[Prev][Next][Index]

TS NEWS, 09.12.96
To see this message correctly you must use Russian KOI-8 font
___________________________________________________________________________
   üÔÉ ÎÏÏÓÔÉ ÐÏÓÔÌÑÁÔÓÑ ÂÅÓÐÌÔÎÏ ÄÌÑ on-line ÐÏÌØÚÏÔÅÌÅÊ ÖÕÒÎÌ
TELE-SATELLIT. ïÎÉ ÐÒÅÄÎÚÎÞÅÎÙ ÔÏÌØËÏ ÄÌÑ ÉÎÄÉÉÄÕÌØÎÏÇÏ ÉÓÐÏÌØÚÏÎÉÑ
É ÎÅ ÍÏÇÕÔ ÏÓÐÒÏÉÚÏÄÉÔØÓÑ Ó ËÏÍÍÅÒÞÅÓËÏÊ ÃÅÌØÁ. 

TELE-satellit
åÒÏÐÅÊÓËÉÊ ÓÐÕÔÎÉËÏÙÊ ÖÕÒÎÌ.
íÅÖÄÕÎÒÏÄÎÙÅ ÎÏÏÓÔÉ ÐÏ ÓÐÕÔÎÉËÏÏÍÕ ÅÝÎÉÁ.
ÙÐÕÓË ÏÔ 9 ÄÅËÂÒÑ 1996 Ç.
ðÏÄÇÏÔÏÌÅÎÏ Î ÏÓÎÏÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ ÎÇÌÏÑÚÙÞÎÙÈ ÌÉÓÔÏ ÒÓÓÙÌËÉ, ÓÐÏÎÓÏÒÍÉ
ËÏÔÏÒÙÈ ÑÌÑÅÔÓÑ ÖÕÒÎÌ TELE-SATELLIT, É ÄÒÕÇÉÈ ÍÔÅÒÉÌÏ

(c) TELE-satellit Magazine
http://www.tele-satellit.com
===========================================================================

îô+ ÇÏÔÏÉÔÓÑ ÎÞÔØ ÓÔÅÒÅÏÅÝÎÉÅ
-----------------------------------
  îÏÑ ÐÅÒÅÄÁÝÑ ÓÔÎÃÉÑ, Ó ËÏÔÏÒÏÊ Î ÓÐÕÔÎÉË ÐÅÒÅÄÁÔÓÑ ÓÉÇÎÌÙ
ÓÐÕÔÎÉËÏÙÈ ËÎÌÏ îô+, ÂÙÌ ÅÄÅÎ ÓÔÒÏÊ ËÏÎÃÅ ÏËÔÑÂÒÑ. üÔÏ 
ÐÏÚÏÌÉÌÏ ÎÞÔØ ÅÝÎÉÅ ÓÐÏÒÔÉÎÏÇÏ É ÍÕÚÙËÌØÎÏÇÏ ËÎÌÏ îô+ Î
ÍÅÓÑÃ ÒÎØÛÅ ÚÐÌÎÉÒÏÎÎÏÇÏ, ÔÏ ÅÓÔØ 1-ÇÏ ÎÏÑÂÒÑ. ôÅÈÎÉÞÅÓËÉÅ ÏÚÍÏÖ-
ÎÏÓÔÉ ÜÔÏÊ ÓÔÎÃÉÉ ÐÏÚÏÌÑÁÔ ÎÞÔØ ÅÝÎÉÅ ÓÔÅÒÅÏÚÕËÏÏÇÏ ÓÏÐÒÏÏÖÄÅÎÉÑ,
ÞÔÏ ÐÒÅÄÐÏÌÇÅÔÓÑ Î ÍÕÚÙËÌØÎÏÍ ËÎÌÅ, É ÔÅÌÅÔÅËÓÔ.
  ïÐÒÅÄÅÌÅÎ ÓÉÓÔÅÍ ËÏÄÉÒÏÎÉÑ ÐÒÏÇÒÍÍ îô+. üÔÏ ÂÕÄÅÔ ÓÉÓÔÅÍ
Nagravison, ÅÒÎÅÅ, ÅÅ ÎÅÓËÏÌØËÏ ÕÐÒÏÝÅÎÎÑ ÒÚÎÏÉÄÎÏÓÔØ - Syster.
ôËÏÊ ÙÂÏÒ ÂÙÌ ÓÄÅÌÎ ÓÑÚÉ Ó ÔÅÍ, ÞÔÏ ÄÎÎÑ ÓÉÓÔÅÍ ÎÉÍÅÎÅÅ "ÒÓËÏÌÏÔ"
ÐÉÒÔÍÉ ÐÏ ÓÒÎÅÎÉÁ ÓÏ ÓÏÉÍÉ ËÏÎËÕÒÅÎÔÍÉ. ëÒÏÍÅ ÔÏÇÏ, ÄÌÑ ÜÔÏÊ ÓÉÓÔÅÍÙ
ÏËÚÌÏÓØ ÎÉÂÏÌÅÅ ÌÅÇËÏ ÎÌÄÉÔØ ÐÏÓÔËÉ ÄÅËÏÄÅÒÏ, ËÏÔÏÒÙÅ ÄÏÌÖÎÙ ÎÞÔØÓÑ
 ÄÅËÂÒÅ 1996 ÇÏÄ.
  óÉÓÔÅÍ Nagravision ÒÚÒÂÏÔÎ ÛÅÊÃÒÓËÏÊ ÆÉÒÍÏÊ Nagra+ É ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ
Î ÆÒÎÃÕÚÓËÉÈ ÓÐÕÔÎÉËÈ TELECOM ÄÌÑ ÐÅÒÅÄÞÉ ÔÅÌÅÉÚÉÏÎÎÙÈ ÓÉÇÎÌÏ ÓÉÓÔÅÍÅ
SECAM. äÅËÏÄÅÒÙ ÄÒÕÇÉÈ ÓÉÓÔÅÍ ËÏÄÉÒÏÎÉÑ ÔÒÅÂÏÌÉ ÂÙ ÐÅÒÅÄÅÌËÉ ÐÏÄ ÓÔÎÄÒÔ
SECAM. äÅËÏÄÅÒ ÂÅÚ ÓÌÏÔ ÄÌÑ ËÒÔÏÞÅË. ïÎ ÐÏÚÏÌÑÅÔ ÂÏÎÅÎÔÕ ÐÏÌÕÞÉÔØ Î ÜËÒ-
ÎÅ ÉÎÆÏÒÍÃÉÁ Ï ÓÒÏËÈ ÏËÏÎÞÎÉÑ ÐÏÄÐÉÓËÉ ÐÏ ËÖÄÏÍÕ ÉÚ ËÎÌÏ ÏÔÄÅÌØÎÏÓÔÉ.
ú ÔÒÉ ÄÎÑ ÄÏ ÏËÏÎÞÎÉÑ ÓÒÏË ÐÏÄÐÉÓËÉ ÄÅËÏÄÅÒ ËÖÄÙÊ ÞÓ ÔÏÍÔÉÞÅÓËÉ ÙÏÄÉÔ
Î ÜËÒÎ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ Ó ÐÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅÍ Ï ÎÅÏÂÈÏÄÉÍÏÓÔÉ ÏÐÌÔÙ ÄÌÑ ÐÒÏÄÏÌÖÅÎÉÑ
ÐÏÄÐÉÓËÉ.
  îÞÉÎÑ Ó 1-ÇÏ ÑÎÒÑ ÐÒÏÇÒÍÍÙ îô+ ÍÏÖÎÏ ÂÕÄÅÔ ÓÍÏÔÒÅÔØ ÔÏÌØËÏ ÐÒÉ ÎÌÉÞÉÉ
ÄÅËÏÄÅÒ. ïÄÎËÏ ÄÒÅÓÎÏÅ ÕÐÒÌÅÎÉÅ ÄÅËÏÄÅÒÍÉ ÞÅÒÅÚ ÓÐÕËÔÎÉËÏÙÊ ÓÉÇÎÌ ÂÕÄÅÔ
ÅÄÅÎÏ ÐÒÉÍÅÒÎÏ Ó ÓÅÒÅÄÉÎÙ ÍÒÔ 1997 ÇÏÄ. ðÏÜÔÏÍÕ ÎÅ ÉÓËÌÁÞÅÎ ÅÒÏÑÔÎÏÓÔØ,
ÞÔÏ ÄÅËÏÄÅÒÙ ÂÕÄÕÔ ÐÒÏÄÔØÓÑ Ó ËË ÍÉÎÉÍÕÍ ÔÒÅÈÍÅÓÑÞÎÏÊ ÏÂÑÚÔÅÌØÎÏÊ ÐÏÄÐÉÓ-
ËÏÊ. (ÐÏ ÍÔÅÒÉÌÍ ÓÎËÔ-ÐÅÔÅÒÂÕÒÇÓËÏÇÏ ÖÕÒÎÌ "ôÅÌÅÓÐÕÔÎÉË")

