[Prev][Next][Index]

Hotbird 4 , Astra 1D, CMT , Polonia1
Sat - Corfu  11/3

----------- ENGLISH   VERSION -----------------

* Hotbird 4 continues its journey to its final position at 13E. Meanwhile it has started tests
while being somewhere at 27E . Strong carriers have been reported on 10,727 H -10,758 V -10,815 H
and 10,892 H.
* Astra 1D is also testing its new frequencies very close to Hotbird 4 , somewhere around 26E while
in transit to its new slot at 28.2E. Signals reported between 11,778 and 11,973 .

* CMT ( Country Music Television) is again in the "clear" on its frequency 11,170 V on Intelsat 605
at 27.5W. It has been heard that is will stop transmitting on March 31st, so it will probably stay
"clear" till then.
* Polonia 1 has returned after its dissapearence for 2-3 days on its frequency 11,977 H on Hotbird 2

### DIGITAL CHARTS #######
Implementation of the digital channels in the satellite charts has begun.
As in analog, only "clear" digital channels will be listed here too !!!
Majority voted for separate analog and digital charts. Please check the first chart ( ASTRA 1G) and
send any comments for improvements and mistakes.
http://www.sat-net.com/greeksat/astra1g.html

Dimitris Roussos
roussos@cyberdude.com
http://www.sat-net.com/greeksat
ICQ Number:9106739

------------------------- GREEK VERSION -------------------------

* O íÝïò Hotbird 4 óõíåßæåé ôçí ðïñåßá ôïõ ãéá ôç ìüíéìç èÝóç ôïõ óôéò 13E . Åí ôù ìåôáîý
îåêßíçóå  äïêéìáóôéêÝò åêðïìðÝò óôçí ðñïóùñéíÞ ôïõ èÝóç óôéò 27E , áöïý âñßóêåôáé Þäç óå
ãåùóôáôéêÞ ôñïéÜ. ÄõíáôÜ óÞìáôá áíáöÝñèçêáí óôéò óõíüôçôåò 10,727 H -10,758 V -10,815 H êáé 10,892
H.

* O Astra 1D âñßóêåôáé êáé áõôüò óå ìåôáâáôéêü óôÜäéï , ðåñßðïõ óôéò 26E, ìÝñé íá öôÜóåé ôç íÝá
ôïõ èÝóç óôéò 28.2E.
Êáé áõôüò ï äïñõöüñïò êÜíåé äïêéìÝò óôéò íÝåò ôïõ óõíüôçôåò êáé óÞìáôá áíáöÝñèçêáí áðï 11,778 and
11,973.

* To CMT ( Country Music Television) åêðÝìðåé "êáèáñÜ" áðï ôçí óõíüôçôÜ ôïõ 11,170 V óôïí
Intelsat 605 óôéò 27.5W. ÅðåéäÞ áêïýóôçêå ïôé èá óôáìáôÞóåé óôéò 31 Ìáñôßïõ, ßóùò íá ìåßíåé Ýôóé ùò
ôï ôÝëïò.
* Ôï Polonia 1, ðïõ åßå åîáöáíéóôåß ãéá 2-3 ìÝñåò åðáíÞëèå óôïí Hotbird 2 êáé óôç óõíüôçôÜ
ôïõ 11,977 H


###### ÑÔÅÓ ÌÅ ØÇÖÉÊ ÊÍËÉ ########
Îåêßíçóå ç ðñïóèÞêç ôùí øçöéáêþí êáíáëéþí óôïõò Üñôåò. Ïðùò óôá áíáëïãéêÜ , åôóé êáé åäþ èá
ðåñéëáìâÜíïíôáé ìüíï ôá "êáèáñÜ" øçöéáêÜ êáíÜëéá. Ç ðëåéïøçößá øÞöéóå ãéá îåùñéóôá áíáëïãéêÜ êáé
øçöéáêÜ êáíÜëéá óôïõò Üñôåò.
Ðáñáêáëþ äåßôå ôïí ðñþôï Üñôç ( ASTRA 1G )êáé óôåßëôå ìïõ ðñïôÜóåéò ãéá âåëôéþóåéò êáé ôõüí ëÜèç.
http://www.sat-net.com/greeksat/astra1g.html

ÄçìÞôñçò Ñïýóóïò
roussos@cyberdude.com
http://www.sat-net.com/greeksat
ICQ Number:9106739[Other mailing lists]