[Prev][Next][Index]

Hotbird 4 tests , Arabsat, Wizja TV
Sat - Corfu 13/3

---------------- ENGLISH  VERSION ------------------

* A new polish digital package, Wizja TV has started testing on 2 frequencies, 12,304 H on Astra 1F
and 11,992 H on Astra 1G. With 7 channels on each frequency ( SR 27500 FEC 3/4) , its official
starting date is April 18th.Until it gets coded we can watch some movies for free. At present movies
are shown ( same on all 7 channels) on both frequencies until around 19:00 .
At least the Astra 1G frequency is easy to receive all over Greece, whereas the horizontal
frequencies of Astra 1F require large dishes( 3+m).

* Hotbird 4 is still at 29E, very close to Kopernikus 2 and tests continue on various frequencies.
(10,815 Ç - 12,303 V - 12,359 H). Next week the new bird will continue its journey to its final
position at13E. Around  March 25th , we should get the first transmissions from that spot.
Officialy it will start on March 31st.
Already two frequencies are booked , one is 12,731 H where the Arabsat Digital bouquet will
broadcast all over Europe and the other is10,815 Ç where Hungarian  Duna TV will move from Eutelsat
II-f3. Duna Tv will continue on Eutelsat II-f3 until  the end of April.

* Afro-Caribbean Satellite Television is a new channel that will start on Eutelsat II-F3 16E in
April . No frequency was given , but since it will transmit 2 hours every afternoon ,  freq. 11,575
is the most probable.

* Arabic Satellite organization , Arabsat, announced that for the first time , it manged to have
profits.
The report says the it had profits of $55million in 1997.
Arabsat, founded in 1976 by the 20 member countries of the Arab league , is getting prepared for the
first of its third generation satellites, due to be launched next year.It will have 20 Ku band
transponders capable of transmitting digital channels.
Arabsat has an option on  a frequency on the new Hotbird 4 and it will probably launch an Arabic
digital bouquet ( encrypted).
____________________________________________________________________
Dimitris Roussos
roussos@cyberdude.com
http://www.sat-net.com/greeksat
ICQ Number:9106739

----------------- GREEK VERSION -------------------------

*Ôï Ðïëùíéêü Øçöéáêü ÐáêÝôï Wizja TV îåêßíçóå äïêéìáóôéêÝò åêðïìðÝò óå äýï óõíüôçôåò,
12,304 H óôïí Astra 1F êáé 11,992 H óôïí Astra 1G.
 Ìå 7 êáíÜëéá óôçí êÜèå óõíüôçôá ( SR 27500 êáé FEC 3/4 ), ç åðßóçìç Ýíáñîç åßíáé óôéò 18
ðñéëßïõ. Ùò ôüôå ßóùò íá ðáñáìåßíåé "êáèáñü".
ÐÜíôùò ãéá ôçí þñá ðñïâÜëëïíôáé ôáéíßåò ìÝñé ðåñßðïõ ôéò 19:00 . ÔïõëÜéóôïí, óôïí Astra 1G Ýåé
ðñüóâáóç üëç óåäüí ç ÅëëÜäá, åíþ ïé ïñéæüíôéåò ôïõ Astra 1F áðáéôïýí ìåãÜëá ðéÜôá( 3+ì)

* Ïé äïêéìÝò óõíåßæïíôáé óôïí Hotbird 4 óå äéÜöïñåò óõíüôçôåò ( 10,815 Ç - 12,303 V - 12,359
H) ìå åíáëëáóüìåíï ðåñéåüìåíï. ôÝò ç èÝóç ôïõ Þôáí óôéò 29E, ðïëý êïíôÜ óôïí Kopernikus 2,
áëëÜ ôçí åñüìåíç åâäïìÜäá èá óõíåßóåé ôçí ðïñåßá ôïõ ãéá ôçí ôåëéêÞ ôïõ èÝóç óôéò 13E.
Ãýñù óôéò 25 Ìáñôßïõ èÜ äïýìå ôéò ðñþôåò åéêüíåò áðï åêåß êáé åðßóçìá èá îåêéíÞóåé óôéò 31
Ìáñôßïõ.
Íá óçìåéùèåß ïôé Þäç ãíùóôÜ åßíáé äýï êáíÜëéá ðïõ èá åêðÝìøïõí áðï ôïí íÝï äïñõöüñï, åíá
øçöéáêü êùäéêïðïéçìÝíï ðáêÝôï ôïõ Arabsat óôç óõíüôçôá 12,731Ç êáé ôï áíáëïãéêü ( ßóùò ôï
ìïíáäéêü) Ïõããñéêü Duna TV óôç óõíüôçôá 10,815 Ç. Ôï Duna TV îåêéíÜåé ôçí 1ç ðñéëßïõ ìå
ðáñÜëëçëç åêðïìðÞ êáé áðï ôïí  Eutelsat II-f3 , üðïõ èá ðáñáìåßíåé  ãéá åíá ìåôáâáôéêü äéÜóôçìá
ùò ôá ôÝëç ðñéëßïõ.

* Åíá íÝï êáíÜëé, ôï Afro-Caribbean Satellite Television èá îåêéíÞóåé ôïí ðñßëç íá åêðÝìðåé
áðï ôïí Eutelsat II-F3 16E. Ôï êáíÜëé èá ìåôáäßäåé ðñüãñáììá 2 þñåò êÜèå áðüãåõìá êáé ç
óõíüôçôá äåí Ýãéíå ãíùóôÞ, áëëÜ ìÜëëïí èá åßíáé ç  ãíùóôÞ 11,575 ðïõ ìïéñÜæïíôáé ðïëëÜ
êáíÜëéá.

* Ï ñáâéêüò äïñõöïñéêüò ïñãáíéóìüò Arabsat áíáêïßíùóå êÝñäç 55 åê. Äïëáñßùí ôï 1997,
ãéá ðñþôç öïñÜ óôçí éóôïñßá ôïõ. Ï Arabsat ,ï ïðïßïò éäñýèçêå ôï 1976 áðï ôá 20 êñÜôç ìÝëç ôïõ
ñáâéêïý óõíäÝóìïõ, åôïéìÜæåôáé óå Ýíá ñüíï íá èÝóåé óå ôñïéÜ ôïí ðñþôï áðï ôïõò íÝïõò

Ôñßôçò ãåíéÜò) äïñõöüñïõò ìå 20  Ku transponders äõíáôüôçôáò ìåôáöïñÜò øçöéáêþí êáíáëéþí.
êüìá ï Arabsat åßíáé áðï ôïõò ðñþôïõò ðåëÜôåò ôïõ Hotbird 4 áöïõ Ýåé "êëåßóåé" ìßá óõíüôçôá
ãéá íá åêðÝìðåé øçöéáêü ðáêÝôï ñáâéêþí êáíáëéþí óôçí Åõñþðç.

___________________________________________________________
ÄçìÞôñçò Ñïýóóïò
roussos@cyberdude.com
http://www.sat-net.com/greeksat
ICQ Number:9106739[Other mailing lists]