îÏÙÅ ÍÅÔÏÄÙ ËÏÍÐÎÉÉ ECHOSTAR
------------------------------
  îÅÄÎÏ ÖÉÔÅÌÉ ÇÏÒÏÄ Boulder ÍÅÒÉËÎÓËÏÍ ÛÔÔÅ ëÏÌÏÒÄÏ ÐÒÉÎÑÌÉ
ÕÞÓÔÉÅ ÍÅÓÔÎÏÍ ÒÅÆÅÒÅÎÄÕÍÅ, Î ËÏÔÏÒÏÍ ÏÎÉ ÄÏÌÖÎÙ ÂÙÌÉ ÐÒÏÇÏÌÏÓÏÔØ
ÐÏ ÐÏÏÄÕ ÐÒÏÄÌÅÎÉÑ ÄÌÑ ËÂÅÌØÎÏÊ ËÏÍÐÎÉÉ TCI ÐÒÅÉÍÕÝÅÓÔÅÎÎÏÇÏ ÐÒ
ÐÒÅÄÏÓÔÌÑÔØ ÕÓÌÕÇÉ ÇÏÒÏÖÎÍ ÓÆÅÒÅ ÔÅÌÅÕÓÌÕÇ. çÏÒÏÖÎÅ ÙÓËÚÌÉÓØ
ÐÒÏÔÉ ËÏÍÐÎÉÉ TCI ÓÏÏÔÎÏÛÅÎÉÉ 2:1. îÓÔÒÏÅÎÉÑ ÖÉÔÅÌÅÊ ÇÏÒÏÄ Boulder
ÂÙÌÉ ÔÕÔ ÖÅ ÐÏÄÈÞÅÎÙ ËÏÍÐÎÉÅÊ ECHOSTAR, ËÏÔÏÒÑ ÎÓÔÏÑÝÅÅ ÒÅÍÑ ÅÄÅÔ
ÏÓÔÒÕÁ ËÏÎËÕÒÅÎÔÎÕÁ ÂÏÒØÂÕ Ó ËÂÅÌØÎÙÍÉ ËÏÍÐÎÉÑÍÉ, ÐÅÒÅÍÅÎÉÑ Õ ÎÉÈ
ËÌÉÅÎÔÏ ÐÏÌØÚÕ ÓÏÅÇÏ ÓÐÕÔÎÉËÏÇÏ ÃÉÆÒÏÏÇÏ ÐËÅÔ DISH Network.
  ECHOSTAR ÏÂßÑÉÌ, ÞÔÏ ÂÅÓÐÌÔÎÏ ÐÒÅÄÏÓÔÉÔ ÓÐÕÔÎÉËÏÕÁ ÓÉÓÔÅÍÕ ÄÌÑ
ÐÒÉÅÍ ÃÉÆÒÏÙÈ ÐÒÏÇÒÍÍ ÅÅ ÐËÅÔ ËÖÄÏÍÕ ÐÏÄÐÉÓÞÉËÕ ËÂÅÌØÎÏÊ ÓÉÓÔÅÍÙ TCI
 ÜÔÏÍ ÇÏÒÏÄÅ. ëÌÉÅÎÔÕ ÎÄÏ ÌÉÛØ ÏÐÌÔÉÔØ ÐÏÄÐÉÓËÕ ÈÏÔÑ ÂÙ Î ÏÄÉÎ ÐËÅÔ
ÐÒÏÇÒÍÍ. ECHOSTAR ÐÒÉ ÜÔÏÍ ÕÓÔÎÏÉÌ ÌÉÍÉÔ: Î ËÖÄÕÁ ÓÅÍØÁ - ÎÅ ÂÏÌÅÅ
ÏÄÎÏÊ ÂÅÓÐÌÔÎÏÊ ÓÉÓÔÅÍÙ.
  ÅÓØ ÜÔÏÔ ÇÏÄ ECHOSTAR ÐÏÓÔÏÑÎÎÏ ÓÎÉÖÌ ÃÅÎÙ Î ÓÏÉ ÃÉÆÒÏÙÅ ÓÐÕÔÎÉ-
ËÏÙÅ ÒÅÓÉÅÒÙ, ÄÏÅÄÑ ÓÔÏÉÍÏÓÔØ ÓÅÇÏ ËÏÍÐÌÅËÔ ÄÏ 199 ÄÏÌÌÒÏ, ÎÏ Ë
ÐÏÄÏÂÎÙÍ ÍÅÒÍ ËÏÎËÕÒÅÎÔÎÏÊ ÂÏÒØÂÅ ÅÝÅ ÎÅ ÐÒÉÂÅÇÌ. ÐÏÓÌÅÄÎÅÅ ÒÅÍÑ
ÍÎÏÇÉÅ ËÂÅÌØÎÙÅ ËÏÍÐÎÉÉ óûá ÖÌÕÁÔÓÑ Î ÏÔÔÏË ËÌÉÅÎÔÏ ÏÔ ÎÉÈ Ë ÓÐÕÔÎÉ-
ËÏÙÍ ÃÉÆÒÏÙÍ ÔÅÌÅÐËÅÔÍ.

