[Prev][Next][Index]

SAT-DONETSK(RUSS) SPECIAL 3(ADDITION)
SAT-DONETSK(RUSS) SPECIAL 3(ADDITION)

9 ÄÅËÂÒÑ 1997 Ç.
________________________________________________________
ÞÅÒ ÐÒÍÅÔÒÙ ÐËÅÔ òôò-óÉÇÎÌ ÂÙÌÉ ÉÚÍÅÎÅÎÙ.
ðÒÉÌØÎÑ Î ÓÅÇÏÄÎÑÛÎÉÊ ÄÅÎØ ÔÂÌÉÃ ÚÎÞÅÎÉÊ PID:

        ëÎÌ        PID Video  PID Audio  PID PCR
        òôò            33         34       8190
        ëÕÌØÔÕÒ       36         37         39
        òôò            40         41         43
        òôò            44         45         47
        òôò            49         50         51
        òôò            52     ÉÚÏÂÒÖÅÎÉÅ ÂÅÚ ÚÕË

ó ÎÉÌÕÞÛÉÍÉ ÐÏÖÅÌÎÉÑÍÉ,
àÒÉÊ ðÅÞÕÒËÉÎ
maxim@int.donetsk.ua
 


[Other mailing lists]