎÉÃÙ:
Telesat Canada        http://www.telesat.ca/
Number One FM         http://www.NumberOne.com.tr/
IBA (éÚÒÉÌØ)         http://israel.org/gov/brdcast.html
ATVI - Australia TV Int.   http://www.abc.net.au/austtv/default.htm
éÓÐÎÓËÉÅ ÓÔÒÎÉÃÙ:
 Cadena COPE         http://www.cope.es/
 Catalunya Radio/Informacio  http://www.catradio.es/
 Onda CERO Radio       http://www.ondacero.es/
 Canal Sur          http://www.cica.es/rtva/rtva.html/
Radio Maryja (ðÏÌØÛ)     http://158.75.39.18/radio_maryja/
RMF FM            http://www.rmf.pl/

ôÒÎÓÐÏÎÄÅÒÎÙÅ ÎÏÏÓÔÉ
----------------------
-- ôÅÌÅÐËÅÔ DF1 Î ÓÐÕÔÎÉËÅ Astra ÄÏÂÉÌ ÅÝÎÉÅ Ó ÎÏÙÈ ÔÒÎÓÐÏÎÄÅÒÏ,
  ÐÏËÉÎÕ ÏÄÉÎ ÉÚ ÐÒÅÄÙÄÕÝÉÈ. äÏÂÉÌÉÓØ ÎÏÙÅ ËÎÌÙ.
-- ôÅÓÔÏÙÅ ËÒÔÉÎËÉ Î ÎÅÄÎÏ ÚÐÕÝÅÎÎÏÍ ÒÏÓÓÉÊÓËÏÍ ÓÐÕÔÎÉËÅ Express 6,
  80E Î ÞÓÔÏÔÈ 3,725 R, 3,830 R, 4,025 R, 4,128 R
-- ãÉÆÒÏÏÊ ÒÄÉÏÐËÅÔ Î Telecom 2B (5W) Î 12,711 H
-- TV Shopping Network ÐÏÑÉÌÓÑ Î Palapa C2: 3,880 H
-- ëÎÌ RAI International ÐÏÑÉÌÓÑ ÃÉÆÒÏÏÍ ÉÄÅ Î Hot Bird 1: 11,464 V,
  MPEG-2
-- EDTV ÐÏÑÉÌÓÑ ÅÒÏÐÅÊÓËÏÍ ÌÕÞÅ Î Intelsat K (21.5W) Î 12,725 V
-- CNN International ÕÛÅÌ Ó Arabsat 1C (31E): 3,830 R
-- ATV ÕÛÅÌ Ó Turksat 1C (42E): 11,697 V
-- TV de Mauritanie ÕÛÅÌ Ó Arabsat 1C (31E): 4,082 R
-- Radio Liban É Radio Orient Î Arabsat 2A: 3,864 L
-- ëÎÌÙ RTL die Grussten Oldies É Deutschlandfunk Î Eutelsat II F1 (13E)
  Î 11,593 H
-- ôÅÌÅÐËÅÔ Premiere (19.2E) ÅÒÎÕÌÓÑ Î Astra 1F Î ÞÓÔÏÔÅ 12,110 H
-- KTS (Kuwait) ÕÛÅÌ Ó Arabsat 1C: 3,978 R
-- Nile TV Int. ÅÒÎÕÌÓÑ Î Arabsat 2A (26E) Î 3,802 R
-- ESC Î Arabsat 2A ÓÍÅÓÔÉÌÓÑ Ó ÞÓÔÏÔÙ 3,802 R Î 3,741 R
-- Abu Dhabi TV ÕÛÅÌ Ó Arabsat 1C: 4,033 L
-- òÏÓÓÉÊÓËÉÊ ËÎÌ BPT ÎÞÌ ÅÝÎÉÅ Î ÓÐÕÔÎÉËÅ Gorizont 26 (11.3W) Î
  ÞÓÔÏÔÅ 3,725 R
-- ôÕÒÅÃËÉÅ ËÎÌÙ TRT 3 É TRT 4 Î ÓÐÕÔÎÉËÅ Turksat 1C ÕÛÌÉ ÉÚ ÅÒÏÐÅÊÓËÏÇÏ
  ÌÕÞ É ÅÝÁÔ ÔÅÐÅÒØ ÞÅÒÅÚ ÔÕÒÅÃËÉÊ ÌÕÞ. ëÎÌÙ TRT 1 É TRT 2 ÔËÖÅ
  ÅÝÁÔ ÞÅÒÅÚ ÔÕÒÅÃËÉÊ ÌÕÞ.
-- ðËÅÔ Irdeto Network Î Intelat 601 (27.5W) ÓÍÅÓÔÉÌÓÑ Ó ÞÓÔÏÔÙ 11,135 H
  Î ÞÓÔÏÔÕ 10,973 H
-- ëÎÌ Sci-Fi ÎÞÌ ÅÝÎÉÅ ÞÅÒÅÚ ÓÐÕÔÎÉË TV-Sat Î ÞÓÔÏÔÅ 12,054 L,
  D2-MAC, ÂÅÚ ËÏÄÉÒÏËÉ
-- ëÎÌ SNAI TV Î Eutelsat II F2 (10E) Î ÞÓÔÏÔÅ 11,163 H Ó ÔÅÌÅÔÅËÓÔÏÍ
-- ëÎÌ KTS (ëÕÅÊÔ) ÎÞÌ ÅÝÎÉÅ ÞÅÒÅÚ Arabsat 2A: 4,167 R
-- ëÎÌ Satel Î Eutelsat II F2 ÓÍÅÎÉÌ ÎÚÎÉÅ Î NTV
-- òÄÉÏ "çÏÌÏÓ òÏÓÓÉÉ" Î ÓÐÕÔÎÉËÅ Gorizont 31 (40E): 3,675 R, 8,20 MHz
-- Oman TV Î Arabsat 2A: 4,140 L
-- Klassik Radio ÐÏËÉÎÕÌÏ Kopernikus 3: 12,591 V
-- Deutsche Welle TV Î Intelsat 707 (1W): 3,911 R, MPEG-2
-- ëÒÔÉÎË ËÎÌ The Racing Channel Î Astra 1D: 10,877 V
-- MBC Î Arabsat 2A: 12,735 V
-- Fox Kids ÎÞÌ ÅÝÎÉÅ ÞÅÒÅÚ Astra 1A: 11,303 H
-- RMF FM Î Hot Bird 1 (1W): 11,431 H, 7,02:7,20 MHz
-- Sudan TV Î Intelsat 703 (57E) : 4,010 R