ìÅÏ ëÉÒÈ É Canal+ ÄÅÌÑÔ ÓÆÅÒÙ ÌÉÑÎÉÑ
-------------------------------------
  îÅÍÅÃËÉÊ ÔÅÌÅÍÇÎÔ ìÅÏ ëÉÒÈ, ÌÄÅÌÅà Kirch Group, É ÆÒÎÃÕÚÓËÑ ËÏÍÐÎÉÑ
Canal+ ÎÛÌÉ ÏÂÝÉÊ ÑÚÙË. îÅÄÎÏ ÒÕËÏÏÄÉÔÅÌÉ ÓÏÍÅÓÔÎÏÊ ÆÉÒÍÙ, ÕÞÒÅÖÄÅÎÎÏÊ
Canal+ É ÍÅÒÉËÎÓËÉÍÉ ÉÎÅÓÔÏÒÍÉ, ÏÂßÑÉÌÉ, ÞÔÏ ÂÕÄÕÔ ÉÓÐÏÌØÚÏÔØ ÃÉÆÒÏÕÁ
ÐÌÔÆÏÒÍÕ ëÉÒÈ (ÉÍÅÁÔÓÑ ÉÄÕ ÒÅÓÉÅÒÙ d-box) ÄÌÑ ÒÓÐÒÏÓÔÒÎÅÎÉÑ ÃÉÆÒÏÏÇÏ
ÓÐÕÔÎÉËÏÏÇÏ ÐËÅÔ MULTITHEMATIQUES çÅÒÍÎÉÉ. ëÒÏÍÅ ÔÏÇÏ Canal+ ÈÏÞÅÔ
ÐÒÏÄÔØ ÓÏÁ ÄÏÌÁ ËÃÉÊ ÐÒÅÕÓÐÅÁÝÅÍ ÐÌÔÎÏÍ ËÎÌÅ Premiere ëÉÒÈÕ. üÔÏ
ÄÓÔ ÏÚÍÏÖÎÏÓÔØ ëÉÒÈÕ ÚÌÄÅÔØ ËÏÎÔÒÏÌØÎÙÍ ÐËÅÔÏÍ ËÃÉÊ ÜÔÏÇÏ ÅÄÉÎÓÔÅÎ-
ÎÏÇÏ çÅÒÍÎÉÉ ÐÌÔÎÏÇÏ ËÎÌ, ËÏÔÏÒÙÊ ÐÒÏÔÉÏÓÔÏÉÔ ÅÇÏ ÓÐÕÔÎÉËÏÏÍÕ ÐËÅÔÕ
DF1. ëÏÍÐÎÉÑ Bertelsmann AG, ËÏÔÏÒÑ ÔËÖÅ ÑÌÑÅÔÓÑ ÓÏÌÄÅÌØÃÅÍ Premiere,
ÚÑÉÌ, ÞÔÏ ÄÌÑ ÎÅÅ ÜÔÏ ÎÍÅÒÅÎÉÅ ÓÔÌÏ ÂÏÌØÛÉÍ ÓÁÒÐÒÉÚÏÍ, ÔË ÐÏ ÓÕÝÅÓÔÕÁ-
ÝÅÍÕ ÍÅÖÄÕ Canal+ É ÎÉÍÉ ÐÒÔÅÒÓËÏÍÕ ÓÏÇÌÛÅÎÉÁ ÜÔÉ ËÃÉÉ ÄÏÌÖÎÙ ÂÙÔØ ÐÅÒÕÁ
ÏÞÅÒÅÄØ ÐÒÅÄÌÏÖÅÎÙ ÉÍ. óÅÊÞÓ ëÉÒÈ ÌÄÅÅÔ ÔÏÌØËÏ 25 % ËÃÉÊ Premiere.
  ÓÏÁ ÏÞÅÒÅÄØ ëÉÒÈ ÓÏÂÉÒÅÔÓÑ ÐÒÏÄÔØ Canal+ ÓÏÁ ÄÏÌÁ ËÃÉÊ (45 %) 
ÉÔÌØÑÎÓËÏÊ ÓÅÔÉ ÐÌÔÎÏÇÏ ÔÅÌÅÉÄÅÎÉÑ Telepiu. æÉÎÎÓÏÙÅ ÎÌÉÔÉËÉ ÏÃÅÎÉÁÔ
ÓÔÏÉÍÏÓÔØ Telepiu 1,2 ÍÌÒÄ.ÄÏÌÌÒÏ (ÏÂÝÉÊ ÍÅÔÏÄ ÐÏÄÓÞÅÔ ÓÔÏÉÍÏÓÔÉ ÅÒÏÐÅÊ-
ÓËÉÈ ËÏÍÐÎÉÊ ÐÌÔÎÏÇÏ TV: ÞÉÓÌÏ ÐÏÄÐÉÓÞÉËÏ ÕÍÎÏÖÅÔÓÑ Î $1500; ÐÏÄÐÉÓ-
ÞÉËÏ Õ Telepiu ÓÅÊÞÓ 800 ÔÙÓÑÞ). äÏÌÑ ëÉÒÈ ÏÃÅÎÉÅÔÓÑ $540 ÍÌÎ. äÏÌÑ
Canal+ Premiere ÏÃÅÎÉÅÔÓÑ ÂÏÌØÛÅ - $600 ÍÌÎ, ÐÏÜÔÏÍÕ ëÉÒÈ ÂÕÄÅÔ ÄÏÌÖÅÎ
Canal+ ÏËÏÌÏ $60 ÍÌÎ., ÞÔÏ ÏÎ ÎÍÅÒÅÅÔÓÑ ËÏÍÐÅÎÓÉÒÏÔØ ÐÅÒÅÕÓÔÕÐÉ
Canal+ ÐÒ Î ÐÏËÚ ÅÒÏÐÅÊÓËÉÈ ÆÕÔÂÏÌØÎÙÈ ÍÔÞÅÊ.

