[Prev][Next][Index]

SN/Satnytt, 10/5 1996                 SN/Satnytt, 10/5 1996
                 =====================


() Redaktör/Editor/Redakteur: Bernd Trutenau <bt@is.lt> [BT]

Nästa deadline: 23/5 1996
Nästa nyhetsbrev: 24/5 1996 (Obs! se anmärkning/see footnote/s. Fußnote)


****************************************************************************
**************DANMARK/NORGE/SVERIGE**

 
TV3 OG TV1000 STOPPER FRA ASTRA

Kinnevik-koncernen traf den længe ventede beslutning d. 26 april og datoerne
for de berørte kanaler, der stopper fra Astra er som følger:

# TV3 Norge   d. 1 juni
# TV3 Danmark  d. 1 juli
# TV3 Sverige  d. 1 juli
# TV1000    d. 1 juli

(Satellit Information 5/96)**DANMARK**


DR2 FRA D. 30. AUGUST: TRANSPONDERVALG PÅ 1W

DR2 har ønske om at sende på en H-transponder, som giver god dækning sydver,
men samme ønske har NRK-2. Telenor leder forhandlingerne. Vi har målt på
Intelsat 707 og konstatert forbedrede modtageforhold på en række af
transponderne, men der er opstået vandskeligheder med at få rimelig dækning
i Syd Grønland, NordNorge og den sydlige del af Spanien på horisontal
polaritet, som hidtil har givet god dækning.
Umiddelbart virker det som om Intelsat 707 har et mindre footprint end 702
havde. Vi har lovet Telenor, at medvirke til analyse af dækningsområdet i
Danmark.
Man må være opmærksom på at TV3-Danmark (V-polaritet) ikke har dækning i
Sydspanien.

(Satellit Information 5/96)


3+ FRA [SIDEN] 15. APRIL

[Forud] kunne vi [Radiobranchen] berette, at ZTV og TV6 skulle slås sammen
til TV-kanalen 3+. Men ikke nok med det, de skal dele plads med
Sportskanalen. Sportskanalen sender hele lørdagen og søndagen, mens 3+
sendes fra kl. 12 til kl. 16 og igen fra kl. 19.30 til kl. 01 på alle
hverdage. Indimellem fra kl. 16 til 19.30 sendes ungdomskanalen ZTV.

3+ bliver sendt fra samme transponder som ZTV er på i dag [TV-SAT2, 11,977
GHz, LH]- og med samme placering i hybridnettet. Kanalen får premiere den
15. april.
Hele kanalen satser på et yngre publikum end TV3 og bliver således en ægte
søsterkanal til denne. 3+ bliver en blandning af serier, talkshower og
danske egenproduktioner. ZTV bliver den kendte blandning med musikvideoer,
musiknyt og satire. Og endelig bliver Sportskanalen en blandning af kampe
fra italienske, skotske og brasilianske fodboldligaer, boksning, ishockey,
motorløb, tennis og golf mm.

(Radiobranchen 3/96)


DR TV MED TO KANALER FRA SATELLIT [DR1&DR2 fr o m 30/8]

Sådan definerer DR sine to nye kanaler:

- DR1: Kanalen med de >brede< programmer; med mere dansk underholding
udviklet af DR TV; nyhetstime fem dage om ugen; nyheder kl 18.30 og 21
(minus lørdag); samt lørdagsfilm.
- DR2: En ny og anderledes TV-kanal for samme licens; i begyndelsen sendes
kl 20-23.30; >smalle< programmer i den bedste sendetid; nyheder mellem
programmerne hele aftenen; ungdoms-TV tirsdag til fredag; temalørdage og
kultursøndage. Som DR1 vil DR2 også transmiteret til Grønland.

For [radio-tv]branchen betyder den nye nationale kanal flere ting: DR2 er
omfattet af >must carry-princippet<. Det betyder, at alle antenneanlæg med
flere end otte tilsluttede husstande skal tilbyde den nye kanal. Og mon ikke
også DR2 vil få mange til at investere i egen parabol.

Paraboler rettet mod 1 vest vil kunne tage DR2 i D2MAC i Eurocrypt[-M].
Smart card'et med TV3 vil komme til at åbne for DR2. Parabolejere uden
TV3-kort vil modtage et specielt kort fra DR.

