[Prev][Next][Index]

SN/Satnytt, 21/6 1996                 SN/Satnytt, 21/6 1996
                 =====================

***SN/Satnytt fick utebli under den gångna veckan pgr av tekniska problem
med den lokala mailservern (@is.lt). Obs! Redaktörens korrekta epost adress
är fortfarande <bt@is.lt> trots att mailservern fn skriver ut
<bt@mindaugas.is.lt>. Redaktören beklagar dessa tekniska krångligheter***
***SN/Satnytt did not appear last week due to technical problems with the
local mail server (@is.lt). Please note that the editor's correct email
address is <bt@is.lt> despite of the current ID <bt@mindaugas.is.lt>. The
editor apologizies for the inconveniences***
***Wegen technischer Probleme mit dem lokalen Mailserver (@is.lt) konnte
bedauerlicherweise letzte Woche keine Ausgabe von SN/Satnytt versandt
werden. Es ist zu beachten, daß die korrekte Email Adresse des Redakteurs
unverändert <bt@is.lt> ist, auch wenn der Mailserver derzeit
<bt@mindaugas.is.lt> ausschreibt.***


() Redaktör/Editor/Redakteur: Bernd Trutenau <bt@is.lt> [BT]

Nästa stoppdatum/next deadline: 27/6 1996
Nästa nyhetsbrev/next newsletter: 28/6 1996


****************************************************************************
************


**DANMARK**

DR HAR SIKRET SIG TRANSPONDERE PÅ 1W [INTELSAT 707]

Digitale TV-signaler
DR1 sender fra medio juni digitalt til alle hovedsenderne (der omsætter til
PAL). Fra 30.8 sendes det nye DR2 digitalt i samme "pakke" som DR1.
Frekvensen bliver 11,592 GHz med H-polaritet (Spot 2). Typiskt PFD/EIRP i
København: 47 dBW.
Man skal sende fra en lille del af en 112 MHz bredbåndstransponder. DR's
programmer ligger i et 22 MHz-bånd, hvor man tilsammen kan overføre ca. 35
Mbps. Dette er tilstrækkeligt til 3 TV kanaler á 8 Mbps, samt
fejlretning/lydkanaler/tekst-TV og EPG (Elektronic Programme Guide).
Af hensyn til ophavsret, vil de digitale TV-programmer blivet kodet, men man
har endnu ikke valgt kodningsstandard.

DR2 (analog)
Dette program parallelsendes fra 30.8 i D2MAC (analog teknik). Frekvensen
blir 11,667 GHz med V-polaritet (Spot 1). Typisk PFD/EIRP i København: 50 dBW.
Af hensyn til ophavsret kodes DR2 fra starten i EuroCrypt-M og Danmarks
Radio søger at sikre alle, som har betalt licens, kan få et GRATIS
programkort fra MultiChoice eller Viasat. Dette programkort kan også leveres
uden at man ønsker abonnement på FilmNet, TV3 eller TV1000.

Forskellige footprints
Intelsat anvender forskellige footprints/dækningszoner ved V- og
H-polaritet. DR2 i D2MAC, som sendes på Spot 1, har ikke væsentlig dækning i
Spanien, derfor er modtagelse af DR2 i analog teknik usikker.
De digitale TV-programmer (Spot 2) dækker derimod fint sydover og Danmarks
Radio vil fremover sikre ophavsret til landene i Syd-Europa, således at man
legalt kan levere programkort til danske seere i disse lande.

(Satellit Information 6/96)RADIOEN GÅR PÅ INTERNET TIL EFTERÅRET MED LYDKLIP

Til efteråret får radioens afdelinger mulighed for i større omfang at sende
korte lydklip ud på Internet via DR-Online. Flere afdelinger gør det
allerede i mindre målestok, bl.a. har Harddisken og P4 sendt uddrag af deres
programmer på DR-Online, og flere har givet udtryk for interesse. Samtidigt
er lydkvaliten på Internet blevet meget bedre, og derfor har DR Onlines
styregruppe, med direktionens velsignelse, besluttet at køre et forsøg med
lyd på Internet i fire månader til efteråret.