ãÉÆÒÏÏÅ ÔÅÌÅÉÄÅÎÉÅ éÓÐÎÉÉ
------------------------------
  íÅËÓÉËÎÓËÑ ËÏÍÐÎÉÑ Grupo Televisa ÐÏÄÐÉÓÌ ËÏÎÔÒËÔ Ó ÇÒÕÐÐÏÊ ÉÓÐÎ-
ÓËÉÈ ÅÝÔÅÌÅÊ, ËÌÁÞÑ Telefonica Espana, Î ÐÒÅÄÍÅÔ ÏÒÇÎÉÚÃÉÉ ÃÉÆÒÏÏÇÏ
ÓÐÕÔÎÉËÏÏÇÏ ÅÝÎÉÑ Î éÓÐÎÉÁ. ïÎÏ ÎÞÎÅÔÓÑ ÎÞÌÅ 1997 ÇÏÄ É ÂÕÄÅÔ
ÓÏÓÔÏÑÔØ ÉÚ ÐÅÒÅÄÞ 70 ËÎÌÏ. ðÉÌÏÔÎÙÅ ÔÒÎÓÌÑÃÉÉ ÎÞÎÕÔÓÑ Ó ÑÎÒÑ. ôÅÈ-
ÎÉÞÅÓËÑ ÓÔÏÒÏÎ ÐÒÏÅËÔ ÂÕÄÅÔ ÏÓÕÝÅÓÔÌÑÔØÓÑ ÐÏÄ ÒÕËÏÏÄÓÔÏÍ Telefonica
Espana.
  Grupo Televisa - ÓÍÑ ÂÏÌØÛÑ ÍÅÄÉ-ËÏÍÐÎÉÑ ÉÓÐÎÏÑÚÙÞÎÏÍ ÍÉÒÅ É
ÏÄÎ ÉÚ ÇÌÎÙÈ ÓÆÅÒÅ ÍÅÖÄÕÎÒÏÄÎÏÊ ÉÎÄÕÓÔÒÉÉ ÒÚÌÅÞÅÎÉÊ. åÅ ÉÎÔÅÒÅÓÙ -
ÜÔÏ ÓÅÔØ Univision óûá, ÓÐÕÔÎÉËÏÙÅ ËÎÌÙ, ÔÒÎÓÌÉÒÕÁÝÉÅÓÑ Î åÒÏÐÕ É
áÍÅÒÉËÕ, ÔËÉÅ ËË Galavision, ECO É Tele Hit. üÔ ËÏÍÐÎÉÉ ÌÄÅÅÔ É ÂÏÌØÛÏÊ
ÄÏÌÅÊ ËÃÉÊ ËÏÍÐÎÉÉ PanAmSat.
  îÒÑÄÕ Ó ÜÔÉÍ ÎÐÒÌÅÎÉÅÍ éÓÐÎÉÉ ÒÚÉÅÔÓÑ É ÎÐÒÌÅÎÉÅ, ÏÚÇÌ-
ÌÑÅÍÏÅ ÆÒÎÃÕÚÓËÏÊ Canal+ É ÉÓÐÎÓËÏÊ Canal Satelite Espana. ó ÑÎÒÑ ÏÎÉ
ÏÆÉÃÉÌØÎÏ ÎÞÉÎÁÔ ÅÝÎÉÅ ÃÉÆÒÏÏÇÏ ÐËÅÔ ÉÚ 20 ËÎÌÏ. ë ËÏÎÃÕ 1998
ÇÏÄ ÐÌÎÉÒÕÅÔÓÑ ÄÏÓÔÉÞØ ÃÉÆÒÙ 40 ËÎÌÏ. ú ÏÓÎÏÕ ÚÒÉÔÅÌØÓËÏÊ ÕÄÉÔÏÒÉÉ
ÐÒÅÄÐÏÌÇÅÔÓÑ ÒÓÓÍÔÒÉÔØ ÎÙÎÅÛÎÉÈ ÐÏÄÐÉÓÞÉËÏ Î ÎÌÏÇÏÙÅ ËÎÌÙ ÜÔÉÈ
ËÏÍÐÎÉÊ, ÔËÉÈ éÓÐÎÉÉ ÏËÏÌÏ 100 ÔÙÓÑÞ. äÌÑ ÐÏÓÔÅÐÅÎÎÏÇÏ ÐÅÒÅÈÏÄ
ÐÌÎÉÒÕÅÔÓÑ ÄÏ ËÏÎÃ 1997 ÇÏÄ ÅÓÔÉ ÔÒÎÓÌÑÃÉÉ ÏÄÎÉÈ É ÔÅÈ ÖÅ ËÎÌÏ ËË 
ÃÉÆÒÏÏÍ, ÔË É ÎÌÏÇÏÏÍ ÉÄÅ. ðÏÓÌÅ ÜÔÏÇÏ ÎÌÏÇÏÙÅ ÔÒÎÓÌÑÃÉÉ ÂÕÄÕÔ
ÐÒÅËÒÝÅÎÙ. çÏÔÏÉÔØ ÐÒÏÅËÔ ÂÕÄÅÔ ÓÏÍÅÓÔÎÑ ËÏÍÐÎÉÑ SOGECABLE. ïÎ ÚËÚÌ
ÄÌÑ ÅÝÎÉÑ 7 ÔÒÎÓÐÏÎÄÅÒÏ Î ÓÐÕÔÎÉËÈ ASTRA 1E, 1F É 1G. SOGECABLE ÕÖÅ
ÐÏÄÐÉÓÌ ËÏÎÔÒËÔÙ Ó ÇÌÎÙÍÉ ÐÒÏÊÄÅÒÍÉ ÓÐÏÒÔÉÎÙÈ É ÆÉÌØÍÏÙÈ ÐÒÏÇÒÍÍ
ÄÌÑ ÎÐÏÌÎÅÎÉÑ ÎÏÙÈ ËÎÌÏ. ðÉÌÏÔÎÙÅ ÔÒÎÓÌÑÃÉÉ SOGECABLE ÃÉÆÒÏÏÍ ÒÅÖÉÍÅ
ÎÞÌÉÓØ Î ÐÒÏÛÌÏÊ ÎÅÄÅÌÅ.