Aftenprogrammet for DR2 vil blive >flydende<. Mellem de enkelte programmer
vil aftenens værtspar bringe nyheder. Og er der mange nyheder, vil man ikke
kunne være sikker på, at de programsatte tider overholdes. Derfor bliver der
ekstra behov for at have en videobånd optager med PDC.

DR2 leveres >gratis< = for licensen. De foreløbig 3 timer pr. dag på DR2
betyder kun en nedskæring på time pr. dag på DR1.

I dag kan programmer fra 1 vest modtages af 60 procent af de danske
husstande. Derfor har nogle medier undret sig over, at DR for licensen kan
levere programmer, som ikke kan modtages af alle licensbetalare.
Svaret fra DR lyder:
- Vi begynte også at sende FM-programmer, mens næsten alle lyttere kun kunne
modtage LB og MB.
Man kan uddybe med, at al modtagelse af programmer kræver en investering.
Ingen seere/lyttere kan få noget ud af programmerne før de investerer i et
apparat.
Dessuden lovede TV-direktøren ved præsentationen af det nye DR-ansigt, at
alle de smalle programmer på DR2 vil bli genudsendt på DR1. Herudover kan
man sige, at al anden lytning eller kigning af licensbetalte programmer også
kræver en investering i et apparat.

(Radiobranchen 3/96)**FINLAND**


YLE ÅPNER WEB-SERVER

Den 14.3 åpnet YLE sin World Wide Web-server til offentlig bruk. Den nye
Silicon Graphics Webforce-server gjør det mulig å kunne utvikle
web-tjenester til å bli enda smidigere. - YLEs web-adresse forandrer seg
ikke, og blir også i fremtiden: http://www.yle.fi/. Også underadressene er
uforandret.

(Linkki 10/96 via NordvisionsNytt 5/96)**SVERIGE**


SVT UPP PÅ SATELLIT

Sveriges Television ska upp på satellit. Företagets styrelse har givit VD i
uppdrag att snabbt finna en lösning för de hushåll i Sverige som inte får
SVTs marksändningar eller har dåliga mottagningsförhållanden.
Satellitsändningar löser också kravet från svenskar i utlandet att kunna se
SVT. Med satellitsändningar får SVT snabbt tekniska erfarenheter av digitala
sändningar. SVT1 och SVT2 finns sedan flera år på satellit, men utanför
företagets kontroll. Norska televerket, Telenor, sänder på eget initiativ
SVT över satellit för att mata norska kabelnät. Men för SVT kan starta sina
sändningar via satellit måste regeringen samtycka.

-Nordiskt samarbete:
Satellitsändningar är aktuella för DR, YLE, NRK och SVT. Skulle företagen
kunna enas om en gemensam placering skulle de 20 år gamla planerna påett
nordiskt TV-samarbete via satellit bli en realitet. Men för att det ska ske
måste beslut tas relativt snabbt.

(Vipåtv 13/96 via NordvisionsNytt 7/96)


Obs. P gr a en utlandsresa av Er redaktör, kommer nästa utgåva av SN/Satnytt
först om 14 dagar.****************************************************************************
****************************************************************************
************************


**DENMARK/NORWAY/SWEDEN**


TV3 AND TV1000 DUE TO CLOSE ON ASTRA

On April 26th the Kinnevik concern decided on the closing dates for its
programmes on Astra, these dates read as follows:

# TV3 Norge   June 1st
# TV3 Danmark  July 1st
# TV3 Sverige  July 1st
# TV1000    July 1st


(Satellit Information 5/96)**DENMARK**


DR2 FROM AUGUST 30th: THE CHOICE OF TRANSPONDER ON 1W

DR2 has requested a transponder with horizontal polarisation which gives
good coverage in southern Europe, but the same request was made by NRK2.
Telenor is in charge of the negotiations. Measurements in Denmark reveal a
better coverage of a number of transponders on Intelsat 707 [in comparison
to its predecessor 702], but transponders with horizontal polarisation
provide a considerably worse coverage in Southern Greenland, Northern Norway
and southern parts of Spain. The first impression is that the footprints of
Intelsat 707 are smaller than those of 702.