>Radio on demand<
I denne omgang får de formodentlig 100-200.000 danske net-brugere godt nok
kun glæde af den større mængde radio-indslag i to månader, formentlig
september-oktober, idet der først skal bruges to månader på at bygge de
redaktionelle arbejdsgange op. Indslagene bliver ikke sendt direkte, men
skal kunne hentes hjem på vilket som helst tidspunkt, altså i praksis en
slags >radio on demand<. Af rettidghedsmæssige årsager kan der hverken
sendes musik eller freelancematerial, dvs. at der kun må anvendes tale og
kun produktioner af fastansatte medarbejdere.


(DRåben 23/7. juni 1996)**SVERIGE**


STIM HOTAR TV-KANALER

Om en månad kan det bli slut på musiken i de kommersiella TV-kanalerna.
Upphovsrättsorganisationen Stim beslöt på tisdagen att dra in kanalernas
tillstånd att sända musik, om inte parterna innan dess har kommit överens om
vad det skall kosta.
- Om TV-bolagen framhärdar i att vilja betala världens lägsta ersättning för
musikrättigheter kan vi inte ge tillstånd längre, säger Stims VD Gunnar Petri.
Stim tog sitt beslut vid en extra föreningsstämma och kräver att TV3, TV4
och Kanal 5 betalar ersättning enligt "rimlig internationell nivå".
Konflikten mellan Stim och TV-kanalerna har pågått under hela 90-talet och
gäller hur stor ersättning TV-bolagen skall betala till kompositörer och
musikförläggare, som företräds av Stim.


(DN, 12/6 1996)


TV3 TVINGAS BETALA 30 MILJONER TILL STIM

Stim, tonsättarnas organisation för upphovsrätt, vann efter fem år lång
process tvistemålet om uteblivna ersättningar i TV3 som nu tvingas betala
över 30 miljoner kronor. Sedan 1991 har TV3 inte betalat Stim ersättningar
enligt det avtal som skrevs när kanalen startade sina sändningar 1989.-
Enligt tingsrätten skal TV3 förutom uteblivna ersättningar på runt 30
miljoner kronor också betala ränta och Stims rättegångskostnader på drygt en
miljon kronor. Tingsrätten var dock inte enig, vilket ger TV3-ledningen hopp
om att vinna i hovrätten.


(DN, 18/5 1996 via NordvisionsNytt 9/96)****************************************************************************
****************************************************************************
************************


**DENMARK**

DR HAS BOOKED TRANSPONDERS AT 1W [INTELSAT 707]

Digitals TV-signals
DR1 will be transmitted digitally via satellite from medio June to feed all
[terrestrial] TV-transmitters (which will convert the signal to PAL). From
August 30th the new DR2 will be included in the same digital "package" as
DR1. The frequency will be 11,592 GHz with horizontal polarisation (spotbeam
2). PFD/EIRP for Copenhagen: typ. 47dBW.
The transmissions will be included in a small part of a 112 MHz broadband
transponder. The programmes of DR2 will broadcast in a 22 MHz broad band
with a capacity of ca. 35 Mbps. This is sufficient for 3 TV-channels of 8
Mpbs each incl. error correction, sound subcarriers, teletext and EPG.
For copyright reasons the digital TV-programmes will be scrambled, no
decision however has yet been taken on the scrambling norm.

DR2 (in analoge technique)
This programme will be simulcast from August 30th in analogue technique in
D2MAC. The frequency will be 11,667 GHz with vertical polarisation (spotbeam
1). PFD/EIRP for Copenhagen: typ. 50dBW.
For copyright reasons DR2 will be scrambled in EuroCrypt-M from the
beginning; Danmarks Radio will ensure that all viewers who have payed their
TV-licence fees are to get a free smartcard from MultiChoice or Viasat. This
card will be handed out even if no subscription is signed to receive
FilmNet, TV3 or TV1000.

Different footprints
Intelsat is using different footprints for horizontal and vertical
polarisation. DR2, which will be transmitted in D2MAC with spotbeam 1, only
gives a poor coverage in Spain, so that the reception of DR2 in analogue
technique in this area is uncertain.
The digital transmissions from spotbeam 2 on the other hand enable a
reliable reception in the south, therefore Danmarks Radio is going to
negotiate in future on the transmission rights for southern Europe, so that
it will be legally possible to supply Danish viewers in these areas with
suitable smartcards.