Microsoft ÚÐÕÓÔÉÔ ÓÏÊ ÎÅÍÅÃËÉÊ ËÎÌ
--------------------------------------
  ëÏÒÐÏÒÃÉÑ Microsoft ÐÌÎÉÒÕÅÔ ÚÐÕÓÔÉÔØ ÄÌÑ ÅÝÎÉÑ ËÎÌ Î ÎÅÍÅÃËÏÍ
ÑÚÙËÅ, ÐÏÓÑÝÅÎÎÙÊ ÓÏÉÍ ËÏÍÐØÁÔÅÒÎÙÍ ÒÚÒÂÏÔËÍ. åÇÏ ÕÄÉÔÏÒÉÅÊ ÄÏÌÖÎÙ
ÂÕÄÕÔ ÓÔÔØ 40 ÔÙÓÑÞ ÒÚÒÂÏÔÞÉËÏ ÐÒÏÇÒÍÍÎÏÇÏ ÏÂÅÓÐÅÞÅÎÉÅ ÎÅÍÅÃËÏ-
ÇÏÏÒÑÝÉÈ ÓÔÒÎÈ. ÅÝÎÉÅ ÂÕÄÅÔ ÇÏÔÏÉÔØÓÑ ÓÏÍÅÓÔÎÏ Ó ËÎÌÏÍ Pro Sieben,
ÜÔÏ ÏÄÉÎ ÉÚ ÔÒÅÈ ÅÄÕÝÉÈ ËÏÍÍÅÒÞÅÓËÉÈ ÔÅÌÅËÎÌÏ çÅÒÍÎÉÉ. Microsoft
ÐÌÎÉÒÕÅÔ ÉÓÐÏÌØÚÏÔØ ÄÌÑ ÅÝÎÉÑ ÃÉÆÒÏÕÁ ÔÅÌÅÉÎÆÒÓÔÒÕËÔÕÒÕ ËÏÍÐÎÉÉ
Pro Sieben Digital Media GmbH, ÐÒÅÄÌÇÑ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÌÍ-ËÏÍÐØÁÔÅÒÝÉËÍ
ÏÚÍÏÖÎÏÓÔØ ÐÏÐÒËÔÉËÏÔØÓÑ É ÐÏÌÕÞÉÔØ ÓÅÖÕÁ ÉÎÆÏÒÍÃÉÁ.

Multichoice ÔÅÐÅÒØ É óËÎÄÉÎÉÉ
----------------------------------
  ëÏÍÐÎÉÉ Multichoice, Nokia É ÐÒÅÄÓÔÉÔÅÌÉ ÓÐÕÔÎÉËÏÏÊ ÓÉÓÔÅÍÙ ASTRA
ÐÒÏÅÌÉ óÔÏËÇÏÌØÍÅ ÐÒÅÓÓ-ËÏÎÆÅÒÅÎÃÉÁ, Î ËÏÔÏÒÏÊ ÂÙÌ ÐÒÅÄÓÔÌÅÎ ÎÏÙÊ
ÃÉÆÒÏÏÊ ÓÐÕÔÎÉËÏÙÊ ÐËÅÔ DSTV ËÏÍÐÎÉÉ Multichoice, ÐÒÅÄÎÚÎÞÅÎÎÙÊ ÄÌÑ
ÅÝÎÉÑ Î ÓÔÒÎÙ óËÎÄÉÎÉÉ. Multichoice ÙÓÔÕÐÅÔ ÜÔÏÍ ÐÒÏÅËÔÅ ËË
ÐÒÔÎÅÒ ËÏÍÐÎÉÉ Filmnet, ËÏÔÏÒÑ ÐÒÅÄÏÓÔÉÔ ÂÏÌØÛÉÎÓÔÏ ÐÒÏÇÒÍÍ ÄÌÑ
ÐËÅÔ, ËÌÁÞÑ ÆÉÌØÍÙ, ÔÒÎÓÌÉÒÕÁÝÉÅÓÑ ÒÅÖÉÍÅ "ÏÐÌÔÙ-Ú-ÐÒÏÓÍÏÔÒÅÎÎÏÅ".
æÉÒÍ Nokia ÂÕÄÅÔ ÐÒÏÉÚÏÄÉÔØ Î ÚÏÄÅ ÇÏÒÏÄÅ Motala (ÁÖÎÑ ûÅÃÉÑ)
ÃÉÆÒÏÙÅ ÒÅÓÉÅÒÙ ÄÌÑ ÐÒÉÅÍ ÐÒÏÇÒÍÍ ÜÔÏÇÏ ÐËÅÔ. á ÓÍÉ ÔÒÎÓÌÑÃÉÉ
ÎÞÎÕÔÓÑ ÞÅÒÅÚ ÓÐÕÔÎÉËÉ ASTRA.
  î ÐÅÒÏÍ ÜÔÐÅ DSTV ÏÊÄÕÔ 23 ÔÅÌÅËÎÌ É 40 ÃÉÆÒÏÙÈ ÒÄÉÏËÎÌÏ,
ÒÂÏÔÁÝÉÈ ÓÔÎÄÒÔÅ DMX. ÂÕÄÕÝÅÍ ËÌÉÅÎÔÍ ÐËÅÔ ÂÕÄÅÔ ÐÒÅÄÏÓÔÌÑÔØÓÑ
É ÄÏÓÔÕÐ Internet.
  ëÏÍÐÎÉÑ, ËÏÔÏÒÑ ÏÒÇÎÉÚÏÌ Multichoce, Nethold ËÌÁÞÉÌÓØ ÒÚÉÔÉÅ
ÎÌÏÇÉÞÎÙÈ ÐÒÏÅËÔÏ éÔÌÉÉ, àÖÎÏÊ áÆÒÉËÅ É ÓÔÒÎÈ âÅÎÉÌÁËÓ. ïÄÉÎ ÉÚ
ÅÅ ÒÕËÏÏÄÉÔÅÌÅÊ Magnus Simons ÏÂßÑÓÎÑÅÔ ÚÄÅÒÖËÕ ÓÏ ÓÔÒÔÏÍ Multichoice 
óËÎÄÉÎÉÉ ÏÔÓÕÔÓÔÉÅÍ ÄÏÓÔÔÏÞÎÏÇÏ ËÏÌÉÞÅÓÔ ÉÚÇÏÔÏÌÅÎÎÙÈ ÃÉÆÒÏÙÈ
ÒÅÓÉÅÒÏ Nokia Mediamaster 9500. òÅÓÉÅÒ ÏÓÎÝÅÎ ÍÏÄÅÍÏÍ, ÅÇÏ ÍÏÖÎÏ ÐÏÄ-
ÓÏÅÄÉÎÑÔØ Ë ËÏÍÐØÁÔÅÒÕ. ðÒÏÇÒÍÍÎÏÅ ÏÂÅÓÐÅÞÅÎÉÅ, ÕÐÒÌÑÁÝÅÅ ÒÂÏÔÏÊ
ÒÅÓÉÅÒ, ÏÂÎÏÌÑÅÔÓÑ ÞÅÒÅÚ ÓÐÕÔÎÉË. ïÂßÑÌÅÎÏ, ÞÔÏ ÂÕÄÕÝÅÍ Multichoice
ÐÒÅÄÓÔÉÔ Î ÒÙÎÏË É ÒÅÓÉÅÒÙ ÏÔ ÄÒÕÇÉÈ ÐÒÏÉÚÏÄÉÔÅÌÅÊ, ÐÏÏÝÒÑÑ ÚÄÏÒÏÕÁ
ËÏÎËÕÒÅÎÃÉÁ.