(Satellit Information 5/96)


3+ SINCE APRIL 15TH

As already reported, the former Danish versions of ZTV and TV6 have been
united to the new programme "3+". But that's not all, on the same
transponder you also find the new Sportskanalen, according to the following
schedule:

Mondays thru fridays:      weekends:                 
12.00-16.00 3+         fulltime Sportskanalen
16.00-19.30 ZTV
19.30-01.00 3+

3+ is available on the same transponder as earlier ZTV [TV-SAT2, 11,977 GHz
LH] - and occupies the same channel in the Danish cablenets as ZTV used to
do. The new programme had its start on April 15th.

The new programme package is aimed at a younger audience than TV3 and thus
forms a true sister channel. 3+ will be a mixture of serials, talkshows and
Danish productions. ZTV remains the known mixture of music clips, music news
and satire. The Sportskanalen is going to air games from the Italian,
Scottish and Brasilian soccer leagues, and cover other sports such as
boxing, icehockey, motorracing, tennis, golf a.o.

(Radiobranchen 3/96)


PRESENTATION OF THE NEW DR1 AND DR2 (AS FROM AUGUST 30TH)

This is how DR characterizes its two new channels:

- DR1: The channel with "broad" programmes; with Danish entertainement
produced by DR TV; newshour five days a week; newscasts at 18.30 and 21.00
(except Saturdays); plus a Saturday night movie.
- DR2: A new and "different" TV-channel for the same licence fee; in the
beginning on the air from 20.00 to 23.30; "slim" programmes at prime time;
news between the programmes the whole evening; youth-tv from tuesdays to
fridays, thematic Saturdays and focus on culture on sundays. Like DR1, also
DR2 will be transmitted to Greenland.

For the [radio-tv]branch the new, national channel will mean: for the first,
DR2 is included by the "must carry" rule. This means that all SMATV- and
cablenets with more than eight subscribers must provide this new channel.
DR2 will also encourage not few viewers to invest in own satellite equipment.

Satellite Viewers with a parabolic dish directed to 1W will be able to
receive DR2 in D2MAC and Eurocryp[-M]. Access will be provided by the
smartcard of TV3. Dish owners without a TV3 subscription will receive
special cards from DR.

The evening programmes on DR2 will be "floating". News will be presented in
between the programmes. And if there is much to report, the schedule is
subject to change at any extend. VCRs with VPS system will therefore be a
must for many viewers.

DR2 is provided "free" = for the existing licence fee. The 3 hours of
daily programmes at DR2 to start with will be compensated by a cut of just
half an hour per day on DR1.

Today 60 percent of the Danish households are able to receive satellite
programmes from 1W. Therefore some massmedias have wondered how DR can
provide programmes which cannot be received by every licence payer.
DR has this answer:
- We also started to broadcast FM-programmes at a time when almost all
listeners only could receive LW and MW broadcasts.
One may add that any reception of radio/TV-programmes requires investments
on the viewers's/listener's side. No viewer/listener can access programmes
unless he invests in a suitable reception equipment.

DRs TV-director also announced in his presentation of the new DR structure
that all the "slim" programmes on DR2 are to be repeated on DR1.

(Radiobranchen 3/96)**FINLAND**


YLE OPENS [NEW] WEB-SERVER

YLE introduced its [new] WWW-server for public use on March 14th. The new
Silicon Graphics Webforce-Server enables yet more sophisticated
web-services. - YLEs web-address remains unchanged: http://www.yle.fi/. Also
the subaddresses will remain as before.

(Linkki 10/96 via NordvisionsNytt 5/96)**SWEDEN**

SVT TO GO SATELLITE

Sveriges Television (SVT) is to go satellite. SVTs governing board has
requested the company's CEO to find a fast solution for those households in
Sweden which are not reached by terrestrial transmitters or have a bad
TV-coverage. Satellite transmissions could also satisfy the demands of
Swedish citizen abroad to watch SVT. With satellite transmissions, SVT would
gain fast technical experiences with digital broadcasting. SVT1 and SVT2 are
being carried by satellite since several years, but without that the company
has control over it. The Norwegian telecommunications authority, Telenor, is
broadcasting SVT on its own initiative via satellite in order to feed
Norwegian cablenets. Before SVT can start its satellite transmissions,
however, the Swedish government has to agree to this project.