(Satellit Information 6/96)DANMARK RADIO WITH SOUNDCLIPPINGS ON INTERNAT FROM AUTUMN

From autumn the departments within DR will be able to provide a larger
number of sound clippings on Internet. Already now some department are using
in possibility like programmes "Harddisken" and "P4". Meanwhile the sound
quality on Internet has been considerably improved, and therefore the team
of DR-Online, with backing of DRs governing board, has decided for a 4 month
trial of sound transmission on Internet this autumn.

>Radio on demand<
Only during two months (September/October) the possibly 100.000-200.000
Internet users in Denmark will get the opportunity to receive a larger
number of clippings, as the previous two months are to be used for internal
training purposes. The DR clippings will not be transmitted simultanously,
the aim is the make them available at any time, as a kind of "Radio on
Demand". For copyright reasons no music nor material from freelance staff
can be used, thus the material will be limmited to spoken word and
productions from regular DR employees.


(DRåben 23/7. juni 1996)**SWEDEN**


STIM THREATENS TV-BROADCASTERS

In a month's time there could be an end to the broadcvasting of music on the
commercial TV-channels. The copyright organisation Stim decided on Tuesday
to withdraw the permission for music broadcasting in these channels, unless
the two parties reach an agreement on the payment until then.
- Will the TV-companies insist in wanting to pay the lowest music fees in
the world, we no longer can grant this permission, says Gunnar Petri, CEO
for Stim. Stim took the decision of an extraordinary member's conference and
requires TV3, TV4 and Kanal 5 to pay fees based on a "propper, international
level".
This conflict between Stim and the TV-channels has been going on since the
beginning of the 90ies and originates in the question of how high the fees
may be which the TV-companies are to pay to the composers and record
companies which Stim represents.


(Dagens Nyheter, 12.6.1996)


COURT RULES TV3 TO PAY 30 MILLION [SEK] TO STIM 

Stim, the composer's copyright organisation, after 5 years won a case on
unpayed fees for music broadcasts on TV3, which now was fined to pay 30
million SEK. In violation of an agreement from 1989 when the station
started, TV3 did not pay any fees since 1991. - According to the sentence,
TV3 has not only to pay 30 million SEK, but also to cover interest rates and
the court fees amounting to 1 million SEK. The decision of the court was not
unanymous, so that TV3 has hopes to win the case after all in the appeal.


(Dagens Nyheter, 18.5.1996 via NordvisionsNytt 9/96)****************************************************************************
****************************************************************************
****************************************************************************
**************************************DÄNEMARK**

DR HAT SICH TRANSPONDER AUF 1W GESICHERT [INTELSAT 707]

Digitale TV-Signale
DR1 wird ab Mitte Juni über Satellit digital für alle [terrestrischen]
Hauptsender abgestrahlt (die das Signal in PAL umwandeln). Ab 30. August
wird das neue DR2 digital im selben "Paket" gesendet wie DR1. Die Frequenz
wird 11,592 GHz mit horizontaler Polarisation (Spotbeam 2). PFD/EIRP in
Kopenhagen: typ. 47 dBW.
Gesendet wird auf einem kleinen Teil eines 112 MHz Breitbandtransponders.
Die Programme von DR2 liegen in einem 22 MHz breiten Band mit einer
Kapazität von ca. 35 Mbps. Dies ist ausreichend für 3 TV-Kanäle von je 8
Mbps inkl. Fehlerkorrektur/ Tonunterträger/ Videotext und VPS.
Aus urheberrechtlichen Gründen werden die digitalen TV-Programme kodiert
werden, über die Kodiernorm ist jedoch bisher nicht entschieden.

DR2 (analog)
Dieses Programm wird ab 30. August parallel in D2MAC in analoger Technik
gesendet. Die vorgesehene Frequenz ist 11,667 GHz mit vertikaler
Polarisation (Spotbeam 1). PFD/EIRP in Kopenhagen: typ. 50 dBW.
Aus Urheberrechtsgründen wird DR2 von Anfang an in EuroCrypt-M kodiert;
Danmark Radio ist bemüht, sicherzustellen, daß alle Zuschauer, die
Fernsehgebühren gezahlt haben, eine gratis Dekoderkarte von MultiChoice oder
Viasat erhalten. Diese Karte wird auch ohne Abschluß eines Abonnements auf
FilmNet, TV3 oder TV1000 ausgehändigt.