èÒÏÎÉË
-------
-- ÓÁ ÎÅÄÅÌÁ ÐÏÓÔÕÐÌÉ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ Ï ÔÅÓÔÈ, ËÏÔÏÒÙÅ ÐÒÏÏÄÑÔÓÑ Î ÎÅÄÎÏ
  ÚÐÕÝÅÎÎÏÍ ÓÐÕÔÎÉËÅ HOT BIRD 2. óÐÕÔÎÉË ÄÒÅÊÆÏÌ ÐÏÚÉÃÉÑÈ 25-29 ÇÒ.
  ÏÓÔÏË. ÓÅ, ËÔÏ ÒÅÇÉÓÔÒÉÒÏÌ ÜÔÉ ÔÅÓÔÙ, ÏÔÍÅÞÁÔ, ÞÔÏ ÓÉÇÎÌÙ, ÉÄÕÝÉÅ
  Ó ÛÉÒÏËÏÇÏ ÐÕÞË, ÏÞÅÎØ ÓÉÌØÎÙÅ, ÏÔ ÓÉÇÎÌÙ Ó ÓÕÐÅÒÐÕÞË ÎÍÎÏÇÏ
  ÓÌÂÅÅ ÓÉÇÎÌÏ HOT BIRD 1. ëÒÔÙ ÐÏËÒÙÔÉÑ ÓÐÕÔÎÉË HOT BIRD 2 ÏÔÌÉÞÁÔÓÑ
  ÏÔ ËÒÔ ÐÏËÒÙÔÉÑ ÐÅÒÏÇÏ ÓÐÕÔÎÉË. ÓÅ ÂÕÄÕÝÉÅ ÓÐÕÔÎÉË HOT BIRD ÐÏ ËÒÔÍ
  ÐÏËÒÙÔÉÑ ÕÖÅ ÂÕÄÕÔ ÓÏÐÄÔØ Ó ÚÐÕÝÅÎÎÙÍ ËÏÎÃÅ ÎÏÑÂÒÑ ÔÏÒÙÍ ÓÐÕÔÎÉËÏÍ
  HOT BIRD.
  î ÜÔÏÊ ÎÅÄÅÌÅ ÓÐÕÔÎÉË HOT BIRD 2 ÎÞÎÅÔ ÓÍÅÝÔØÓÑ ÚÐÄÎÏÍ ÎÐÒÌÅÎÉÉ
  Ë ÓÏÅÊ ÐÏÓÔÏÑÎÎÏÊ ÐÏÚÉÃÉÉ - 13 ÇÒ.ÏÓÔÏË.

-- î ÒÏÓÓÉÊÓËÏÍ ÓÐÕÔÎÉËÅ EXPRESS 2 (14 ÇÒ.úÐÄ) Î ÔÒÎÓÐÏÎÄÅÒÅ 17, 4.125
  GHz, Rc, ÐÒÏÉÚÏÛÌÏ ÓÍÅÝÅÎÉÅ ÌÕÞ ÁÖÎÏÍ ÎÐÒÌÅÎÉÉ. ÒÅÚÕÌØÔÔÅ ÐÒÉÅÍ
  ÕÌÕÞÛÉÌÓÑ Ï ÍÎÏÇÉÈ ÞÓÔÑÈ åÒÏÐÙ É Î âÌÉÖÎÅÍ ÏÓÔÏËÅ. î ÜÔÏÍ ÔÒÎÓÐÏÎ-
  ÄÅÒÅ ÅÝÅÔ ËÎÌ ïòô.