-Nordic cooperation:
Presently, satellite transmissions are due for DR, YLE, NRK and SVT. If
these companies can agree on a common placement [in orbit], the 20 year old
plans for a Nordic TV-cooperation by satellite will become reality. But a
fast decision is required.

(Vipåtv 13/96 via NordvisionsNytt 7/96)NB. Due to a businesstrip abroad of Your editor, the next issue of
SN/Satnytt will appear first in 14 days.****************************************************************************
****************************************************************************
****************************************************************************
**************************************DÄNEMARK/NORWEGEN/SCHWEDEN**


TV3 UND TV1000 NICHT MEHR AUF ASTRA

Am 26. April traf der Kinnevik Konzern die lange erwartete Entscheidung über
die Termine für die Abschaltung seiner Programme auf Astra:

# TV3 Norge   1. Juni
# TV3 Danmark  1. Juli
# TV3 Sverige  1. Juli
# TV1000    1. Juli


(Satellit Information 5/96)**DÄNEMARK**


DR2 AB 30. AUGUST: TRANSPONDERWAHL AUF 1W

DR2 hat den Wunsch geäußert, auf einem horizontalen Transponder zu senden,
welcher eine gute Versorgung nach Süden hin ermöglicht, aber denselben
Wunsch hat NRK2. Telenor leitet die Verhandlungen. Messungen von Intelsat
707 in Dänemark haben eine bessere Versorgung bei einer Reihe von
Transpondern ergeben [im Vergleich zum Vorgänger 702], jedoch hat sich bei
Transpondern mit horizontaler Polarisation der Empfang in Südgrönland,
Nordnorwegen und dem südlichen Teil von Spanien merkbar verschlechtert. Auf
den ersten Blick erhält man den Eindruck, daß die Reichweite des Intelsat
707 allgemein geringer ist als die des 702. 

(Satellit Information 5/96)


3+ SEIT 15. APRIL

Wie bereits gemeldet wurde, sind die Kanäle ZTV und TV6 zu dem neuen
Programm "3+" vereinigt worden. Dem nicht genug, auch der neue Sportskanalen
findet auf dem gleichen Transponder Platz, und zwar nach folgendem Sendeschema:

Montags-freitags:        sonnabends & sonntags:

12.00-16.00 3+         ganztägig Sportskanalen
16.00-19.30 ZTV
19.30-01.00 3+

3+ wird auf dem gleichen Transponder gesendet wie zuvor ZTV [TV-SAT2, 11,977
GHz LH] - und mit der gleichen Platzierung in den dänischen Kabelnetzen. Der
Kanal hat[te] am 15. April Premiere.

Das neue Angebot richtet sich an ein jüngeres Publikum als TV3 und stellt
somit einen echten Schwesterkanal dar. 3+ wird eine Mischung aus Serien,
Talkshows und dänischen Eigenproduktionen. ZTV bleibt die bekannte Mischung
von Musikvideos, Musiknachrichten und Satire. Der Sportskanalen schließlich
überträgt Fußballspiele der Ligen in Italien, Schottland und Brasilien, dazu
kommen Sportarten wie Boxen, Eishockey, Motorrennen, Tennis, Golf usw.

(Radiobranchen 3/96)


DIE NEUEN DR-PROGRAMME DR1 UND DR2 AB 30. AUGUST

DR präsentiert seine neuen Kanäle wie folgt:

- DR1: Der Kanal mit den "breiten" Programmen; dänische Unterhaltung aus
eigener Produktion; Nachrichtenblock 5 Tage in der Woche; Nachrichten um
18.30 Uhr und 21 Uhr (außer sonnabends); dazu ein Sonnabendfilm.
- DR2: Ein neuer und "anderer" Kanal für dieselbe Fernsehgebühr; zu Beginn
mit einer Sendezeit zwischen 20.00 und 23.30 Uhr; "schmale" Programme zur
besten Sendezeit; Nachrichten zwischen den Programmen den gesamten Abend;
Jugend-TV dienstags-freitags; Themasonnabende und Kultursonntage. Wie DR1
wird auch DR2 nach Grönland übertragen.