Unterschiedliche Footprints
Intelsat benutzt unterschiedliche Footprints für horizontale und verikale
Polarisation. DR2, welches in D2MAC auf Spotbeam 1 gesendet wird, hat nur
eine schwache Deckung in Spanien, deshalb ist der Empfang von DR2 in
analoger Technik dort unsicher.
Die digitalen TV-Programme auf Spotbeam 2 dagegen ermöglichen einen guten
Empfang in Richtung Süden, daher will sich Danmarks Radio in Zukunft um
Ausstrahlungsrechte für Südeuropa bemühen, so daß man legal Dekodierkarten
an dänische Zuschauer in diesen Ländern liefern kann.

(Satellit Information 6/96)MITSCHNITTE VON DANMARKS RADIO AB HERBST IM INTERNET

Zum Herbst bekommen die Abteilungen von DR die Möglichkeit, in größerem
Umfang Tonaufzeichnungen über DR-Online im Internet zu verbreiten. Einige
Abteilungen bedienen sich bereits jetzt dieser Möglichkeit, so die Programme
"Harddisken" und "P4". Gleichzeitig ist die Tonqualität im Internet
bedeutend besser geworden, und so hat das DR-Online Team beschlossen, mit
Unterstützung der DR Direktion zum Herbst einen 4 Monate langen Versuch mit
Tonübertragung im Internet durchzuführen.

>Radio on demand<
Die vermutlich 100.000-200.000 Internet-Kunden in Dänemark bekommen wohl nur
für zwei Monate die Möglichkeit, eine größere Anzahl Mitschnitte zu
empfangen, - voraussichtlich im September und Oktober, da die ersten zwei
Monaten zuvor zum Aufbau einer redaktionellen Rutine genutzt werden sollen.
Die DR Beiträge werden nicht live gesendet, sondern sollen jederzeit
heruntergeladen werden können, als eine Art von "Radio on demand". Aus
urheberrechtlichen Gründen kann weder Musik noch Material von freien
Mitarbeitern benutzt werden, somit kommt nur Wortbeiträge und Produktionen
von festangestellten Mitarbeitern in Frage.

(DRåben 23/7. juni 1996)**SCHWEDEN**


STIM DROHT TV-SENDERN

In einem Monat kann es vorbei sein mit Musik in den kommerziellen
TV-Kanälen. Die Urheberrechtsorganisation Stim beschloß am Dienstag, den
Kanäle die Genehmigung zur Ausstrahlung von Musik zu entziehen, sofern sich
die Parteien bis dahin nicht eine über die Bezahlung geeinigt haben.
- Sollten die TV-Gesellschaften darauf beharren, die niedrigsten
Musik-Gebühren der Welt zahlen zu wollen, können wir die Genehmigung nicht
länger erteilen, sagt Gunnar Petri, der Geschäftsführer von Stim. Stim faßte
diesen Beschluß auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung und
verlangt, daß TV3, TV4 und Kanal 5 Gebührungen auf einem "angemessenen
internationalen Niveau" bezahlen.
Der Konflikt zwischen Stim und den TV-Kanälen dauert bereits seit Beginn der
90er Jahre an und dreht sich um die Frage, wie hoch die Gebühren sein
sollen, die die TV-Gesellschaften an die Komponisten und Musikverlage zahlen
sollen, die von Stim vertreten werden.

(Dagens Nyheter, 12.6.1996)


TV3 PER GERICHTSBESCHLUSS VERPFLICHTET, 30 MILLIONEN [SEK] AN STIM ZU ZAHLEN

Stim, die Urheberrechtsorganisation der Komponisten, gewann nach 5 jährigem
Prozeß einen Streitfall um ausgebliebene Gebühren für Musikausstrahlungen im
Programm von TV3, das nun verpflichtet wurde, über 30 Millionen SEK zu
zahlen. Seit 1991 hat TV3 keine Gebühren an Stim gezahlt, wozu es nach einem
Abkommen von 1989 verpflichtet war. - Nach der Gerichtsentscheidung muß TV3
außer gut 30 Millionen SEK auch für die Zinsen aufkommen, sowie Prozeßkosten
in Höhe von 1 Million SEK tragen. Das Gericht war sich in seiner
Entscheidung jedoch nicht einig, was TV3 zur Hoffnung Anlaß gibt, den Prozeß
in der nächsten Instanz noch zu gewinnen.

(Dagens Nyheter, 18.5.1996 via NordvisionsNytt 9/96)############################################################################
############################################################################
############################################################################
####################################
[Other mailing lists]