==============================================================================
óÐÏÎÓÏÒÏÍ ÜÔÏÇÏ ÌÉÓÔ ÒÓÓÙÌËÉ sat-russ ÑÌÑÅÔÓÑ ÎÅÍÅÃËÉÊ ÅÖÅÍÅÓÑÞÎÙÊ ÖÕÒÎÌ
TELE-SATELLIT. öÕÒÎÌ ÐÕÂÌÉËÕÅÔ ÍÔÅÒÉÌÙ, ËÓÁÝÉÅÓÑ ÓÐÕÔÎÉËÏÏÇÏ ÔÅÌÅÉÄÅÎÉÑ
É ÒÄÉÏ. íÔÅÒÉÌÙ ÐÕÂÌÉËÕÁÔÓÑ Î ÎÅÍÅÃËÏÍ ÑÚÙËÅ, ÂÏÌØÛÑ ÞÓÔØ ÉÚ ËÏÔÏÒÙÈ ÔÍ
ÖÅ ÐÅÒÅÏÄÉÔÓÑ Î ÎÇÌÉÊÓËÉÊ.  1996 Ç. ÖÕÒÎÌÅ ÐÏÑÉÌÓØ ÒÕÓÓËÑ ÓÅËÃÉÑ.
Ù ÍÏÖÅÔÅ ÐÏÄÐÉÓÔØÓÑ Î ÖÕÒÎÌ ÐÒÑÍÏ òÏÓÓÉÉ, ÎÐÒÉ ÚÐÒÏÓ ÐÒÅÄÓÔÉÔÅÌÁ
ÖÕÒÎÌ ÐÏ ÄÒÅÓÕ:

 óÎËÔ-ðÅÔÅÒÂÕÒÇ
 195213
 áÂ.ÑÝÉË 46
 ïÓÉÐÏ áÌÅËÓÅÊ ÉËÔÏÒÏÉÞ

 ÔÅÌÅÆÏÎ É ÆËÓ (812)-2210198
 E-mail: mfactum@online.ru

---------------------------
ðÒÅÄÙÄÕÝÉÅ ÙÐÕÓËÉ sat-russ Ù ÍÏÖÅÔÅ ÎÊÔÉ ÐÏ ÄÒÅÓÕ:
 http://www.tele-satellit.com/listserver/tags1/sat-russ/
òÕÓÓËÏÑÚÙÞÎÕÁ WWW ÓÔÒÎÉÃÕ, ÐÏÓÑÝÅÎÎÕÁ ÓÐÕÔÎÉËÏÏÍÕ ÔÅÌÅÉÄÅÎÉÁ, Ù
ÍÏÖÅÔÅ ÎÊÔÉ ÐÏ ÄÒÅÓÕ:
 http://www.sat-net.com/russ/
---------------------------
åÓÌÉ Ù ÈÏÔÉÔÅ ÐÏÄÐÉÓÔØÓÑ Î sat-russ ÐÏÛÌÉÔÅ Î ÄÒÅÓ Majordomo@tags1.dn.net
ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ, ÐÏÍÅÓÔÉ ÔÅÌÅ ÐÉÓØÍ ÏÄÎÕ ÓÔÒÏËÕ:
 subscribe sat-russ
äÌÑ ÐÒÅËÒÝÅÎÉÑ ÐÏÄÐÉÓËÉ, ÐÏÍÅÓÔÉÔÅ ÓÔÒÏËÕ:
 unsubscribe sat-russ

åÓÌÉ Ù ÈÏÔÉÔÅ ÐÏÌÕÞÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ËÏÄÉÒÏËÅ UUE, ÉÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ ËÏÍÎÄÙ:
  subscribe sat-russ-uu
 unsubscribe sat-russ-uu 

åÓÌÉ Õ Ó ÅÓÔØ ËËÉÅ-ÌÉÂÏ ÉÄÅÉ ÉÌÉ ÐÒÅÄÌÏÖÅÎÉÑ, ËÓÁÝÉÅÓÑ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ,
 ÐÏÍÅÝÅÍÙÈ sat-russ, ÉÌÉ ÚÍÅÞÎÉÑ ÐÏ ÐÅÒÅÏÄÕ ÎÐÒÌÑÊÔÅ ÉÈ ÐÏ ÄÒÅÓÕ
serge@cinvest.chel.su (FIDONET: 2:5010/3.70) óÅÒÇÅÁ ëÏÌÏÛÅ.[Other mailing lists]