Für die [Radio-TV]Branche bedeutet der neue landesweite Kanal mehreres: zum
einen gilt für DR2 das "must carry" Prinzip. Dies bedeutet, daß in allen
Gemeinschaftsantennenanlagen mit mehr als 8 angeschlossenen Haushalten
dieser neue Kanal verbreitet werden muß. Dazu dürfte DR2 nicht wenige
Zuschauer zu Investitionen für eine Satellitenanlage veranlassen.

Zuschauer mit einem Parabolspiegel, der auf 1W gerichtet ist, haben die
Möglichkeit, DR2 in D2MAC und Eurocrypt[-M] zu empfangen. Mit einer
Decoderkarte von TV3 wird auch DR2 entschüsselt. Satellitenbesitzer ohne
TV3-Karte erhalten eine spezielle Karte von DR.

Das Abendprogramm auf DR2 wird "fließend". Zwischen sind einzelnen
Programmen wird es Nachrichten geben. Und sollte viel zu berichten sein, so
sind durchaus Verschiebungen im Sendeplan möglich. Für den Zuschauer
bedeutet dies, daß ein Videorecorder mit VPS ein Muß sein dürfte.

DR2 wird "gratis" angeboten = ohne zusätzliche Fernsehgebühren. Die 3 
Programmstunden am Tag bei DR2 bedeuten nur eine Minderung von einer halben
Stunde täglich bei DR1.

Gegenwärtig können 60% der dänischen Haushalte Satellitenprogramme auf 1W
empfangen. Einige Medien haben sich deshalb gefragt, wie DR für
Fernsehgebühren ein Programm produzieren kann, welches nicht von allen
Zuschauern empfangen werden kann.
Die Antwort von DR:
- Wir begannen auch zu einer Zeit mit UKW-Sendungen, als fast alle Zuhörer
nur Lang- und Mittelwelle empfangen konnten.
Man kann hinzufügen, daß jedweglicher Empfang von Programmen eine
Investition erfordert. Kein Zuschauer/Hörer hat etwas von Programmen, bevor
er nicht in eine entsprechende Ausrüstung investiert.

Darüberhinaus kündigte DRs TV-Direktor bei der Vorstellungen des neuen
DR-Gesichtes an, daß alle "schmalen" Programme auf DR2 später auf DR1
wiederholt werden sollen.

(Radiobranchen 3/96)**SCHWEDEN**


SVT AUF SATELLIT

Sveriges Television soll auf Satellit gehen. Der SVT Geschäftsführer hat vom
Verwaltungsrat den Auftrag erhalten, eine schnelle Lösung für jene Haushalte
in Schweden zu finden, die von terrestrischen SVT-Sendern nicht erreicht
werden oder schlechte Empfangsverhältnisse vorfinden. Eine
Satellitenausstrahlung würde auch der Forderung von Auslandsschweden
entgegen kommen, ihr Heimatprogramm verfolgen zu können. Satellitensendungen
ermöglicht SVT schnelle technische Erfahrungen mit digitalen Sendungen. SVT1
und SVT2 werden seit mehreren Jahren über Satellit gesendet, aber ohne
Einfluß des Senders. Die norwegische Fernmeldeverwaltung, Telenor, sendet
aus eigener Initiative SVT über Satellit, um damit norwegische Kabelnetze zu
versorgen. Es erfordert jedoch die Einwilligung der schwedischen Regierung,
daß SVT mit Satellitensendungen beginnen kann.

-Nordische Zusammenarbeit:
Satellitensendungen sind derzeit aktuell für DR, YLE, NRK und SVT. Sollten
sich die Unternehmen auf eine gemeinsamme Platzierung [im Orbit] einigen,
würden die 20 Jahre alten Pläne einer nordischen TV-Satelliten
Zusammenarbeit Realität. Dies erfordert jedoch einen schnellen Beschluß.

(Vipåtv 13/96 via NordvisionsNytt 7/96)


NB. Die nächste Ausgabe von SN/Satnytt erscheint wegen einer Auslandsreise
des Redakteurs erst in 14 Tagen.

############################################################################
############################################################################
########################[Other mailing lists]