-- ëÏÍÐÎÉÑ HBO Asia ÏÒÇÎÉÚÏÌ ÓÏÊ ÔÏÒÏÊ ÓÐÕÔÎÉËÏÙÊ ÆÉÌØÍÏÙÊ ËÎÌ
  Î áÚÉÁ ÐÏÄ ÎÚÎÉÅÍ Cinemax. ÅÝÎÉÅ ÂÕÄÅÔ ÅÓÔÉÓØ ÃÉÆÒÏÏÍ ÉÄÅ ÓÏ
  ÓÐÕÔÎÉË Apstar 1

-- ôÅÌÅËÎÌ Disney Channel ÓÏ 2-ÇÏ ÐÒÅÌÑ ÂÕÄÅÔ ÐÅÒÅÄÔØÓÑ ÒÍËÈ
  ÓÐÕÔÎÉËÏÏÇÏ ÐËÅÔ Orbit, ÒÓÓÞÉÔÎÎÏÇÏ Î ÚÒÉÔÅÌÅÊ âÌÉÖÎÅÇÏ ÏÓÔÏË
  É óÅÅÒÎÏÊ áÆÒÉËÉ, Î ÒÂÓËÏÍ ÑÚÙËÅ ËÒÕÇÌÏÓÕÔÏÞÎÏ

-- åÄÉÎÓÔÅÎÎÑ ÐÏË ÉÔÌØÑÎÓËÑ ÔÅÌÅÓÅÔØ ÐÌÔÎÏÇÏ ÔÅÌÅÉÄÅÎÉÑ Telepiu,
  ÎÙÎÅ ÐÅÒÅÄÁÝÑ ÃÉÆÒÏÏÍ ÐËÅÔÅ DSTV ÓÏ ÓÐÕÔÎÉË HOT BIRD 1, ÐÌÎÉÒÕÅÔ
  ÄÏÂÉÔØ ÎÏÙÅ ËÎÌÙ, ËÏÔÏÒÙÅ ÐÏÊÄÕÔ ÒÍËÈ ÜÔÏÇÏ ÐËÅÔ ÓÏ ÓÐÕÔÎÉË
  HOT BIRD 2. õ ËÏÍÐÎÉÉ ÅÓÔØ ÔËÖÅ ÐÌÎÙ ÎÞÔØ ÅÝÎÉÅ ÒÅÖÉÍÅ "ÏÐÌÔÙ-
  Ú-ÐÒÏÓÍÏÔÒÅÎÎÏÅ". óÒÅÄÉ 10 ÎÏÙÈ ÚÒÕÂÅÖÎÙÈ ËÎÌÏ - ËÎÌÙ Bloomberg
  Italy, Hallmark Channel É The Weather Channel. îÅ ÉÓËÌÁÞÅÎ ÅÒÏÑÔÎÏÓÔØ,
  ÞÔÏ ÎÞÎÅÔÓÑ ÅÝÎÉÅ ËÎÌ The Disney Channel Î ÉÔÌØÑÎÓËÏÍ ÑÚÙËÅ.

îÏÏÓÔÉ Internet
----------------
- ÒÏÓÓÉÊÓËÉÊ ËÎÌ ïòô ÚÅÌ ÓÔÒÎÉÃÕ ÐÏ ÄÒÅÓÕ http://www.ortv.ru
- ÐÒÏÇÒÍÍÙ ÐÅÒÅÄÞ ÒÏÓÓÉÊÓËÉÈ, ÕËÒÉÎÓËÉÈ É ÎÅËÏÔÒÙÈ ÅÒÏÐÅÊÓËÉÈ ÓÐÕÔÎÉËÏÙÈ
 ËÎÌÏ ÐÏ ÄÒÅÓÕ:
 http://www.ts.kiev.ua/tvpark
- BBC World É BBC Prime ÓÍÅÓÔÉÌÉ ÓÏÉ ÓÔÒÎÉÃÙ Î ÄÒÅÓ
 http://www.bbc.co.uk/worldwide/television/channel.html

óÔÒÎÉÃÙ ËÎÌÏ:
TV 10       http://www.tv10.nl/
NBC Europe    http://www.nbceurope.com/
CNBC Europe    http://www.nbceurope.com/cnbc.htm/
NBC Asia     http://www.nbc.com/nbcasia/nbchome.html
CNBC Asia     http://www.nbc.com/nbcasia/chome.html
TM 3       http://www.tm3.de/
APTV       http://www.aptv.org.uk/index.tcl
Rede Globo TV   http://www.redeglobo.com.br/
Home Team Sports http://www.htssports.com/
Allarcom     http://www.itv.ca/allarcom.htm
Cadena Top Radio http://canari.step.es/top/
TFO - TV Francais Ontario
         http://www.tvo.org/fr/default.html
TVO - TV Ontario http://www.tvo.org/eng/default.html
ASN - Atlantic Satellite Network
         http://www.asn.ca/
XEW - Canal 2   http://www.televisa.com/television/canal2/index.html
XHGC - Canal 5  http://www.televisa.com/television/canal5/index.html

ôÒÎÓÐÏÎÄÅÒÎÙÅ ÎÏÏÓÔÉ
----------------------
http://www.satcodx.com

-- ãÉÆÒÏÏÊ ÐËÅÔ Orbit Satellite Network Î Intelsat 705 (18 West) 
  Ku-ÄÉÐÚÏÎÅ, ÓÔÎÄÒÔ MPEG-1.5
-- òÄÉÏ Campanile Î Astra 1B: 11,523 H, ÚÕË 7,74:7,92 MHz
-- Abu Dhabi TV Î Arabsat 2A: 4,075 R
-- C-SPAN Î Orion 1: 12,585 V, ÅÒÏÐÅÊÓËÉÊ ÌÕÞ
-- TRT Internatinal Î Turksat 1C: 10,975 H, ÏÓÔÏÞÎÙÊ ÌÕÞ
-- ðÏÌØÓËÉÊ ËÎÌ RTL 7 ÏÆÉÃÉÌØÎÏ ÎÞÌ ÅÝÎÉÅ Î Hot Bird 1: 11,489 V
-- òÏÓÓÉÊÓËÉÊ ËÎÌ CTC ÚÍÅÎÉÌ ÒÎÅÅ ÅÝÛÉÊ ËÎÌ TV6 (óÎËÔ-ðÅÔÅÒÂÕÒÇ)
  Î ÓÐÕÔÎÉËÅ Gorizont 32: 11,525 R
-- EBU Channel W Î Eutelsat II f4 M: 11,134 V
-- ëÎÌ TM 3 ÕÛÅÌ Ó Eutelsat II f1: 11,638 H
-- Kuwait TV Î Arabsat 2A: 12,646 H, PAL
-- éÓÐÎÓËÉÊ ÃÉÆÒÏÏÊ ÐËÅÔ Sogecable ÎÞÌ ÅÝÎÉÅ Î Astra 1E: 11,934 V,
  MPEG-2
-- ëÎÌ Miracle Î Eutelsat II f3: 11,575 V, ÐÑÔÎ/ÓÕÂÂ
-- Z TV Danmark ÕÛÌÏ ÓÏ ÓÐÕÔÎÉËÏ TV-Sat 2 É Tele-X
-- Cartoon Network/TNT ÐÏÑÉÌÉÓØ Î Intelsat 707: 11,001 V, D2-MAC, clear
-- DD 1 - National Î Insat 2C: 4,110 H
-- òÄÉÏ BBC ÕÛÌÏ Ó Hot Bird 1: 11,265 H
-- SCTV - Surya Citra TV Î Palapa C2 ÐÅÒÅÍÅÓÔÉÌÏÓØ Ó 3,960 H Î 4,180 V
-- BHT - Bosna i Hercegovine TV Î Eutelsat II f2, 11,080 H
-- QVC Germany Î Astra 1D: 10,759 V
-- Euro D Î Turksat 1C ÓÍÅÓÔÉÌÏÓØ Ó 11,514 V Î 11,569 V
-- Nickelodeon Germany Î Astra 1B: 11,612 H
-- Italia 9 Î Intelsat 602: 11,095 H, ÐÏ ÐÑÔÎÉÃÍ ÅÞÅÒÏÍ
-- Sudan TV ÕÛÅÌ Ó Intelsat 703: 4,010 R
-- Bloomberg Information TV ÐÏÑÉÌÓÑ Î Eutelsat II f2: 11,575 V

==============================================================================
óÐÏÎÓÏÒÏÍ ÜÔÏÇÏ ÌÉÓÔ ÒÓÓÙÌËÉ sat-russ ÑÌÑÅÔÓÑ ÎÅÍÅÃËÉÊ ÅÖÅÍÅÓÑÞÎÙÊ ÖÕÒÎÌ
TELE-SATELLIT. öÕÒÎÌ ÐÕÂÌÉËÕÅÔ ÍÔÅÒÉÌÙ, ËÓÁÝÉÅÓÑ ÓÐÕÔÎÉËÏÏÇÏ ÔÅÌÅÉÄÅÎÉÑ
É ÒÄÉÏ. íÔÅÒÉÌÙ ÐÕÂÌÉËÕÁÔÓÑ Î ÎÅÍÅÃËÏÍ ÑÚÙËÅ, ÂÏÌØÛÑ ÞÓÔØ ÉÚ ËÏÔÏÒÙÈ ÔÍ
ÖÅ ÐÅÒÅÏÄÉÔÓÑ Î ÎÇÌÉÊÓËÉÊ.  1996 Ç. ÖÕÒÎÌÅ ÐÏÑÉÌÓØ ÒÕÓÓËÑ ÓÅËÃÉÑ.
Ù ÍÏÖÅÔÅ ÐÏÄÐÉÓÔØÓÑ Î ÖÕÒÎÌ ÐÒÑÍÏ òÏÓÓÉÉ, ÎÐÒÉ ÚÐÒÏÓ ÐÒÅÄÓÔÉÔÅÌÁ
ÖÕÒÎÌ ÐÏ ÄÒÅÓÕ:

 óÎËÔ-ðÅÔÅÒÂÕÒÇ
 195213
 áÂ.ÑÝÉË 46
 ïÓÉÐÏ áÌÅËÓÅÊ ÉËÔÏÒÏÉÞ

 ÔÅÌÅÆÏÎ É ÆËÓ (812)-2210198
 E-mail: mfactum@online.ru

---------------------------
ðÒÅÄÙÄÕÝÉÅ ÙÐÕÓËÉ sat-russ Ù ÍÏÖÅÔÅ ÎÊÔÉ ÐÏ ÄÒÅÓÕ:
 http://www.tele-satellit.com/listserver/tags1/sat-russ/
òÕÓÓËÏÑÚÙÞÎÕÁ WWW ÓÔÒÎÉÃÕ, ÐÏÓÑÝÅÎÎÕÁ ÓÐÕÔÎÉËÏÏÍÕ ÔÅÌÅÉÄÅÎÉÁ, Ù
ÍÏÖÅÔÅ ÎÊÔÉ ÐÏ ÄÒÅÓÕ:
 http://www.sat-net.com/russ/
---------------------------
åÓÌÉ Ù ÈÏÔÉÔÅ ÐÏÄÐÉÓÔØÓÑ Î sat-russ ÐÏÛÌÉÔÅ Î ÄÒÅÓ Majordomo@tags1.dn.net
ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ, ÐÏÍÅÓÔÉ ÔÅÌÅ ÐÉÓØÍ ÏÄÎÕ ÓÔÒÏËÕ:
 subscribe sat-russ
äÌÑ ÐÒÅËÒÝÅÎÉÑ ÐÏÄÐÉÓËÉ, ÐÏÍÅÓÔÉÔÅ ÓÔÒÏËÕ:
 unsubscribe sat-russ

åÓÌÉ Ù ÈÏÔÉÔÅ ÐÏÌÕÞÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ËÏÄÉÒÏËÅ UUE, ÉÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ ËÏÍÎÄÙ:
  subscribe sat-russ-uu
 unsubscribe sat-russ-uu

åÓÌÉ Õ Ó ÅÓÔØ ËËÉÅ-ÌÉÂÏ ÉÄÅÉ ÉÌÉ ÐÒÅÄÌÏÖÅÎÉÑ, ËÓÁÝÉÅÓÑ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ,
 ÐÏÍÅÝÅÍÙÈ sat-russ, ÉÌÉ ÚÍÅÞÎÉÑ ÐÏ ÐÅÒÅÏÄÕ ÎÐÒÌÑÊÔÅ ÉÈ ÐÏ ÄÒÅÓÕ
serge@cinvest.chel.su (FIDONET: 2:5010/3.70) óÅÒÇÅÁ ëÏÌÏÛÅ.
îÅ ÐÏÓÙÌÊÔÅ Î ÜÔÏÔ ÄÒÅÓ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ Ó ËÏÍÎÄÍÉ ÐÒÅËÒÝÅÎÉÑ ÐÏÄÐÉÓËÉ.
[Other mailing lists]